JTIE 2011, 3(3):13-19 | 10.5507/jtie.2011.035

IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL EDUCATION TO TECHNICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

Pavlína NAKLÁDALOVÁ
Katedra primárního vzdělávání, Pedagogická fakulta UP, Olomouc, ČR

The article deals with the implementation of multicultural education into the educational process of technical education at primary school. This article aims to highlight the common ground for both educational disciplines with an emphasis on broader humanizing aspects that are an essential part of technical education.

Keywords: multicultural education, technical education, primary school, crosscutting theme

Published: December 1, 2011

Download citation

References

 1. BURYÁNEK, J. Interkulturní vzdělávání I. [online]. Praha: Člověk v tísni, 2002. Dostupné z: http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/IKV1_ komplet.pdf.
 2. COUNCIL OF EUROPE. T-Kit: Intercultural learning [online]. 4. vyd. Council of Europe, 2000. Dostupné z: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/4/tkit4.pdf
 3. ČESKO. Národní program rozvoje vzdělávání: Bílá kniha. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2001. 98 s. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf. ISBN 80-211-0372-8.
 4. ČESKO. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: (se změnami provedenými k 1.9.2007). Praha: Výzkumný ústav Praha, 2007. 126 s. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-071.pdf.
 5. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 6. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení. In [7] VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (eds.) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.
 7. KOŽUCHOVÁ, M. Elementárna technická výchova detí predškolského a mladšieho školského veku. In. Předškolní a primární pedagogika. Vyd. 1. Editor Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala. Praha: Portál, 2001, 455 s. ISBN 80-717-8585-7.
 8. KROPÁČ, J., CHRÁSKA, M.. Výchova v obecně technických předmětech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, ISBN 80-244-0897-X.
 9. MISTRÍK, E. Multikultúrna výchova ve škole: Ako reagovat na kultúrnu roznorodosť [online]. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. ISBN 987-80-969271-4-2. Dostupné z: http://www.erichmistrik.sk/knihy/osnovy/osnovy.htmlhttp://www.erichmistrik.sk/knihy/osnovy/osnovy.html.
 10. MODOOD, T. Multiculturalism: a civic idea. Cambridge: Polity Press, 2007. ISBN 978-07456-3288-9.
 11. MOREE, D. Czechkid: Multikulturní výchova. Czechkid [online]. Dostupné z: http://www.czechkid.cz/si1390.html
 12. MOREE, D. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu [online]. Praha: Člověk v tísni o.p.s., 2008. Dostupné z: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_70.pdf.
 13. Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Interkulturní učení: T-Kit [online]. Praha: Galio Crossmedia, 2007 [cit. 2012-10-31]. Dostupné z: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/4/Czech/T-Kit_4_cs.pdf. ISBN 978-80-86784-55-7.
 14. NEZVALOVÁ, D. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, 72 s. ISBN 80-244-0208-4.
 15. OUELETT, F. and E. G. COHEN. Les défis du pluralisme en éducation: essais sur la formation interculturelle. Laval : Presses Université Laval, 2002. ISBN 2-7637-7857-87.
 16. PLISCKE, J., KROPÁČ, J. Kritické myšlení a možnosti jeho rozvíjení v technických předmětech na ZŠ. In Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc: ALTYN, 2010, s. 222-225. ISBN 978-80-87224-09-0.
 17. PRUDKÝ, L. Přináležitost k národu, vztahy k jiným národnostem a cizincům v České republice. Praha: FHS UK, 2004. ISBN 978-8072-04359-0.
 18. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009, ISBN 978-807-3676-476
 19. ROUČOVÁ, E. Didaktika technických prací na primární škole. Distanční text. České Budějovice: PdF JČU, 2003.
 20. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. 2. akt. a rozš. vyd. ISBN 978-80-247-1821-7.
 21. STEEL, J. L., (ed.). Kritické myšlení napříč osnovami: Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Příručka I. Praha: Kritické myšlení, 1997.
 22. ŠIŠKOVÁ, Taťána. (ed.) Výchova k toleranci a proti rasismu: Multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
 23. TANCOŠ, Ján. Multikultúrná výchova: súčasný stav a jej úloha v integračním procese společnosti. In. GULOVÁ, Lenka a Eliška ŠTĚPAŘOVÁ (eds.). Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2004, 29-37. ISBN 80-8663-324-4.
 24. TYLOR, Edward Burnett. Primitivní kultura. 1871. In. SOUKUP, Martin. Kultura: Biologická perspektiva. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-96-0.
 25. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011 [cit. 2012-11-01]. s. 43-52. Dostupné z: http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=29411&view=4021. ISBN 978-80-87000-76-2.