JTIE 2012, 4(1):89-93 | 10.5507/jtie.2012.019

SPECIFIC UTILIZATION OF MICROSOFT VISUAL BASIC FOR APPLICATION WITH PRINCIPLES OF SYSTEM MODELING

Tomáš BAROT
Ústav řízení procesů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01, Zlín, ČR

The article is focused on utilization of programming language Microsoft Visual Basic for Application for educational purposes. These software possibilities are not mentioned as innovation, but it is pointed out on their advantages for area of student education. It is introduced utilization of program tools of simulation and modeling of physical effects described as discrete systems. Mathematical calculations are presented in the example which can be used and implemented by teachers. Inclusion of matematical computation in the Excel formula allows to examine modeled systems from the view of behavior. The support of education can be used as an inspiration of matematical and physical solution by informatics.

Keywords: Microsoft Visual Basic for Application, modeling, simulation, education, applied informatic, discrete systems

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. ŠTECHA, J. Teorie dynamických systémů. 1. vyd. Praha: České Vysoké Učení Technické v Praze, 2005. 248 s.
  2. STREJC, V. Stavová teorie lineárního diskrétního řízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1978. 376 s.
  3. SYSEL, M., BOBÁL, V. Moderní metody řízení - delta-modely. Automa. 2001, Praha, Ročník 2, Číslo 12, s. 17. ISSN 1210-9592.
  4. BALÁTĚ, J. Automatické řízení. 1.vyd. Praha: Nakladatelství BEN- technická literatura, 2003. 664 s. ISBN 80-7300-020-2.
  5. PROKOP, R., MATUŠŮ, R., PROKOPOVÁ, Z. Teorie automatického řízení - lineární spojité dynamické systémy. 1.vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2006. 102 s. ISBN 80-7318-369-2.
  6. VAŠEK, V. Teorie automatického řízení II. 1. vyd. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 139 s. ISBN 80-214-0115-X.
  7. KUČERA, V. Analysis and Design of Discrete Linear Control Systems. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1991. 480 s. ISBN 80-200-0252-9.
  8. FORSTOVÁ, L. VBA Excel v příkladech. 1.vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 120 s. ISBN 978-80-7402-042-1.
  9. KRÁL, M. Excel VBA: výukový kurz. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2010. 504 s. ISBN 97880-251-2358-4.
  10. BREDEN, M. Excel 2007 VBA: velká kniha řešení. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2009. 685 s. ISBN 978-80-251-2698-1.