JTIE, 2017 (roč. 9), 1

VYUŽITÍ TABLETŮ Z POHLEDU UČITELŮ ZŠ

Lenka BENEDIKTOVÁ

JTIE 2017, 9(1):5-14 | 10.5507/jtie.2016.025

Výuka podporovaná moderními technologiemi je dnes velmi diskutovaným tématem. Zejména v posledních letech se o své místo ve výuce často hlásí mobilní zařízení, především tablety. Předkládaná výzkumná studie se zabývá názory učitelů na zapojení těchto dotykových zařízení do výuky. Po vypracování rešerše byl sestaven dotazník pro učitele 2. stupně základních škol s různými aprobacemi. Jednotlivé části dotazníku se týkaly nejen zjištění, zda respondent tablet ve své výuce používá, ale také jakým způsobem, jak často apod., případně proč se jeho využití brání. Z výsledků šetření vyplývá, že ve školách na jedné straně můžeme vidět učitele, kteří se snaží...

STUDENTI PEDAGOGICKÉ FAKULTY A JEJICH POHLED NA VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

Miroslav CHRÁSKA

JTIE 2017, 9(1):15-29 | 10.5507/jtie.2016.024

Článek předkládá výsledky komparativního výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě UP v Olomouci u studentů prvních ročníků. Výzkumné šetření se opakovaně zabývalo tím, jaké informační zdroje studenti během studia užívají, a to včetně jejich pohledu na elektronické studijní opory. Pomocí shlukové analýzy bylo zkoumáno, jaké typické skupiny studentů podle způsobu využití a přístupu k elektronickým studijním oporám i ke klasickým studijním materiálům se ve zkoumaném vzorku vyskytují. Celkově byly identifikovány tři skupiny studentů, které mají zcela rozdílné přístupy k využívání informačních zdrojů. Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu IGA_PdF_2015_009.

TEORIE, STYLY A STRATEGIE UČENÍ(SE) V E-LEARNINGU

Milan KLEMENT

JTIE 2017, 9(1):30-42 | 10.5507/jtie.2016.014

Informační a komunikační technologie v současné době poskytují mnoho podnětů pro rozvoj edukačního procesu a to nejen v rovině aplikační, ale i v rovině teoretické. Samotný proces začleňování těchto technologií do výuky, nazývaný někdy zjednodušeně elektronickým učením (e-Learning), ale nebyl jednorázový a vycházel také z několika různých teorií učení, které determinovaly jednotlivé úrovně a způsoby využití. Předložená stať představuje souvislosti mezi jednotlivými teoriemi učení a možnostmi podpory ze strany informačních a komunikačních technologií, se zvláštním zaměřením na problematiku distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu.

DVĚ METODY EVALUACE ADAPTIVNÍCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

Kateřina KOSTOLÁNYOVÁ, Jana ŠARMANOVÁ

JTIE 2017, 9(1):43-60 | 10.5507/jtie.2016.009

V rámci tohoto příspěvku je adaptivním e-learningem nazývána individualizovaná e‑learningová výuka, která automaticky přizpůsobuje studijní materiál osobním charakteristikám každého studenta, jeho učebnímu stylu. Pro úspěch tohoto způsobu výuky jsou důležité kvalitně zpracované adaptovatelné učebnice s vysokou strukturalizací. Pro autora jde o nový a náročný způsob tvorby studijních materiálů, proto je důležitá zpětná vazba o jejich kvalitě. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře se dvěma novými metodami automatické evaluace. K analýze jsou použity metody statistické a metody získávání znalostí z dat. Příspěvek popisuje teoretický návrh obou typů...

DISTANČNÍ VÝUKA INFORMATIKY

Rostislav FOJTÍK

JTIE 2017, 9(1):61-70 | 10.5507/jtie.2016.019

Cílem příspěvku je ukázat hlavní rozdíly mezi distanční a prezenční formou výuky informatiky na vysoké škole. Jednou z možností porovnání kvality prezenčního a distančního studia je srovnání míry úspěšnosti dokončení jednotlivých výukových kurzů. Pro srovnání byly využity statistiky úspěšnosti ve vybraných kurzech bakalářského a magisterského studia informatiky, a to v několika akademických letech v prezenční i distanční formě studia. Na konkrétních praktických výsledcích autor ukazuje základní obtíže a možná východiska pro jejich řešení. Jako další výzkumné metody byl využít dotazník, ve kterém se zjišťuje využití elektronických materiálů v online kurzech.

