JTIE, 2017 (roč. 9), 2

OBSAHOVÉ ZAMERANIE VÝUČBY PREDMETU TECHNIKA Z POHĽADU UČITEĽOV

Alena HAŠKOVÁ, Silvia MANDUĽÁKOVÁ

JTIE 2017, 9(2):5-16

V období rokov 2008 – 2013 bola postupne na Slovensku do jednotlivých ročníkov 2. stupňa základnej školy zavedená obsahová reforma. Jednotlivé aspekty dopadu kurikulárnej reformy na technické vzdelávanie boli následne v období rokov 2013 – 2015 zhodnotené v rámci celoštátneho výskumu “Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie na základných školách”. Potreba hlbšej analýzy niektorých kvalitatívnych aspektov výskumu bola podnetom na uskutočnenie ďalších šetrení, založených na osobných dopytovaniach učiteľov s viacročnou praxou vyučovania predmetu Technika. Jedným z nich bolo zisťovanie názorov učiteľov na obsahové...

DIDAKTICKÁ TRANSFORMACE PRO TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA UČITELŮ

Jiří KROPÁČ, Jitka PLISCHKE, Štefan CHUDÝ, Jiří KROPÁČ

JTIE 2017, 9(2):17-30

Záměrem textu je aktualizace a doplnění problematiky didaktické transformace z hlediska přípravy učitelů pro všeobecně zaměřené technické vzdělávání. V úvodní části je text zaměřen na reflexi pedagogické teorie aplikované v technickém vzdělávání na základních školách. Dále text předkládá nové přístupy v didaktice technického vzdělávání - terminologickou problematiku, následně text pojednává o aktuálních podnětech pro popis didaktické transformace obsahu. V textu jsou prezentovány výsledky výzkumné sondy názorů studentů pedagogických oborů souvisejících s koncepčními přístupy k technickému vzdělávání, uplatňovaných při didaktické transformaci.

HISTORIE TECHNICKÉHO A RUKODĚLNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V 18. A 19. STOLETÍ

Jiří DOSTÁL

JTIE 2017, 9(2):31-47

Technické a rukodělné vzdělávání má na území republiky dlouhou tradici. Zpočátku typické předávání řemesla z otce na syna bylo stále častěji nahrazováno organizovaným školním vzděláváním. Při badatelských aktivitách jsme se zaměřili na vzdělávání dětí ve věku cca od 6 do 13 let a využili metod typických pro historický výzkum. Především byly vyhledávány a zkoumány archivní prameny. Dále byly využity teoretické metody. Prostřednictvím bádání se podařilo vysledovat dva proudy odlišné pojetím. První lze charakterizovat jako pokus o zavedení ručních prací do škol s cílem získání manuálně-řemeslného základu pro pozdější život. Druhý z vysledovaných proudů...

PERSPEKTIVY ROZVOJE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Aleš BARTOŇ

JTIE 2017, 9(2):48-60

Příspěvek se zabývá možnými perspektivami pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce, které vyplývají z postupného zavádění společného vzdělávání. Prostřednictvím obsahové analýzy a následné komparace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2016), dalších informačních zdrojů a dnes již neplatné Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (2005) byly některé z nich popsány. Pro potřeby průzkumného šetření byl použit kvantitativní přístup, v rámci něhož bylo zjištěno, že inkluzivní vzdělávání ovlivňuje výši časové dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce.

JAZYKOVÉ KURIKULUM A VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Lenka HRUŠKOVÁ, Ivana BEČVÁŘOVÁ

JTIE 2017, 9(2):61-73

Autorky řeší vztah mezi aktuální transformací polytechnického vzdělávání a požadavky dynamicky se vyvíjející společnosti vědění se zaměřením na problematiku jazykového vzdělávání. Reflexe tohoto vývoje v podmínkách polytechnické školy je prezentována prostřednictvím případové studie na konkrétní polytechnické střední škole. Předložená studie opírající se o konkrétní analýzu kurikulárních dokumentů objasňuje základní pojmy v rámci modernizace výukového procesu, současně ukazuje inovace přístupů jazykové výuky v rámci vzdělávání v sekundární sféře.

NANOTECHNOLÓGIE AKO NOVÁ PERSPEKTÍVA PRE MODERNIZÁCIU KURIKULA TECHNICKÝCH PREDMETOV NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zuzana TKÁČOVÁ

JTIE 2017, 9(2):74-79

Nanotechnológie sú v súčasnosti považované za perspektívny  a dynamicky napredujúci vedecký a technický smer, ktorý ponúka možnosti, ako zdokonaliť vlastnosti tradičných materiálov alebo vytvoriť úplne nové.  V príspevku sa zameriame na predstavenie možností prepojenia problematiky nanotechnológií na existujúce kurikulum technických predmetov základných  a stredných škôl na Slovensku s vyčlenením vhodných tematických oblastí a tém, ktoré je možné začlenením nanotechnológií modernizovať. Taktiež analyzujeme požiadavky na materiálne, metodické a personálne zabezpečenie implementácie nanotechnológií do vyučovacieho procesu technických predmetov.

