JTIE 2012, 4(3):74-78 | 10.5507/jtie.2012.055

METHODOLOGICAL TOOL TO SUPPORT TEACHERS IN GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES

Čestmír SERAFÍN, Martin HAVELKA, Jiří DOSTÁL, Jan KUBRICKÝ
Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR,

The paper is focused on the system of methodological support for teachers at basic schools in the area of generally-technical training - in the context of the framework educational programme for basic education it is the educational area of the "Man and the world of work". On the basis of international cooperation and the basic research in the theoretical specification of the current problems of technical education in the context of the impact of the environment on the process of preparation of the teacher and student in the digital world was prepared and is currently being implemented by the international project aimed, inter alia, on the interpretation of the so-called "EduTech Portal" for teachers of technically-oriented disciplines at primary schools in the Czech Republic.

Keywords: Man and the world of work, methodological support, disciplinary didactics, framework educational programme, technical education, Web portal

Published: December 1, 2012

Download citation

References

 1. LUKÁČOVÁ, Danka a Gabriel BÁNESZ. Premeny technického vzdelávania (vedecká monografia). Nitra: UKF, 2007, 102 s. ISBN 97880-8094-136-9.
 2. VAŇKOVÁ, Hana. a Vladimír VANĚK. Člověk a svět práce - naděje nebo iluze? In Trendy technického vzdělávání. Praha: Votibia, 2005, s. 224-228. ISBN 80-7220-227-8.
 3. BRTNOVÁ-ČEPIČKOVÁ Ivana. Prekoncept jako východisko práce učitele. e-Pedagogium, 2002, roč. 2, č. 1 - mimořádné, s. 5-8. ISSN 1213-7758.
 4. DOULÍK, Pavel a Jiří ŠKODA. Diagnostika prekonceptů vybraných pojmů přírodovědných předmětů u žáků ZŠ. In. Výzkum školy a učitele: 10. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-089-7.
 5. ROUČOVÁ, Eva. Prekoncepty k didaktice technické výchovy u studentů učitelství pro primární školu. In. Trendy technického vzdělávání. Praha: Votobia, 2005, s. 163-166. ISBN 80-7220-227-8.
 6. KROPÁČ, Jiří a Miroslav JANU. Konstruktivistické pojetí přípravy učitelů obecně technických předmětů. In. Technické vzdelávanie v procese zmen. Banská Bystrica: FP UMB, 2008, s. 73-78. ISBN 978-80-8083-530-9.
 7. KROPÁČ, Jiří a Jitka PLISCHKE. Porozumění technice v přípravě učitelů obecně technických předmětů. In. XXI. DIDMATTECH 2008: 2nd part. Eger-Komárno: Esterázy Károly College, J. Selye University, 2009, s. 199-203. ISBN 978-963-9894-18-1.
 8. NEZVALOVÁ, Danuše a kol. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Úvodní studie. Olomouc: VUP, 2006. 116 s. ISBN 80-2441-2586.
 9. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 126 s. ISBN 80-870-0002-1.
 10. BÁNESZ, Gabriel a Juraj SITÁŠ. Webová lokalita EduTech Portal = Web location EduTech Portal, 2009. In. Média a vzdělávání 2009. Praha: Vysoká škola hotelová, 2009, s. 12-14. ISBN 978-80-86578-94-1.
 11. BÁNESZ, Gabriel, Danka LUKÁČOVÁ a Juraj SITÁŠ. Technické vzdelávanie v digitálnom prostredí. Nitra: UKF, 2010, 109 s. ISBN 978-80-8094-713-2.
 12. KROPÁČ, Jiří., Zbyněk KUBÍČEK, Miroslav CHRÁSKA, a Martin HAVELKA. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 223 s. ISBN 80-244-0848-1.