Publikační etika

Redakce i autoři se zavazují dodržovat pravidla stanovená organizací COPE - Comittee on Publication Ethics (Standard pro editory, Standard pro autory). Při publikování článků v časopise JTIE jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti:

Zásady pro autory:

 • Všichni autoři, jejichž rukopisy spadají do recenzního řízení, jsou povinni se bez výjimky tohoto řízení účastnit, zohlednit připomínky recenzentů a na jejich základě provést úpravy svých rukopisů. Pokud nastanou sporné případy, mohou se obrátit s konkrétními podněty na kteréhokoliv člena redakční rady, případně rukopis na vlastní žádost stáhnout z recenzního řízení a rukopis nepublikovat.
 • Mezi autory rukopisu mohou být uvedeni jen ti členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.
 • Rukopis nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • Autoři se musí při úpravě rukopisů řídit pokyny pro formální úpravu (viz Pokyny pro autory) a dodržovat stanovenou citační normu.
 • Zasláním příspěvků k recenznímu posouzení autoři automaticky prohlašují, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní. Dále stvrzují jeho původnost a potvrzují, že příspěvek není plagiátem. Taktéž stvrzují, že jsou držiteli autorských práv a že neudělili výhradní licenci třetí osobě.

Zásady pro editory:

 • Editoři jsou plně zodpovědní za dodržování termínů, obsah časopisu a kvalitu publikovaných článků.
 • V průběhu celého recenzního řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů.
 • Editoři dbají na uplatňování nediskriminačního a objektivního přístupu ke všem nabídnutým rukopisům, tzn. v procesu rozhodování jsou povinni vyvarovat se střetu zájmů. Ve sporných případech rozhoduje šéfredaktor, který rovněž plní funkce ostatních editorů, u kterých se střet zájmů vyskytl.
 • Hlavními kritérii výběru rukopisů jsou odborná úroveň a význam daného rukopisu a dále soulad tématu s odborným zaměřením časopisu. Redakční rada se opírá o názory anonymních recenzentů.
 • Šéfredaktor ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • Editoři s konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí rukopisu k publikování.
 • Editoři rozhodují o zařazení přijatých rukopisů do jednotlivých čísel časopisu.

Zásady pro recenzenty:

 • Recenzenti jsou voleni anonymně na základě jejich odbornosti.
 • Recenzenti musí okamžitě nahlásit jakýkoliv střet zájmů a zachovávat objektivitu.
 • Recenzenti nesmí zneužít k prospěchu jiných nebo vlastnímu poznatky uvedené v posuzovaném rukopise.
 • Recenzenti jsou povinni odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů.

Zásady pro redakční radu:

 • Redakční rada je jmenována i odvolávána děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na základě návrhu šéfredaktora. Je složena z významných osobností v oboru.
 • Redakční rada svou činností kontinuálně usiluje o zvyšování kvality časopisu. Uplatňuje zásady jako je svoboda projevu a pluralita názorů.
 • Stanovuje a projednává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.).
 • Dohlíží na dodržování zde uvedených zásad.