JTIE 2012, 4(3):79-84 | 10.5507/jtie.2012.056

PROPAEDEUTIC OF PROGRAMMING AND NEW SCHOOL REFORM

Veronika STOFFOVÁ, Krisztina CZAKÓOVÁ
Univerzita J. Selyeho, Komárno

Programming as a subject of teaching at elementary and secondary schools in Slovakia went a long way. The new school reform has reintroduced programming into the subject content of Informatics for both primary, and secondary schools in the State educational program. But at the schools, there are not enough qualified teachers to teach programming. The article describes a way how to solve this problem and also deals with response of some universities to need of augmentation of information and programmer literacy of future teachers and teachers in practice.

Keywords: informatics, programming, teaching of programming, programmer literacy

Published: December 1, 2012

Download citation

References

 1. Štátny vzdelávací program [on-line]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. [cit. 2012-05-04]. Dostupné na: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaciprogram.alej
 2. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl (ISCED 1) [on-line]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. [cit. 2012-0504]. Dostupné na: ŠVP pre 1. stupeň základných škôl (ISCED 1)
 3. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základných škôl (ISCED 2) [on-line]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. [cit. 2012-0504]. Dostupné na: ŠVP pre 2. stupeň základných škol (ISCED 2)
 4. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (ISCED3A) [on-line]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. [cit. 2012-05-04]. Dostupné na: ŠVP pre gymnáziá (ISCED 3A)
 5. GABAĽOVÁ, V. Mikrosvet - vhodný prostriedok na vyučovanie základov programovania In: Huraj (eds.) DidInfo 2002. Banská Bystrica: FPV Univerzity Mateja Bela, 2008, s. 39 (abstrakt), príspevky na CD. ISBN 978-80-8083-367.
 6. GABAĽOVÁ, V. Názor študentov učiteľstva na zaradenie počítačov do predškolského vzdelávania. In: XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, s. 278-280. ISBN 978-80-89234-23-3. ¨
 7. CHRÁSKA, M. jun. Informační výchova, informační technologie. In: PROCHÁZKOVÁ, I. et al.: Technická výchova součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. 1. vyd. Olomouc: Votobia Praha, 2005, s. 69-98. ISBN 80-7220-213-8.
 8. CHRÁSKA, M. Měnící se role učitele a žáka v nastupující informační společnosti - výsledky výzkumu. In: XX. DIDMATTECH : Díl II. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska jun. 1. vyd. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 458-463. ISBN 807220-296-0.
 9. STOFFOVÁ, V. - KIS-TÓTH, L. A tanárjelöltek új információs technologiára való felkészülese Szlovákiabán és Magyarországon. In: Agriamedia '98. Eger: EKTF, 1998, s. 75-81.
 10. SERAFÍN, Č. Budoucnost technologií ve vzdělání. In: Sborník příspevků: XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska. 2002. s. 362-364. ISBN: 80-7231-090-9
 11. PIĄTEK, T. Humanistyczno - etyczne aspekty stosowania technologii informacyjnych. In: XX. DIDMATTECH : Díl II. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska jun. 1. vyd. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 547-549. ISBN 80-7220-296-0.
 12. STOFFOVÁ, V. Počítač, univerzálny didaktický prostriedok. FPV UKF Nitra: Edícia prírodovedec č.152, Nitra, 2004. 172 s., ISBN 80-8050-765-1.
 13. VÉGH, L. Vizualizácia algoritmov vo vyučovaní programovania. In: Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, s. 65-69. ISBN 80-8084-112-8.
 14. WALAT, W. Edukacyjne zastosowania hipermediów. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. 320 s. ISBN 978-83-7338-329-6.