JTIE 2012, 4(3):6-14 | 10.5507/jtie.2012.042

DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE VIA E-LEARNING

Roman HRMO, Daniel KUČERKA
Katedra inžinierskej pedgogiky, MTF STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava, SR

The aim of this contribution is to inform the reader about the problems and results of the research of the thesis work on the development of informative competece by e-learning. We also tried to indicate the relation between the education and the communicative and informative technologies. The contribution also informs about the results of the research and the quality of the prepared e-learning educational text for the subject Engineering production for secondary vocational schools for 1st class of subsructure study in the field 6476 4 technical - economical worker. The research was implemented by the teachers of technical proffessional subjects and the students of secondary vocational schools with engineering approach SOŠA, SOŠ Senec and the teachers of engineering subjects with no engineering approach SOŠE Trnava. The research showed that the prepared thesis work fulfilled its goal, prepared e-learning educational text is better than the accessible textbooks and creates the alternative posibility for students studying independently.

Keywords: competences, key competences, information competences, e-learning, e-learning text, pedagogical experiment

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. HRMO, R., TUREK, I. Kľúčové kompetencie I. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1881-5.
  2. HUČÍNOVÁ, L. Klíčové kompetence - nová výzva z EU I. Metodický portál 2005. [cit. 20.2.2011]. Dostupné na internete: http://www.rvp.cz/clanek/78/10.
  3. KALAŠ, I.a kol. Rozvoj komplexnej digitálnej gramotnosti budúcich učiteľov. Moderná informatizácia štúdia a školy pre 21. storočie: [online] 2006. [cit. 12.03.2011].
  4. KUČERKA, D. - HRMO, R. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu MVVTP 2010 : 15. Medzinárodní vědecká konference Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové 1.4.2011. In MVVTP 2011 : Sborník příspěvků a anotací mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové, 24. března 2011. s. 86-92. ISBN 978-80-7435-110-5, ISSN 1214-0554.
  5. KUČERKA, D. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu: Dizertačná práca. Trnava: STU MtF, 2011. 138 s. MTF-10901-52863.
  6. ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. decembra 2006 o Kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES) [online]. [cit. 200807-17]. Dostupné na internete: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site//sk/j/2006/l_394/l_39420061230sk00100018.pdf >.
  7. http://www.edi.fmph.uniba.sk/tmp/asset_cache/link/0000017748/zaverecna_sprava_a21.pdf.
  8. TURČÁNI.M. Didaktika vytvárania e-Learning kurzov a materiálov. 2005. [cit.04.4.2011]. Dostupné na internete: http://mcmb.mcmb.sk/ESF/tvorba_ekurzov.htm
  9. TUREK, I. Tvorba zrozumiteľného textu. Experimentálny učebný text grantového projektu VEGA Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov. Bratislava: Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie, 1997.
  10. ZLÁMAL, J. Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu. Praha: UJAK, 2009, ISBN 978-80-86723-79-2.