O časopise

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecký časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technického vzdělávání, výuky informatiky a příbuzných disciplín (koncept STEM).

Časopis vychází dvakrát ročně. Rukopisy prochází přísným recenzním řízením (Double-Blind Peer Review). JTIE je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je pro jednotlivé uživatele i instituce volně k dispozici (bez poplatku): uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat a odkazovat na plné texty článků, nebo je používat pro jakýkoliv jiný účel v souladu s platnými zákony, aniž by potřebovali předchozí povolení od autora nebo vydavatele. Uvedené je v souladu s definicí BOAJ otevřeného přístupu.

Časopis je zařazen v databázi ERIH+ a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platném pro rok 2015 (splňuje podmínky Národního referenčního rámce excelence).

Časopis je evidován Ministerstvem kultury České republiky pod číslem E 18729.