PŘÍPRAVA UČITELŮ TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V OLOMOUCI

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2017, 9(2):80-87

Příspěvek se zabývá změnami v přípravě učitelů technicky orientovaných disciplín působících a realizujících výuku na základních, případně středních školách. Studium učitelství technické a informační výchovy v prezenční i v kombinaci prezenční a distanční formy má za cíl umožnit jednak uspokojit celospolečenskou poptávku po studiu technicky a technologicky orientovaných oborů a zároveň nepřímo vnést „duch“ techniky do školních vzdělávacích programů díky aprobaci absolventů - učitelů. Předkládaná stať se s ohledem na výše uvedené zabývá jednak identifikováním vhodných vzdělávacích nástrojů inovativního pojetí přípravy učitelů daného oboru,...

STRUKTUROVÁNÍ HODNOTÍCÍCH ČINNOSTÍ V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Dominika PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ

JTIE 2017, 9(2):88-104

Článek se zabývá problematikou hodnocení žáka v technické výchově na primární škole. Téma je řešeno v kontextu snah o modernizaci systému hodnocení na úrovni žáků. Hodnotící procesy jsou autorkami vnímány jako nedílná součást každodenní pedagogické komunikace a interakce, proto je k nim takto přistupováno i z výzkumného hlediska. Součástí stati je prezentace dílčích výsledků výzkumného šetření zaměřeného na rozvoj sebehodnocení žáka na primární škole. Pro potřeby identifikace, kategorizace a analýzy hodnotících výroků učitele a žáků bylo použito specifické kódování vycházející z principů Bellackovy a Flandersovy metody interakční analýzy.

ROZVÍJANIE TECHNICKEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV ZŠ S PODPOROU VIRTUÁLNYCH 3D MODELOV

Peter KUNA, Silvia KUNOVÁ, Tomáš KOZÍK

JTIE 2017, 9(2):105-124

Výskum potvrdil pozitívny vplyv použitia virtuálnych 3D modelov vo výučbe na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov. V pedagogickom experimente bolo preukázané, že žiaci vyučovaní s použitím virtuálnych modelov v celkovom hodnotení dosiahli lepšie výsledky v porovnaní so žiakmi, ktorí vo vyučovaní používali reálne modely. Softvérový nástroj Geomagic Design a prezentačný nástroj Adobe Acrobat Reader sú vhodnými nástrojmi na tvorbu 3D modelov a ich prezentáciu pri výučbe. Ich použitie vo výskumnom programe ukázalo, že respondenti, žiaci základných škôl, ale ani učitelia, nemali žiadny problém s nimi pracovať. Aplikovanie systému virtuálnej reality...

AKO ZVYŠOVAŤ ZÁUJEM ŽIAKOV O TECHNIKU?

Alena HAŠKOVÁ

JTIE 2017, 9(2):125-127

Recenzia publikácie Jiřího Dostála a Márie Kožuchovej Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum, Olomouc, Univerzita Palackého, 2016, 211 s., ISBN 978-80-244-4913-5. Bádateľský prístup sa tradične využíva v rámci prírodovedného vzdelávania. Predmetná publikácia sa v nadväznosti na prezentáciu teoretických základov takto orientovanej výučby zaoberá možnosťami uplatňovania bádateľských a výskumných aktivít žiakov špecificky v technickom vzdelávaní. Autorka recenzie jednak sumarizuje a zhodnocuje obsahové zameranie jednotlivých kapitol predstavovanej publikácie a jednak poukazuje na potenciálny prínos publikácie k riešeniu problému kontroverznosti...

VLIV INDIVIDUÁLNÍCH ODLIŠNOSTÍ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE SLOVINSKU NA TECHNICKOU KREATIVITU

Stanislav AVSEC, Klavdija MODIC

JTIE 2017, 9(2):128-143

Cílem studie bylo ověřit vliv individuálních odlišností na technickou kreativitu. Byly zkoumány učební styly žáků a jejich postoje k různým technickým oblastem (technika, technologie, konstruování). Podařilo se mj. zjistit, že žáci mezi 6. – 9. ročníkem nevykazují žádné významné rozdíly v tvůrčím potenciálu.

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Pavel DOSTÁL, Michal MRÁZEK, Svatopluk SLOVÁK, Veronika ŠVRČINOVÁ

JTIE 2017, 9(2):144-154

Příspěvek přináší informace o výzkumném šetření, jehož cílem bylo získat relevantní data o současném stavu realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Dílčími cíli bylo zjistit skutečné hodinové dotace pro tuto vzdělávací oblast, existenci odborně zaměřených učeben, volby realizovaných tematických okruhů apod. Na základě analýzy výsledků jsou navržena doporučení pro realizaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce tak, aby rozvoj žáků v oblasti technického vzdělávání odpovídal aktuálním společenským potřebám a zároveň měl potenciál naplňovat vize technické společnosti.

SPECIFIKA VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Z HLEDISKA POTENCIÁLU PRO ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Jan KROTKÝ

JTIE 2017, 9(2):155-169

Autor v článku determinuje ekonomická východiska pro transformaci školství obecně, i z perspektivy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Analyzuje implementaci inovativních metod a postupů do technického vzdělávání na základních školách v České republice s ohledem na rozvoj digitální gramotnosti. Na praktických příkladech a úlohách pro žáky z realizovaných mezinárodních projektů MaSciL (Mathematics and Science for Life ) a World of Work ukazuje implementaci výzkumného procesu a badatelské výuky. Pojetí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je podloženo výsledky mezinárodního šetření.