POTENCIÁL A LIMITY E-LEARNINGU V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

Iveta BEDNAŘÍKOVÁ

JTIE 2017, 9(1):71-87 | 10.5507/jtie.2016.018

Příspěvek se zabývá konkrétními výhodami, možnostmi, ale i omezeními, která přináší implementace e-learningu do programů a kurzů dalšího vzdělávání učitelů v intencích celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Prezentuje zkušenosti z doplňujícího pedagogického studia zaměřeného na přípravu učitelů sekundárního vzdělávání, poukazuje na problémy, které e-learning doprovází, především z hlediska kvality podpory samostudia a přístupu ke studujícím. Poukazuje na specifika a zvláštnosti dospělých studujících – učitelů, kteří ve školách již působí, i těch, kteří se na své učitelské působení prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia teprve připravují.

ANALÝZA STUDIJNÍHO POSTUPU STUDENTŮ V LMS MOODLE

Milan PASTYŘÍK, Ingrid NAGYOVÁ

JTIE 2017, 9(1):88-98 | 10.5507/jtie.2016.020

Příspěvek popisuje výsledky analýzy dat zaznamenávaných prostřednictvím log protokolů v kurzech v LMS Moodle, a to konkrétně v kurzu Vzdělávací technologie. Analýza srovnává data zaznamenaná v letech 2012 a 2013 zvlášť pro skupinu studentů prezenční a kombinované formy studia. Příspěvek ukazuje možnosti monitoringu činností studentů v e-learningovém kurzu, a to jednak z hlediska počtu činností, ale také s ohledem na místo a čas dané činnosti. Výsledky analýzy poukazují na vybrané způsoby práce studentů v e‑learningovém prostředí, na dopady, které zde mohou mít změny provedené ve výuce. Analýza může současně poskytnout tutorovi zpětnou vazbu ohledně...

VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÝCH NÁSTROJŮ A ICT V RÁMCI OTEVŘENÉHO A DISTAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ VŠ

Mehmet FIRAT

JTIE 2017, 9(1):99-108 | 10.5507/jtie.2016.028

Hlavním cílem studie bylo zjistit využití e-learningových nástrojů a ICT studenty v rámci studia realizovaného formou otevřeného a distančního vzdělávání. Do studie bylo zahrnuto vice než osmdesát tisíc studentů ze 40 různých programů realizovaných v roce 2013–14 na Anadolu University. Výsledky výzkumu vypovídají o tom, že zkoumaní studenti vlastní mimo osobního počítače alespoň jedeno z informačně-technologických zařízení. Dále bylo zjištěno, že většina studentů využívá e-learningové nástroje poskytované univerzitou bez ohledu na to, jaké IT zařízení vlastní. ozoruhodně vysoké bylo i jejich využití studenty s omezenou možností připojení k internetu....

ALGORITMICKÉ A UŽIVATELSKÉ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Hana HAVELKOVÁ

JTIE 2017, 9(1):109-121 | 10.5507/jtie.2016.017

Článek se zaměřuje na problematiku zjišťování a porovnávání výstupních „informatických“ dovedností absolventů středních škol v kontextu nekonzistentních školních vzdělávacích programů, zmiňuje potřebu stanovení jednotných výstupních kompetencí, uvádí testovací nástroje používané na školách. Představuje maďarský didaktický test použitý pro testování aktuálních algoritmických a uživatelských počítačových dovedností studentů prvních ročníků IT oborů vysokých škol. Autor diskutuje uvedený informatický test, analyzuje jeho úlohy, zvažuje vhodnost jeho nasazení v Česku. Uvádí výsledky pokusného testování mezi studenty IT oborů Západočeské a Jihočeské...

KOMPARACE E-LEARNINGU SE STANDARDNÍ PREZENČNÍ VÝUKOU NA TECHNICKÉ VYSOKÉ ŠKOLE

Lenka HRUŠKOVÁ

JTIE 2017, 9(1):122-133 | 10.5507/jtie.2016.027

Studie se věnuje úspěšnosti e-learningu ve vysokoškolském vzdělávání vzhledem ke standardní prezenční výuce. Cílem článku je přispět k současné diskusi o významu a hodnocení digitálních technologií ve studiu vysokoškolských studentů. Prostřednictvím empirického šetření hledá odpověď na otázku, zdali je vhodnější u studentů bakalářského studia užít v odborné cizojazyčné výuce e-learning nebo standardní prezenční výuku, zda je e-learning v odborné cizojazyčné výuce stejně úspěšný pro muže i ženy nebo jestli existuje korelace mezi e-learningem a studijními obory.

