JTIE 2010, 2(2):46-50 | 10.5507/jtie.2010.033

INTERCURRICULAR RELATIONSHIP DEVELOPMENT USING ICT TOOLS

Dana PAĽOVÁ, Dáša HUDÁKOVÁ
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 32, 040 01, Košice, SR

The article presents our experience with transformation previous students' knowledge in the field of financial mathematics into practical level using ICT tools.

Keywords: education, ICT tools, financial mathematics

Published: August 1, 2010

Download citation

References

  1. JAKUŠ, D., PÁLENÍKOVÁ, M.: Záujem zamestnávateľov o absolventov VŠ (online). [cit. 2010-07-09], URL: .
  2. Modernizačný program Slovensko 21, (online) [cit. 2010-03-03]. URL: .
  3. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (online). [cit. 2010-03-03]. URL: .
  4. Oblasti a ciele Lisabonskej stratégie pre Slovensko (online). [cit. 2010-07-29], URL:
  5. PAĽOVÁ, D., RÉVÉSZOVÁ, L.: Experience with the distance learning bachelor study in the field of finance, banking and investment, International journal of emerging technologies in learning, Ročník 5, špeciálne číslo 2, s. 27-31, ISSN: 1863-0383 (online).
  6. Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce. (online). [cit. 2010-02-10]. URL: .
  7. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2006 (online). [cit. 2010-03-03]. URL: .
  8. RÉVÉSZOVÁ, L., MIHÓK, P.: Informačné systémy pre ekonómov, 1.vyd., Ekonomická fakulta TUKE, Košice, 133 s., 2006, ISBN 808073-497-6
  9. ŠOLTÉS, V., PIRČ, V.: Niektoré problémy matematickej prípravy inžinierov, Hodnotenie učebných plánov, Zborník prác zo seminára v rámci programu TEMPUS S-JEP 11530-96, Herľany, 20. - 21. novembra 1997, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, CPRESS Košice, 1997, s. 5 - 8, ISBN 80-7099321-9.
  10. TUREK, I.: Úvod do didaktiky vysokej školy, Katedra inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach, 318 s., 2005, ISBN 80-7099-882-2.