JTIE 2010, 2(1):56-61 | 10.5507/jtie.2010.010

ANALYSIS OF SELECTED PRE-CONCEPTS OF TECHNICAL EDUCATION OF 5. CLASSES OF PRIMARY SCHOOL

Aleš BARTOŇ
Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice Česká republika

The paper deals presentation of partial results of a qualitative and quantitative diagnosis of selected pre-concepts of technical education of primary school children. Pupils of fifth class from České Budějovice took part of research. The acquired data of pre-concepts and its integration were processed from the qualitative as wel as quantitative point of view in the spere of technical education.

Keywords: pre-concept, technical education, scholars subjekt matter, teachers part of constructivism education

Published: April 1, 2010

Download citation

References

 1. MAREŠ, J. Výuka v "přebraných" třídách očima psychologie. In Školský psychológ, ročník 9, č. 1/2, s. 4-15. ISSN 1212 - 0529. [cit. 200806-14]. Dostupné na www: .
 2. ROUČOVÁ, E. Prekoncepty k didaktice technické výchovy u studentů učitelství pro primární školu. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Pedagogická fakulta Olomouc, 2007. ISBN nemá.
 3. FISCHER, R. Učíme děti myslit a učit se. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s, s. 71-72. ISBN 80-7178-966-6.
 4. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 247 s, s. 71-72. ISBN 80-7178-216-5.
 5. DOULÍK, P., ŠKODA, J. Reflexe nad základními aspekty konstruktivistického pojetí výuky v přírodovědných předmětech. In Pedagogická revue, ročník 55a, číslo 5, s. 470482. ISSN 1335-1982.
 6. DOULÍK, P., ŠKODA, J. Tvorba a ověření nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů a možností jejího vyhodnocení. In Pedagogika, 2003b, roč. 52, č. 2, s. 177 - 189. ISSN 13351982.
 7. STUCHLÍKOVÁ, I. Úvod do psychologie emocí. 1. vyd. JCU v ČB: Ediční středisko PF ČB, 1998. 73 s. ISBN 80-7040-266-0.
 8. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 655 s, s. 433-436. ISBN 80-7178-463-X.
 9. BARTOŇ, A. Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ. Nepublikovaná diplomová práce. České Budějovice: PdF JU, 2009.
 10. CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 199 s. ISBN 80-244-0765-5.
 11. KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 807178-253-X.
 12. ROUČOVÁ, E. Prekoncepty k didaktice technické výchovy u studentů učitelství pro primární školu. In Trendy technického vzdělávání. Praha: Votobia, 2005, s. 163-166. ISBN 80-7220-227-8.
 13. ROUČOVÁ, E. Pre-concepts of technical education didactics of students of teaching profession for the primary school. In Technika - Informatyka - Edukacja.III.Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Rzeszóv: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 98-102. ISBN 83-8884556-X.