JTIE 2012, 4(3):95-98 | 10.5507/jtie.2012.060

THE CONSTRUCTION KITS II IN GENERAL TECHNICAL EDUCATION

Josef MINARČÍK, Martin HAVELKA
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR

The paper focuses on the preparation of Ministry of Education project, which is solved in the period from 1 Third 2012 to 28 Second The 2013th and is focused on innovation compulsory elective subjects of special educational practicum II.

Keywords: construction kit, project, LEGO NXT

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. KROPÁČ, Jiří a Miroslav JANU. Konstruktivistické pojetí přípravy učitelů obecně technických předmětů. In. Technické vzdelávanie v procese zmen. Banská Bystrica: FP UMB, 2008, s. 73-78. ISBN 978-80-8083-530-9.
  2. HAVELKA, Martin. K možnostem aplikace stavebnic LEGO a prvků DCP Microsense v rámci výuky v obecně technicky zaměřených vyučovacích předmětech. In Trendy ve vzdělávání - Technika a informační technologie 2006. Olomouc: Votobia, 2006 s. 35-39. ISBN 80-7220-260-X.
  3. HAVELKA, Martin a Josef MINARČÍK. K vybraným možnostem uplatnění stavebnic LEGO EDUCATION ve výuce na prvním stupni ZŠ z pohledu rozvoje technické tvořivé činnosti žáků. In Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 2. díl. Olomouc: Votobia, 2009. s. 440-450. ISBN 978-80-7220-316-1.