JTIE 2009, 1(3):82-86 | 10.5507/jtie.2009.059

BRIEF SUMMARIZATION OF RESEARCH'S RESULTS OF VERIFICATION OF EDUCATIVE BOX OF BRICKS DURING LESSONS OF DESIGN AND TECHNOLOGY

Ľudovít POLČIC, Milan ĎURIŠ
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica, SR

In this article the authors briefly set some results of pedagogical research by which they verified educative box of bricks Dominika in teaching process. Authors give information about the main aim of the research as well the main hypothesis and name working hypotheses. Then they concentrated on the process of verification of the box of bricks and inform about the results of tested hypotheses.

Keywords: pedagogical research, box of bricks, control group, experimental group.

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. BALÁŽOVÁ, E.: Hračky v škole. Banská Bystrica: VH, 2004. ISBN 80-968131-3-7.
  2. ĎURIŠ, M.: Miesto a význam didaktických testov vo vyučovaní technickej výchovy v 5. - 9. ročníku základnej školy. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: UMB FPV v Banskej Bystrici, 1999. ISBN 80-8055-292-4.
  3. GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 2001. ISBN 80-223-1628-8.
  4. KERLINGER, F. N.: Základy výskumu chování. Praha: Academia, 1972. Bez ISBN
  5. KUZMA J.: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z technickej výchovy - technickej zložky pre 2. stupeň základnej školy. Bratislava: MŠ SR, 2002. 36 s. [dostupné na internete]
  6. LATIPKA, M.: Tvorba a použitie didaktických testov. Bratislava: SPN, 1988. ISBN 80-08-00782-6.
  7. POLČIC, Ľ. Úžitkový vzor - edukačná stavebnica v obale. In: IKT v technickom vzdelávaní, 23. medzinárodná vedecko - odborná konferencia, Odborná monografia z príspevkov. Banská Bystrica: FPV, 2007. s. 284-288, ISBN 978-80-8083-529-3, EAN 978-80-8083-529-3.
  8. UHEL, J.: Možnosti presahov a ich aplikácií vo vyučovaní. In: História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2005. s. 443-444, ISBN 80-8083-107-6.
  9. VAŠAŠOVÁ, Z. Tvorivosť a kognitívne procesy. In: Človek v spoločnosti. B. Bystrica: FHV, 2006. s. 140 - 156. ISBN 80-8083-291-9.
  10. VAŠAŠOVÁ, Z. Tvorivá osobnosť a kognitívne procesy. In: Človek v spoločnosti. Človek v edukačnom prostredí. 1. časť. Banská Bystrica: UMB FHV, 2007. s.140 - 159 ISBN 978-80-8083-423-4.