VLIV POUŽÍVÁNÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC NA VÝUKU

Petr SIMBARTL

JTIE 2017, 9(1):134-140 | 10.5507/jtie.2016.030

Digitální knihy jsou dnes rozšířenější. Protože mohou tyto učebnice lépe zprostředkovat informace, dalo by se předpokládat, že by děti mohly mít lepší studijní výsledky. Na základě našeho pedagogického experimentu jsme tuto   myšlenku ověřili. Pedagogický experiment probíhal celkem na dvou základních školách. V první škole byla jedna třída experimentální (využívala se interaktivní učebnice) a dvě kontrolní (používaly se pouze papírové učebnice). Pozitivní vliv byl prokázán pouze částečně. Po prozkoumání všech vzorků testů z obou škol (celkem 134) a zohlednění ovlivňujících faktorů jsme odmítli hlavní hypotézu: „Skupina vyučovaná za pomocí interaktivní...

PODNETY VEDÚCE K VZDELÁVANIU MANAŽÉROV V OBLASTI INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Vladimír BOLEK

JTIE 2017, 9(1):141-155 | 10.5507/jtie.2016.029

Manažéri organizácií, ktorí chcú prosperovať, musia nielen podporovať budovanie IKT, ale sami ich ovládať a aktívne využívať. Dôležitým prostriedkom formovania schopností manažérov je sústavné vzdelávanie. Vedomosti a zručnosti získajú nielen graduálnym a postgraduálnym štúdiom, ale i rôznymi formami celoživotného vzdelávania. Manažérov ku vzdelávaniu v oblasti IKT vedie viacero stimulov, podnetov. Medzi najvýznamnejšie patrí záujem o osobný rast, možnosť lepšieho uplatnenia, budovanie kariéry. Na tieto podnety majú signifikantný vplyv viaceré faktory: pohlavie, vek, vzdelanie, pracovná pozícia.

DIGITÁLNÍ HRY VE VÝUCE Z POHLEDU UČITELŮ

Karel PICKA

JTIE 2017, 9(1):156-174 | 10.5507/jtie.2017.003

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak učitelé vnímají zapojování digitálních her do výuky a jestli a jak učitelé ve výuce digitální hry používají. Práce je inspirována jinými výzkumy ze zahraničí, které popisují učitelský přístup k zapojování digitálních her do vzdělávacího procesu. Především v USA, Velké Británii, Švédsku či Singapuru. Data byla sebrána pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 586 respondentů z celé ČR. Výzkumné šetření tak především zjistilo jak často, jakým způsobem a s jakými obtížemi učitelé digitální hry využívají ve své praxi, popřípadě proč tuto metodu nevyužívají.

VÝSKUM DIGITÁLNEJ GRAMOTNOSTI POPULÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Mojmír KOKLES, Anita ROMANOVÁ, Michal ZELINA, Anna HAMRANOVÁ

JTIE 2017, 9(1):175-188 | 10.5507/jtie.2017.002

Cieľom príspevku je analyzovať dostupnú literatúru, ako aj oficiálne dokumenty Európskej komisie, zaoberajúce sa pojmom digitálna gramotnosť, charakterizovať digitálnu priepasť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Príspevok je ďalej zameraný na výskum úrovne digitálnej gramotnosti v SR, ako aj na zistenie vplyvu vybraných faktorov. Použité boli všeobecné metódy vedeckej práce, dotazníkový prieskum digitálnej gramotnosti na Slovensku, štatistické vyhodnotenie a overenie štatistickej významnosti. Závery výskumu potvrdili, že aj na Slovensku ovplyvňujú vytváranie digitálnej priepasti predpokladané faktory, ktorými sú predovšetkým vek a vzdelanie.

