JTIE 2009, 1(3):76-81 | 10.5507/jtie.2009.058

THE RESEARCH OF SELF-REGULATE SKILLS DEVELOPMENT THROUGH THE INFORMATION TECHNOLOGIES BY MEANS OF GEOGRAPHICAL CURRICULUM

Darina FOLTÝNOVÁ
Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00, Brno, ČR

The paper is focused on the questions of self-regulation and possibilities of its development through the information technologies. The author's main aim was to suggest the way how to diagnose level of self - regulate skills development by pupils of basic school and to check by the experimental method whether teaching using information technologies supports self - regulate skills development.
The sense of the research was to offer the new idea for how to transfer questions of self - regulation through information technologies into the concrete situations in geography teaching so that pupils have the opportunity to look in their thinking and cognitive procedures. The results prove that it is possible to draw the geography teaching so that pupils use information technologies along with the geographical knowledge with the aim of to achieve required self - regulate skills development.

Keywords: self-regulation, self-regulate skills, experimental method, information technologies, geography teaching

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. FOLTÝNOVÁ, D. Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení při osvojování zeměpisného učiva. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  2. HARTL, P., HARTLOVÁ, J. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000, s. 121. ISBN 80-7178-303-X.
  3. HELUS, Z., PAVELKOVÁ, I. Vedení žáků ke vzdělávací autoregulaci a humanizaci školy. Pedagogika, 1992, roč. 42, č.2, s. 197-208. ISSN 3330-3815.
  4. MAREŠ, J., GAVORA, P. Anglicko-český pedagogický slovník. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-310-2.
  5. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
  6. ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova universita,1998, s. 9. ISBN 80-210-1937-9.
  7. ZIMMERMAN, B. J.; MARTINEZ-PONS, M. Development of a Structured Interview for Assessing Students´ Use of Self-regulated Learning Strategies. American Educational Research Journal, 23, 1986, s. 614-628. ISSN 0002-8312. Go to original source...
  8. ZIMMERMAN, B. J.; MARTINEZ-PONS, M. Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-regulated Learning. Journal of Educational Psychology, 80, 1988, s. 284-290. ISSN 0022-0663. Go to original source...
  9. ZIMMERMAN, B. J. Becoming a self-regulated learner : An overview. Theory into practice. Columbus, 2002. ISSN: 1543-0421 (on-line). ISSN 0040-5841 (print).