JTIE 2012, 4(3):111-114 | 10.5507/jtie.2012.064

TEACHING OF PROFESSION WORLD TEACHERS ITS CHOICE OF LEARNING PROJECT

Anna ZUBATÁ1, Jitka PLISCHKE2
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR
2 Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR

The article discusses the context of the teaching style of profession world teachers and choice of teaching methods, especially project method. Researching survey is detected a discrepancy between the positive opinions of teachers and students of teaching technical education and information on realization of project teaching and the low representation of project teaching here. There are some possible causes of this condition.

Keywords: career decision-making, teaching style of teachers, learning style of student, project education

Published: December 1, 2012

Download citation

References

 1. HLAĎO, P. Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání. In Pedagogická orientace roč. 20, č. 3. Česká pedagogická společnost, 2010. ISSN 1211-4669.
 2. RVP ZV - rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online] Praha: výzkumný ústav pedagogický. [cit. 2011-05-21]. Dostupné z www: .
 3. HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
 4. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 5. STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 6. DYTRTOVÁ, R. Metody a prezentace výsledků efektivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Reprografické studio PEF ČZU, 2007. ISBN 97880-213-1674-4.
 7. ZUBATÁ, A. Konstruktivistické přístupy při rozvíjení schopnosti kariérového rozhodování. In Technológie vzdelávania v přípravě učiteľov prírodovedných a technických predmetov : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia : sborník referátů [CD-ROM]. Prešov: KFMT FHPV a KPTD PF PU, 2011.
 8. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování - Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
 9. FENSTERMACHER, G. D.; SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.
 10. ZUBATÁ, A. Zavedení a využívání projektu v tematickém okruhu Svět práce na ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII:sborník referátů [CD - ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
 11. ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 807178-463-X.
 12. DOLINSKÁ, J.; DOLINSKIJ, G. Odpovědnost člověka očima českých dětí. XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (I. část) Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2002, s. 85 - 87. ISBN 80-7231-090-9.