JTIE 2012, 4(1):34-39 | 10.5507/jtie.2012.006

QUESTIONS OF ACQUIRING PSYCHOMOTORIC SKILLS

Jarmila HONZÍKOVÁ1, Jan JANOVEC2
1 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Klatovská 51, 300 00 Plzeň, Česká republika
2 Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra preprimárního a primárního vzděláváni, Hořeni 13, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

The paper deals with teaching psychomotor skills, with possibilities and limits of such education, approaches of teachers to this education and with differences in the approaches themselves. Answer to question if there are any groups among the teachers which significantly differ in approaches to teaching in term of optional aims, methods and forms of teaching is investigated. Questionnaires focused on aims of teaching and also Q-methodology in sphere of methods and forms were used as the research methods. These surveys were carried out in terms of project Non-verbal creativity in vocational education - GAČR 406/07/0109 and project of the Internal Grant Agency of the Faculty of Education of UJEP Development of Competences in Pupils of Younger School Age in Sphere of Psychomotor Skills.

Keywords: psychomotor skills, educational methods and forms, educational aims, Q-methodology

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. BADEGRUBER, B. Otevřené učení v 28 blocích. Praha : Portál, 1997.
 2. BEZJAK, J. Project learning of model PUDBJ - from idea to the product. Klagenfurt: LVM for Verlag S. Novak, 2009. 74 f., ilustr. ISBN 978-961-6397-11-7. [COBISS.SI-ID245920768]
 3. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 4. GRECA, I., M.; MARCO, A. Mental models, conceptual models, and modelling. Intenatinional Journal of Science Education. roč. 22, č.1, s.111, 2000, ISSN 09500693. Go to original source...
 5. HLAVSA, J. Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha : 1981.
 6. HONZÍKOVÁ, J. Netradičně v pracovní výchově. Plzeň: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. - 241 s. +CD - ISBN 807020-149-5.
 7. HONZÍKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, J. Projektové a problémové metody v praxi. In. e-PEDAGOGIUM. Vědecko - pedagogický časopis. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2006. ISSN 1213-7499, tištěná forma: ISSN 1213-7758. - Roč. 4., č. 2/2006. (str. 28 - 40) - Dostupné na internetu: http://epedagog.upol.cz.
 8. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
 9. JANOVEC, J., HEŘMANOVÁ, V. Rozvíjení kompetencí učitelů primárního vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce se zaměřením na psychomotorické dovednosti žáků. In: Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 156-160. ISBN 978-80-555-0438-4.
 10. KERLINGER, F. Základy výzkumu chování. Praha : Academia, 1973.
 11. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Kreativita a učitelství odborných předmětů. Ostrava: VŠB, 2009. ISSN 978-80-248-1952-5.
 12. PRUNNER, P. a kol. Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie. Plzeň: ZČU, 2003. ISBN 80-7082-979-6.
 13. ŠPIČKOVÁ, K. Pracovní činnosti na 1. stupni ZŠ a jejich využití pro rozvoj psychomotorických dovedností. Diplomová práce. Plzeň: ZČU, FPE, 2007.