JTIE, 2012 (roč. 4), číslo 3

Teoretická studie

NOVÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO ZDROJ TERMINOLOGICKEJ INFORMÁCIE

Ján STOFFA

JTIE 2012, 4(3):41-46 | 10.5507/jtie.2012.048

Štúdia prezentuje čitateľom nový slovník slovenského jazyka, ktorý možno, považovať za mimoriadne významný zdroj terminologickej informácie aj napriek jeho všeobecnému charakteru a tomu, že zatiaľ vyšli iba prvé dva diely. Obsahuje všeobecnú charakteristiku slovníka ako zdroja všeobecnej jazykovednej informácie a osobitnú pozornosť venuje slovníku ako zdroju terminologickej informácie. Upozorňuje na viaceré kodifikačné zmeny mnohých termínov (neologizmov) a termínových prvkov, najmä mnohé zmeny formy termínov preberaných z iných jazykov po ich adaptácii. Používateľovi slovník poskytuje základnú informáciu o spisovnosti termínov a ich ohýbaní a umožňuje...

PŘÍPRAVA UČITELŮ TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PŘEDMĚTŮ V OBLASTI EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE

Martin HAVELKA, Čestmír SERAFÍN, Jiří KROPÁČ

JTIE 2012, 4(3):47-53 | 10.5507/jtie.2012.049

Příspěvek se zabývá podmínkami vytváření komplexního edukačního prostředí v konstruktivistickém pojetí jako prostředí, jež zásadní mírou ovlivňuje kompetence pedagoga a podmiňuje jeho profesní zdatnost. Pro aplikaci progresivních výukových metod je nezbytnou podmínkou vlastní prožití v rámci činností prováděných v souvislosti s obsahem vzdělávání. Tento cíl je součástí náplně aplikační části oborové didaktiky oboru Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Hana MAREŠOVÁ, Milan KLEMENT

JTIE 2012, 4(3):54-59 | 10.5507/jtie.2012.050

Příspěvek je zaměřen na analýzu nových možností vývoje e-learningového vzdělávání, které v současné době naráží na své limity jak v oblasti samotných e-learningových aplikací, tak v případě e-learningových distančních studijních opor vytvářených v textové podobě s využitím multimédií. Jsou analyzovány aspekty možného vývoje směrem k využití multiuživatelských virtuálních prostředí v e-learningovém vzdělávání.

VIRTUÁLNA KOMUNIKÁCIA VO VZDELÁVACOM SYSTÉME

Jana DEPEŠOVÁ

JTIE 2012, 4(3):60-63 | 10.5507/jtie.2012.051

Nové koncepcie, ktoré sa aplikujú do vzdelávacieho systému na Slovensku najmä po školskej reforme v roku 2008 uplatňujú vo veľkej miere informačné a komunikačné technológie. V mnohých vyučovacích predmetoch je ich uplatnenie v niektorých prípadoch vo vzdelávaní dominantné. Tomuto vplyvu sa nevyhli ani technické predmety, u ktorých došlo aplikáciou informačných a komunikačných technológií k modernizácií a celkovej zmene vzdelávania. Informačné a komunikačné technológie aplikáciou do vzdelávacieho procesu prinášajú veľké množstvo predností a výhod.

JAK NA VÝUKOVÝ MATERIÁL NA WEBU

Jan KUBRICKÝ

JTIE 2012, 4(3):64-66 | 10.5507/jtie.2012.052

Obsah příspěvku je věnován tvorbě výukových materiálů na webu z pohledu učitele. Jsou diskutovány témata vhodné koncepce při stanovení cílů, obsahu a technického řešení. Autor se dále zabývá metodikou tvorby obsahu, respektive vyslovením základních pravidel tvorby výukových materiálů na webu vycházejících z didaktických zásad.

ОCНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТЯ ДИCТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УКРАИНЕ

Andrey Gaiduk

JTIE 2012, 4(3):67-70 | 10.5507/jtie.2012.053

В статье рассматриваются и анализируются основные элементы, преимущества и недостатки дистанционного образования,...

LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - NOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE DĚTÍ MŠ

Luděk KVAPIL

JTIE 2012, 4(3):71-73 | 10.5507/jtie.2012.054

Příspěvek se opírá o lesní pedagogiku a zabývá se vzdělávání dětí MŠ v LMŠ.

NÁTROJ METODICKÉ PODPORY UČITELŮ OBECNĚ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Čestmír SERAFÍN, Martin HAVELKA, Jiří DOSTÁL, Jan KUBRICKÝ

JTIE 2012, 4(3):74-78 | 10.5507/jtie.2012.055

Příspěvek je zaměřen na systém metodické podpory učitelů základních škol v oblasti přípravy a realizace výuky obecně technického předmětu - v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se jedná o vzdělávací oblast "Člověk a svět práce". Na základě mezinárodní spolupráce a základního výzkumu v teoretickém vymezení současných problémů technické výchovy v kontextu vlivu prostředí na proces přípravy učitele a žáka v digitálním světě byl připraven a v současné době je realizován mezinárodní projekt zaměřený mj. na adaptací tzv. "EduTech Portálu" pro učitele technicky orientovaných disciplín působících na základních školách v České republice.

PROPEDEUTIKA PROGRAMOVANIA A NOVÁ ŠKOLSKÁ REFORMA

Veronika STOFFOVÁ, Krisztina CZAKÓOVÁ

JTIE 2012, 4(3):79-84 | 10.5507/jtie.2012.056

Programovanie ako predmet vyučovania na základných a stredných školách prešlo na Slovensku dlhým vývojom. Nová školská reforma ho znovu zaradila do obsahu predmetu Informatika v Štátnom vzdelávacom programe tak na základných, ako aj na stredných školách. Na školách ale ešte stále nie je dostatok kvalifikovaných učiteľov na vyučovanie programovania. Článok opisuje spôsob riešenia tohto problému a zaoberá sa tiež tým ako reagujú niektoré univerzity na potrebu zvýšenia informačnej a programátorskej gramotnosti budúcich učiteľov a učiteľov z praxe.

ŠKOLNÍ POMŮCKY PŘI VÝUCE O ELEKTŘINĚ

Jakub DOSOUDIL

JTIE 2012, 4(3):85-87 | 10.5507/jtie.2012.057

Neodmyslitelnou součástí techniky na základních školách je oblast fyziky a praktických činností. Právě zde je možné vyučovat témata spojená s elektřinou. Jelikož je elektřina a zákonitosti s ní spojené nelehkou disciplínou a spíše abstraktním jevem, na který si žáci nemohou sáhnout, je potřeba ve výuce používat školní pomůcky. Bez školních pomůcek by těžko žáci témata pochopili. V našem článku si položíme za cíl porovnat všechny dostupné možnosti využití školních pomůcek, samotné pomůcky porovnat, zhodnotit jejich klady a zápory a zvolit ty nejlepší.

WYBRANE KOMPETENCJE NAUCZYCIELA W ZAKRESIE E-LEARNINGU

Aleksandra KNYCH

JTIE 2012, 4(3):88-90 | 10.5507/jtie.2012.058

Wraz z rozwojem Internetu obserwujemy szybki rozwój nauczania na odległość (e-learning). Edukacja na odległość bazuje na koncepcji połączenia samodzielnej pracy uczącego się, jak również opieki dydaktycznej nauczyciela. Nauczanie na odległość stanowi wyzwanie dla dzisiejszego nauczyciela, który powinien cechować się odpowiednimi kompetencjami.

HRAČKY V TECHNICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Miroslav JANU

JTIE 2012, 4(3):91-94 | 10.5507/jtie.2012.059

Příspěvek se zabývá problematikou předškolní výchovy především v technické oblasti vzdělávání učitelů mateřských škol. Hledá možnosti zkvalitnění současné vysokoškolské výuky v rámci předmětů technického charakteru v pedagogické přípravě absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy. Vychází z potřeb utvářet klíčové kompetence zaměřené zejména na rozvoj osobnosti a na výchovu občana schopného úspěšné adaptability v budoucí životní praxi. Jedním z nejúčinnějších prostředků takové předškolní výchovy se jeví využití hry a hračky, a to i v technické oblasti vzdělávání.

KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE II VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU

Josef MINARČÍK, Martin HAVELKA

JTIE 2012, 4(3):95-98 | 10.5507/jtie.2012.060

Příspěvek je zaměřen na přípravu realizace projektu FRVŠ, který je řešen v období od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013. a je zaměřen na inovaci povinně volitelného předmětu Speciálně didaktické praktikum II.

APPLE IPAD V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Jan LAVRINČÍK

JTIE 2012, 4(3):99-103 | 10.5507/jtie.2012.061

Článek se zabývá významem a obecnou charakteristikou problematiky tabletů ve vzdělávání. Osobitý důraz klade zejména na tablety alternativní platformy Apple iOS. Svou pozornost věnuje definici pojmů a klasifikací aplikací souvisejících s multimediální výukou podporovanou tablety iPad na platformě iOS zaměřené na aplikace iBooks a iBooks Author. V závěru polemizuje nad využitím tabletů typu Apple iPad v současném primárním, sekundárním a terciárním vzděláváním.

E-LEARNING A INOVACE VÝUKY

Miroslav MEIER

JTIE 2012, 4(3):104-107 | 10.5507/jtie.2012.062

Stať prezentuje podrobnosti o projektu, který byl realizován díky podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na inovaci studijního programu Speciální pedagogika. Inovace spočívá jak ve formě, tak v obsahu studia.

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ UŽITÍ METODY FIAS

Martina REŠKOVÁ

JTIE 2012, 4(3):108-110 | 10.5507/jtie.2012.063

Příspěvek se zabývá pedagogickou komunikací pomocí interaktivní tabule a použití Flandersovy metody interakční analýzy. V příspěvku se zaměříme nejprve na pojem komunikace a interakce, která s komunikací souvisí. Poté se budeme věnovat pedagogické komunikaci, která je jednou z forem komunikace. Zmíníme se o technických prostředcích v komunikaci a možnostmi zkoumání komunikace ve třídě za pomocí Flandersovy metody.

VYUČOVACÍ STYL UČITELE SVĚTA PRÁCE A JEHO VOLBA PROJEKTOVÉ VÝUKY

Anna ZUBATÁ, Jitka PLISCHKE

JTIE 2012, 4(3):111-114 | 10.5507/jtie.2012.064

Stať pojednává o souvislosti vyučovacího stylu učitele tematického okruhu Svět práce a volby vyučovacích metod, zejména projektové metody. Výzkumným šetřením je zjištěn nesoulad mezi pozitivními názory učitelů a studentů učitelství technické a informační výchovy na realizaci projektové výuky a nízkým zastoupení projektové výuky zde. Jsou formulovány možné příčiny tohoto stavu.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYCH METODACH NAUCZANIA E - LEARNING

Jakub PACIOREK

JTIE 2012, 4(3):115-118 | 10.5507/jtie.2012.065

Artykuł poświęcony jest metodom nauczania za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji działających w czasie rzeczywistym, w trybie online. Stosowane techniki dotyczą nauczania wspomaganego komputerem z wykorzystaniem Internetu. W opracowaniu opisano infrastrukturę techniczną systemu i jego konfigurację, a także wymagania dotyczące przepustowości łącza.

Výzkumný článek

ROZVOJ INFORMAČNEJ KOMPETENCIE PROSTREDNÍCTVOM E-LEARNINGU

Roman HRMO, Daniel KUČERKA

JTIE 2012, 4(3):6-14 | 10.5507/jtie.2012.042

Cieľom príspevku je uviesť čitateľa do problematiky a výsledkov výskumu dizertačnej práce spracovanej na tému rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu. Tu sme sa snažili naznačiť vzťah vzdelávania a komunikačných a informačných technológií. Príspevok ďalej informuje o výsledkoch výskumu dizertačnej práce a kvality e-learningového íučebného textu určeného pre predmet Strojárska výroba pre stredné odborné školy pre 1. ročník nadstavbového štúdia v odbore 6476 4 technicko-ekonomický pracovník. Výskum bol realizovaný prostredníctvom učiteľov technických profesijných predmetov a žiakov na stredných odborných školách so strojárskym zameraním...

