JTIE 2012, 4(3):27-30 | 10.5507/jtie.2012.045

THE APPLIKATIONS OF MATHEMATICS IN ELECTRONIC EDUCATION CONTEXT AT FEM SUA IN NITRA

Radomíra GREGÁŇOVÁ
Katedra matematiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR

The paper deals with the teaching of mathematics and its aplications at The Slovak University of Agriculture in Nitra. The solving of applied tasks represents one of the possible ways of the innovation of the content and the teaching of mathematics at universities. The need of acquering of the mathematical apparatus and its subsequent utilization in various fields of engineering study at agricultural oriented university is pointed out here.

Keywords: mathematics, mathematical apparatus, applied tasks, electronics study materials

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. GREGÁŇOVÁ, R. 2011. Postavenie aplikovaných úloh vo vyučovaní matematiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 115-120. ISBN: 978-80-7231815-5
  2. GREGÁŇOVÁ, R. 2006. Webové stránky a ich implementácia do matematických predmetov. In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Žilinská didaktická konferencia 2006. Žilina: ŽU, 2006, v elektronickej podobe na CD. ISBN 80-8070-557-7
  3. ORSZÁGHOVÁ, D. 2004. Aplikácie matematiky vo výučbe a profesijnom uplatnení absolventov SPU v Nitre. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie "Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v podmienkach Európskej únie". Nitra: Agroinštitút, 2004, s. 47 - 51. ISBN 80-7139106-9
  4. ORSZÁGHOVÁ, D. 2009. Seminárna práca z matematiky a nástroje IT. In Monografia z medzinárodnej konferencie Trendy ve vzdělávání 2009, Informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 532-535. ISBN 978-80-7220-316-1
  5. URL: http://www.fem.uniag.sk/km/aplikovana_matematika/