JTIE 2009, 1(3):131-135 | 10.5507/jtie.2009.073

DIDACTIC TESTING WITH SUPPORT OF VISUAL BASIC 6

Jan LAVRINČÍK1, Eva STRÁNSKÁ2
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR
2 Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

The article deals with questions of didactic testing with support of Visual Basic 6 at lower secondary schools. It presents some issues of didactic tests' creation and explains which parts consist of didactic test software; the selection selection of programming language from compatibility and development point of view is emphasized. It acquaints the readers with hierarchy structure didactics test process. The article is supplemented with a flow diagram, and some examples of Visual Basic source codes.

Keywords: didactics test, database, statistics, Visual Basic.

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. LAVRINČÍK, J., KLEMENT, M. Tvorba autorských instalerů pomocí aplikace Visual Basic 6. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 1. vyd. Ústí nad Labem : Fakulta výrobních technologií a managementu, 2009. ISBN 80-7414-126-3.
  2. DOSTÁL, J. Školní informační systémy. In Infotech 2007 - moderní informační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2007. s. 540 - 546. ISBN 978-80-7220-308-6. Dostupné na www: .
  3. CHRÁSKA, M. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. 1. vyd. Brno : Paido, 1999. 91 s. ISBN 80-85-931-68-0.
  4. STOFFOVÁ, V. Didaktické aspekty kontroly úrovne vedomosti pomocou počítača. In: MEDACTA 91. č. 3. Nitra, Pedagogická fakulta, 1991, s. 153-161.
  5. STOFFOVÁ, V. Automation of programmer´s knowledge testing. In: Acta Mathematica & Informatica 1. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1992. S. 79 - 97.
  6. LAVRINČÍK, J. Executables Compression Algorithms Comparison. In Didmattech 2008. 1. vyd. Eger : Eszterházy Károly College, 2008, s. 103 - 106. ISBN 978-963-9894-17-4.
  7. KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc : VUP, 2002. 336 s. ISBN 80-244-0472-9.
  8. LAVRINČÍK, J. Terminologický slovník programování ve Visual Basic 6. Journal of Technology and Information Education, 2009, Olomouc - EU, Palacký Univerzity, Volume 1, Issue 1, p. 119 - 122. ISSN 1803-537X. Go to original source...
  9. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Olomouc : VUP, 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
  10. LAVRINČÍK, J., KLEMENT, M. Potenciální možnosti využití programovacího jazyka Visual Basic 6 v hodinách českého jazyka a literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce v hodinách českého jazyka. v tisku.