POČÍTEČEM PODPOROVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ SONDY

Jiří DOSTÁL, Milan KLEMENT

JTIE 2012, 4(3):15-19 | 10.5507/jtie.2012.043

Článek prezentuje výsledky výzkumného šetření realizovaného na školách v České republice. Zaměřuje se na zjištění skutečnosti, v jaké míře využívají učitelé počítač a internet. Bylo zjištěno, že učitelé využívají počítač a internet k přípravě na výuku, ke komunikaci s žáky a rodiči, k dalšímu sebevzdělávání a přímo ve výuce.

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY - KOMPARACE A ANYLÝZA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

Jiří DOSTÁL, Zuzana KOPEČKOVÁ

JTIE 2012, 4(3):20-26 | 10.5507/jtie.2012.044

Článek na základě realizovaného výzkumného šetření komparuje možná řešení dispozičního uspořádání počítačových učeben. Jsou analyzovány podmínky z hlediska potřeb edukačního procesu. Zvláštní zřetel je brán na žáka a učitele jako objekty zkoumání.

APLIKÁCIE MATEMATIKY V KONTEXTE ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA NA FEM SPU V NITRE

Radomíra GREGÁŇOVÁ

JTIE 2012, 4(3):27-30 | 10.5507/jtie.2012.045

Príspevok sa zaoberá vyučovaním matematiky a jej aplikácií na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Riešenie aplikovaných úloh predstavuje jednu z možností inovácie obsahu matematického vzdelávania na univerzitách. Je tu poukázané na potrebu osvojenia si matematického aparátu a na následné aplikácie matematiky v iných oblastiach inžinierskeho štúdia na univerzite poľnohospodárskeho zamerania.

ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍKOVÝ SYSTÉM URČENÝ PRO SBĚR VÝZKUMNÝCH DAT V RÁMCI LMS

Milan KLEMENT, Jiří ŠTENCL

JTIE 2012, 4(3):31-36 | 10.5507/jtie.2012.046

Předložená stať představuje postup návrhu a tvorby elektronického dotazníkového systému využitelného pro sběr výzkumných dat. Tato data mohou sloužit pro potřeby statistického zpracování pomocí výpočetní techniky například při použití multidimensionálních statistických metod shlukové a faktorové analýzy. Představený systém byl v praxi použit při sběru výzkumných dat v rámci řešení projektu GA ČR č. P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning.

TRADIČNÉ A ELEKTRONICKÉ ŠTUDIJNÉ ZDROJE K TÉMAM LINEÁRNÉ ALGENRY

Dana ORSZÁGHOVÁ

JTIE 2012, 4(3):37-40 | 10.5507/jtie.2012.047

V príspevku sa venujeme aktuálnym otázkam výskumu v teórii vyučovania, ku ktorým patrí uplatňovanie nástrojov informačných technológií v modernom vyučovaní matematiky a v samostatnom štúdiu. K preberaným témam v povinných matematických predmetoch patria aj kapitoly z lineárnej algebry. Zamerali sme sa na túto časť matematiky a prezentujeme, aké tradičné a elektronické študijné zdroje študenti používajú na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ďalej uvádzame prehľad študijných výsledkov na skúške v prvom ročníku bakalárskeho na Fakulte ekonomiky a manažmentu, ktoré sú jedným z ukazovateľov kvality matematického vzdelávania.

Recenze

PRO JAKÉ POVOLÁNÍ SE HODÍM? JAK SI VYBRAT STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU A BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Anna ZUBATÁ

JTIE 2012, 4(3):119 | 10.5507/jtie.2012.066

MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a budoucí povolání. Brno : Computer Press, a. s., 2008. 296 s. ISBN 978-80-251-2395-9.

APPLE IPAD: MÁ JI DOTYKOVOU

Jan LAVRINČÍK, Petr ŠKUTA

JTIE 2012, 4(3):120-122 | 10.5507/jtie.2012.067

GREGOR, L. iPad: průvodce s tipy a triky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 288 s. ISBN 978-80-251-3336-1.

Supplementum

OBSAH PŘÍLOH

JTIE 2012, 4(3):

TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2012 - ČÁST 1

JTIE 2012, 4(3):

TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2012 - ČÁST 2

JTIE 2012, 4(3):