JTIE 2010, 2(2):23-28 | 10.5507/jtie.2010.029

PROFESSIONAL COMPETENCES OF A BEGINNING MASTER OF VOCATIONAL EDUCATION AND ITS REFLECTION

Lýdia ČELLÁROVÁ
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

In the article we point actual requirements for professional competences of a teacher, acquaint with proposal of professional standards and competences of beginning master of vocational education and brief results of the survey, in which students of the last year of practical preparation pedagogy study rate their competences.

Keywords: professional competences, master of vocational training, reflection, survey

Published: August 1, 2010

Download citation

References

  1. KASÁČOVÁ, B. - KOSOVÁ, B. Kompetencie a spôsobilosti učiteľa - európske trendy a slovenský prístup. In: Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s. 36-48. ISBN 80-8045-431-0.
  2. ROSA, V. Učiteľ a jeho profesia - problémy a perspektívy. In: Pedagogická revue, Ročník 55, Číslo 3, s. 216-230. ISSN 1335-1982.
  3. VALENT, M. Návrh profesijných štandardov učiteľov - majster odbornej výchovy (Diskusia). In: Pedagogické rozhľady. Ročník 18, Číslo 1, Príloha. ISSN 1335-0404.
  4. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.