Pokyny pro autory

Rukopis je třeba redakci JTIE nabídnout v plné a anonymní variantě. Plná varianta rukopisu je článek v takové podobě, v jaké má být publikován. Anonymní varianta musí být naprosto totožná s plnou variantou, avšak s těmito rozdíly:

 • musí být odstraněno jméno autora (ů) a název pracoviště, včetně všech kontaktních údajů,
 • odkazy v textu nesmí napomoci identifikaci autora,
 • odstraňte metadata souboru,
 • soubor pojmenujte „anonym“.

Rukopisy zasílejte výhradně ve formátu MS Word. Pro formátování využijte následující šablonu.

Doporučená struktura článku:

 • Název článku (anglicky) – název musí být výstižný a měl by obsahovat v článku řešený problém.
 • Abstrakt (anglicky) – v abstraktu by měl být velmi stručně obsažen řešený problém, použité metody a dosažené výsledky.
 • Klíčová slova (anglicky) – 3 – 5 klíčových slov.
 • Název článku (v jazyce příspěvku) – název musí být výstižný a měl by obsahovat v článku řešený problém.
 • Abstrakt (v jazyce příspěvku) – v abstraktu by měl být velmi stručně obsažen řešený problém, použité metody a dosažené výsledky.
 • Klíčová slova (v jazyce příspěvku) – 3 – 5 klíčových slov.
 • Úvod
 • Použité metody
 • Průběh a výsledky řešení problému (může být členěno do více kapitol)
 • Diskuze
 • Závěr
 • Literatura

Autory před odesláním článků k recenzi žádáme o prostudování doporučení od Elsevier: Jak připravit rukopis?

Výzkumný článek vychází z teorie a přináší nové poznatky na základě vlastního empirického výzkumného šetření. Obohacuje stávající teorii, komparuje zjištění s jinými výzkumy na obdobné téma, vrací se nazpět do teorie a diskutuje výsledky.

Teoretická studie řeší danou problematiku a může mít analyticko-syntetický charakter, kdy autor komplexně shrnuje dosavadní poznatky (vč. zahraničí), provádí jejich analýzu, komparaci a systematizaci a následně v abstraktní rovině vyvozuje obecně platné závěry.

Recenze v rozsahu min. jedné strany kriticky analyzuje publikace významné pro obor. Nejen, že poukazuje na klady a nedostatky, diskutuje publikovaný obsah a uvádí doporučení, avšak v menším rozsahu i komparativně pojednává o jiných publikacích obdobného charakteru, přičemž jsou vyvozovány hodnotící závěry.

Podmínkou každého článku je mezinárodní kontext a tedy i zahrnutí zahraniční literatury. V článcích provádějte veškeré bibliografické citace dokumentů dle normy APA. Při psaní článku nepoužívejte poznámky pod čarou.

Publikování článku je zpoplatněno a nejsou vypláceny autorské honoráře. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí rukopisu k publikování. Autor nese odpovědnost za původnost rukopisu a ta nesmí být min. 1 rok publikována v žádném jiném časopise ani sborníku z konference. Všechny články jsou recenzovány minimálně dvěma anonymními recenzenty. Za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakcí nejsou prováděny jazykové korekce.

U článků v angličtině musí autor doložit potvrzení o jazykové kontrole rodilým mluvčím (proof reading). Jinak nebudou rukopisy přijaty k posouzení. Využít je možné libovolné agentury, mj.:

Rukopisy je nutné vložit přes informační systém JTIE (manuál autora ke stažení, video).

Redakce nepřijme k publikování rukopisy, které:

 • neodpovídají uvedeným požadavkům,
 • byly negativně posouzeny recenzenty,
 • nejsou v souladu se zaměřením časopisu.

Termíny uzávěrek:

Články jsou redakcí přijímaný průběžně.

Recenzní řízení:

JTIE je časopis s náročným recenzním řízením v oboustranně anonymním režimu (double-blind peer review). Redakce považuje recenzní řízení za klíčový předpoklad kvality časopisu a nastavuje podmínky tak, aby bylo objektivní, věcné a rychlé. Cílem je přispět ke zvyšování úrovně publikovaných článků.

