JTIE, 2017 (roč. 9), 2

OBSAHOVÉ ZAMERANIE VÝUČBY PREDMETU TECHNIKA Z POHĽADU UČITEĽOV

Alena HAŠKOVÁ, Silvia MANDUĽÁKOVÁ

JTIE 2017, 9(2):5-16 | 10.5507/jtie.2017.006

V období rokov 2008 – 2013 bola postupne na Slovensku do jednotlivých ročníkov 2. stupňa základnej školy zavedená obsahová reforma. Jednotlivé aspekty dopadu kurikulárnej reformy na technické vzdelávanie boli následne v období rokov 2013 – 2015 zhodnotené v rámci celoštátneho výskumu “Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie na základných školách”. Potreba hlbšej analýzy niektorých kvalitatívnych aspektov výskumu bola podnetom na uskutočnenie ďalších šetrení, založených na osobných dopytovaniach učiteľov s viacročnou praxou vyučovania predmetu Technika. Jedným z nich bolo zisťovanie názorov učiteľov na obsahové...

DIDAKTICKÁ TRANSFORMACE PRO TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA UČITELŮ

Jiří KROPÁČ, Jitka PLISCHKE, Štefan CHUDÝ, Jiří KROPÁČ

JTIE 2017, 9(2):17-30 | 10.5507/jtie.2017.009

Záměrem textu je aktualizace a doplnění problematiky didaktické transformace z hlediska přípravy učitelů pro všeobecně zaměřené technické vzdělávání. V úvodní části je text zaměřen na reflexi pedagogické teorie aplikované v technickém vzdělávání na základních školách. Dále text předkládá nové přístupy v didaktice technického vzdělávání - terminologickou problematiku, následně text pojednává o aktuálních podnětech pro popis didaktické transformace obsahu. V textu jsou prezentovány výsledky výzkumné sondy názorů studentů pedagogických oborů souvisejících s koncepčními přístupy k technickému vzdělávání, uplatňovaných při didaktické transformaci.

HISTORIE TECHNICKÉHO A RUKODĚLNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V 18. A 19. STOLETÍ

Jiří DOSTÁL

JTIE 2017, 9(2):31-47 | 10.5507/jtie.2017.008

Technické a rukodělné vzdělávání má na území republiky dlouhou tradici. Zpočátku typické předávání řemesla z otce na syna bylo stále častěji nahrazováno organizovaným školním vzděláváním. Při badatelských aktivitách jsme se zaměřili na vzdělávání dětí ve věku cca od 6 do 13 let a využili metod typických pro historický výzkum. Především byly vyhledávány a zkoumány archivní prameny. Dále byly využity teoretické metody. Prostřednictvím bádání se podařilo vysledovat dva proudy odlišné pojetím. První lze charakterizovat jako pokus o zavedení ručních prací do škol s cílem získání manuálně-řemeslného základu pro pozdější život. Druhý z vysledovaných proudů...

PERSPEKTIVY ROZVOJE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Aleš BARTOŇ

JTIE 2017, 9(2):48-60 | 10.5507/jtie.2017.010

Příspěvek se zabývá možnými perspektivami pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce, které vyplývají z postupného zavádění společného vzdělávání. Prostřednictvím obsahové analýzy a následné komparace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2016), dalších informačních zdrojů a dnes již neplatné Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (2005) byly některé z nich popsány. Pro potřeby průzkumného šetření byl použit kvantitativní přístup, v rámci něhož bylo zjištěno, že inkluzivní vzdělávání ovlivňuje výši časové dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce.

JAZYKOVÉ KURIKULUM A VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Lenka HRUŠKOVÁ, Ivana BEČVÁŘOVÁ

JTIE 2017, 9(2):61-73 | 10.5507/jtie.2017.004

Autorky řeší vztah mezi aktuální transformací polytechnického vzdělávání a požadavky dynamicky se vyvíjející společnosti vědění se zaměřením na problematiku jazykového vzdělávání. Reflexe tohoto vývoje v podmínkách polytechnické školy je prezentována prostřednictvím případové studie na konkrétní polytechnické střední škole. Předložená studie opírající se o konkrétní analýzu kurikulárních dokumentů objasňuje základní pojmy v rámci modernizace výukového procesu, současně ukazuje inovace přístupů jazykové výuky v rámci vzdělávání v sekundární sféře.

NANOTECHNOLÓGIE AKO NOVÁ PERSPEKTÍVA PRE MODERNIZÁCIU KURIKULA TECHNICKÝCH PREDMETOV NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zuzana TKÁČOVÁ

JTIE 2017, 9(2):74-79 | 10.5507/jtie.2017.007

Nanotechnológie sú v súčasnosti považované za perspektívny  a dynamicky napredujúci vedecký a technický smer, ktorý ponúka možnosti, ako zdokonaliť vlastnosti tradičných materiálov alebo vytvoriť úplne nové.  V príspevku sa zameriame na predstavenie možností prepojenia problematiky nanotechnológií na existujúce kurikulum technických predmetov základných  a stredných škôl na Slovensku s vyčlenením vhodných tematických oblastí a tém, ktoré je možné začlenením nanotechnológií modernizovať. Taktiež analyzujeme požiadavky na materiálne, metodické a personálne zabezpečenie implementácie nanotechnológií do vyučovacieho procesu technických predmetov.

PŘÍPRAVA UČITELŮ TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V OLOMOUCI

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2017, 9(2):80-87 | 10.5507/jtie.2017.005

Příspěvek se zabývá změnami v přípravě učitelů technicky orientovaných disciplín působících a realizujících výuku na základních, případně středních školách. Studium učitelství technické a informační výchovy v prezenční i v kombinaci prezenční a distanční formy má za cíl umožnit jednak uspokojit celospolečenskou poptávku po studiu technicky a technologicky orientovaných oborů a zároveň nepřímo vnést „duch“ techniky do školních vzdělávacích programů díky aprobaci absolventů - učitelů. Předkládaná stať se s ohledem na výše uvedené zabývá jednak identifikováním vhodných vzdělávacích nástrojů inovativního pojetí přípravy učitelů daného oboru,...