JTIE 2009, 1(3):24-28 | 10.5507/jtie.2009.050

TECHNICAL LANGUAGE AS A CREATOR
OF TECHNICAL CAULTURE AND POPULAR CULTURE

Waldemar LIB
University of Rzeszow, Poland, Institute of Technology 16 A, Rejtana Street 35-310 Rzeszów

The article tackles a very important issue nowadays, which is the notion of
a technical language and its influence on technical culture and popular culture.

Keywords: culture, technical culture, communication, technical language

Published: December 1, 2009

Download citation

References

 1. Bajerowa I.: Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego [Influence of technology on the evolution of the Polish language]. issued by Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Kraków 1980.
 2. Bajerowa I.: Zarys historii języka polskiego[The outline of the history of the Polish language] 1939-2000. issued by PWN, Warszawa 2003.
 3. Bańka J.: Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego. [Now me. At the beginning of contemporary man' philosophy] issued by Śląsk, Katowice, 1983.
 4. Czerwiński M.: Wspólnota komunikacyjna.[Communication community] issued by COMUK, Warszawa 1985.
 5. Furmanek W., Walat W.: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki. Klasa 4 szkoły podstawowej. [Methodology guide for technology-IT teachers. 4th grade of primary school] issued by Fosze, Rzeszów 2002.
 6. Furmanek W.: Zrozumieć technikę. [Understand technology] issued by WO FOSZE, Rzeszów 1998.
 7. Kaczor S.: Kwalifikacje społeczno-moralne i ich rosnące znaczenie w życiu. [Social and moral qualifications and its incresing significance in life] [w] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. [Professional qualifications in the labour market] under supervision of S. M. Kwiatkowski issued by IBE, Warszawa 2004.
 8. Kłoskowska A.: Kultura masowa. [Mass culture] issued by PWN, Warszawa 2005.
 9. Krąpiec M.: Człowiek w kulturze. [Man in culture] issued by Gutenberg - Print, Warszawa 1996.
 10. Krowicki L.: Kultura techniczna - problematyka metodologiczna. [Technical culture - mothodological issues] M.A thesis under supervision of prof. W. Furmanek Rzeszów 1998.
 11. Nowacki T.: O kulturze technicznej. [About technical culture] Zielona Góra 1969.
 12. Pachociński R.: Technologia a oświata. [Technology vs. education] issued by IBE, Warszawa 2002.
 13. Pochanke H.: Upowszechnienie kultury technicznej wśród dzieci i młodzieży. [Popularisation of technical culture among children and teenagers] issued by Zielona Góra 1980.
 14. Piątek T.: Kultura informacyjna komponentem kultury ogólnej, [Information culture as a component of general culture] [w], Zbornik prispevkow z medzinárodnej vedecko odbornej konferencie "Technické uzdelanie ako súćast vśeobecného vzdelania", ed. Dubovská R. issued by Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2002.
 15. Walat W.: Modelowanie podręczników techniki-informatyki. [Modelling of books for technology and IT] issued by UR Rzeszów 2004.
 16. Wołk Z.: Kształtowanie kultury technicznej uczniów liceów ogólnokształcących. [Shaping technical culture for grammar school students] issued by Zielona Góra 1990.