Každý rukopis kromě recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných sdělení je postoupen k posouzení nejméně dvěma recenzentům. Autoři a recenzenti zůstávají pro sebe navzájem anonymní. K posouzení rukopisu vybírá šéfredaktor odborníky na danou problematiku. Jsou voleni tak, aby nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Recenzenti vypracovávají posudek s využitím standardizovaného formuláře, který je dostupný on-line v redakčním systému.

S ohledem na posudky recenzentů šéfredaktor autorovi sdělí, zda je rukopis přijat bez dalších úprav, je požadováno přepracování, nebo je zamítnut. V případě požadovaného přepracování nebo zamítnutí rukopisu jsou sděleny i nejzávažnější nedostatky.

Standardní doba trvání recenzního řízení je 12 týdnů. Potvrzení o tom, že byl rukopis přijat k tisku, redakce poskytne teprve poté, co bylo přijetí rukopisu s kladným výsledkem projednáno redakční radou.

Cesta rukopisu v rámci recenzního řízení:
1) Vložení článku do systému autorem, posouzení redakcí na vstupu - pokud neodpovídá zaměření, je v rozporu s autorskou etikou, nedodržuje předepsanou šablonu nebo nesplňuje obvyklou odbornou úroveň, rukopis je zamítnut; pokud je v souladu s požadavky, následuje krok 2.
2) Kontrola plagiátorství (nad 8 % shody zamítnuto + posouzení redakcí) - pokud rukopis nevyhovuje, je zamítnut; pokud vyhovuje, následuje krok 3.
3) Posouzení třemi recenzenty - v případě kladných posudků předloženo ke schválení redakční radě a následuje krok 6; pokud existují připomínky, následuje krok 4.
4) Vrácení rukopisu k přepracování autorovi - pokud autor do systému vloží opravenou verzi, následuje krok 5; pokud ve stanovené lhůtě opravenou verzi nepředloží, je rukopis zamítnut.
5) Posouzení opraveného rukopisu redakcí - v případě rozsáhlejších úprav zaslán k vyjádření/novému posouzení recenzentům (počet kol úprav a nového posuzování je limitován na 4, jinak je rukopis zamítnut); v případě úspěšného provedení požadovaných oprav následuje krok 6.
6) Grafické a redakční úpravy rukopisu - po provedení následuje krok 7.
7) Publikování rukopisu v „Ahead of Print“ a následně zařazení do konkrétního čísla.

Pokud v rámci recenzního řízení obdržíte kritické připomínky, je to zcela normální a je vidět, že recenzent odvedl svou práci dobře. Kritizovat je úlohou recenzenta, jelikož recenzenti JTIE pracují podle pravidel Elsevier dostupných zde: Pravidla pro recenzenty.

Ediční poplatek:

Pro rok 2018 byl stanoven ediční poplatek ve výši 2500,- Kč za jeden publikovaný článek (lze platit i v Eu - výše 92 Eur). Rukopisy jsou k recenznímu řízení přijímány zdarma a zdarma budou i posouzeny. V případě kladných posudků a schválení redakční radou bude autor vyzván k úhradě edičního poplatku. Po úhradě poplatku bude článek publikován v některém z dalších čísel.
Časopis je neziskového charakteru a veškeré prostředky jsou využity pro zajištění edičního procesu vč. přidělení unikátního čísla DOI každému článku, distribuce časopisu a indexace v databázích.

Oznámení o copyrightu

Autorům zůstávají autorská práva k textu, avšak garantují JTIE právo na publikování své práce s tím, že si jsou vědomi skutečnosti, že JTIE je časopis s otevřeným přístupem, který je volně dostupný bez omezení všem. Nabídnutím svého textu autoři časopisu udělují oprávnění dílo užít v neomezeném rozsahu, a to jak v tištěných vydáních, tak i elektronickým rozšiřováním na internetových stránkách časopisu či prostřednictvím různých databází, do nichž je časopis zařazen. Tímto však nejsou dotčena autorská práva k dílu. Autorům je dovoleno zveřejňovat práci na webových stránkách (např. vlastních), ovšem s uvedením toho, že text byl publikován v časopise JTIE.

Licenční ujednání:

V časopise JTIE publikované články podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License.

Licence Creative Commons

Attachments

Download filevlozeni_clanku.mp4

File size: 4.67 MB

Download filejtie_sablona_2016.docx

File size: 191.12 kB