PROGRAMOVANIE MOBILNÝCH VZDELÁVACÍCH APLIKÁCIÍ V APP INVENTOR A ANDROID STUDIO

Patrik VOŠTINÁR

JTIE 2017, 9(1):189-204 | 10.5507/jtie.2017.015

V súčasnosti sa mobilné zariadenia tešia veľkej popularite u ľudí všetkých vekových kategórií. Príchodom mobilných zariadení typu tablet si mobilné zariadenia čoraz častejšie našli využitie vo firmách, v školstve, ako aj vo voľnom čase. V súčasnosti obsahujú obchody s mobilnými aplikáciami veľké množstvo aplikácií. V týchto obchodoch nájdeme aj aplikácie určené ako podporný prostriedok vo vyučovacom procese. Takýchto aplikácií stále nie je veľa. V tomto príspevku sme sa zamerali na vytváranie mobilných aplikácií vo vyučovaní. Vytvorili sme päť mobilných aplikácií určených na podporu vyučovania matematiky. Dve aplikácie boli vytvorené v prostredí Android...

OPPORTUNITIES OF MEDIA EDUCATION IN QUALIFICATION TRAINING FOR EDUCATORS

Veronica YARNYKH

JTIE 2017, 9(1):205-212 | 10.5507/jtie.2017.013

Moderní informační společnost a celosvětová spolupráce položila nové požadavky na úlohu a kompetence pedagogů všech stupňů vzdělávání. Jeden z mnoha cílů této výchovy je rozvoj mediální gramotnosti (mediální kompetence). Podmínkou existence v moderní společnosti je život v mediálním prostoru. Použití médií v systému učitelské přípravy umožňuje efektivní rozvoj mediálních kompetencí učitelů všech stupňů vzdělávací soustavy. Cílem článku je determinovat příležitosti k rozvoji mediálních kompetencí a rozpracovat tak kvalifikační rámec učitelů.

VYUŽITÍ WI-FI SÍTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Václav ŠIMANDL, Patrik KLOFÁČ

JTIE 2017, 9(1):213-222 | 10.5507/jtie.2017.017

Článek se zabývá využíváním Wi-Fi sítí učiteli a případně žáky na základních školách, které jsou tvořeny prvním i druhým stupněm, v rámci Kraje Vysočina. Pozornost je věnována nejen technickým aspektům implementace, ale i přínosu a případným komplikacím, které s sebou dané řešení přináší. Vyhledali jsme školy, které vlastní Wi-Fi síť a zpřístupňují ji buď jen učitelům, nebo učitelům i žákům, a také školy, které Wi-Fi síť nevlastní. S řediteli těchto škol a s osobami starajícími se o chod počítačových sítí těchto škol jsme realizovali hloubkové polostrukturované rozhovory. Z výsledků vyplývá, že většina námi oslovených škol využívá Wi-Fi sítě v pedagogickém...

SONDA MÍRY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE V BADATELSKY ORIENTOVANÉM VYUČOVÁNÍ V PŘÍRODOPISU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Renata RYPLOVÁ

JTIE 2017, 9(1):223-232 | 10.5507/jtie.2017.018

Sonda, jejíž výsledky přináší tento příspěvek, byla provedena s cílem zmapovat míru využívání interaktivní tabule v badatelsky orientovaném vyučování mezi učiteli přírodopisu českých základních škol. Výsledky sondy naznačují, že potenciál interaktivní tabule pro jednotlivé kroky badatelské výuky není v současné době dostatečně využit. Jsou analyzovány zjištěné problémy, s nimiž se potýkají učitelé přírodopisu, kteří se snaží v praxi  moderní didaktický přístup badatelské výuky s využitím interaktivní tabule zkombinovat.

PRAKTICKÝ PRŮVODCE VYUŽITÍM ICT VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

Xiaojun WANG

JTIE 2017, 9(1):233-235 | 10.5507/jtie.2017.019

Recenze publikace: Motteram, G. ( Ed). Innovations in learning technologies for English language teaching. British Council. 2013, 197 p.

BARIÉRY VO VZDELÁVANÍ MANAŽÉROV V INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH

Vladimír BOLEK, Andrea KUBIŇANOVÁ

JTIE 2017, 9(1):236-249 | 10.5507/jtie.2017.020

V posledných rokoch sa celoživotné vzdelávanie dostáva do popredia a zastáva významnú rolu v procese vzdelávania sa. Jedným z cieľov je naplniť meniace sa požiadavky zamestnávateľov kladené na aktuálnych a potenciálnych zamestnancov. Neustále zvyšujúce sa nároky na ich znalosti a zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií ich  nútia k zvyšovaniu úrovne informačnej gramotnosti. Najefektívnejšou cestou k jej  zvyšovaniu je celoživotné vzdelávanie. Avšak samotné vzdelávanie ovplyvňujú okrem iného aj viaceré bariéry. Článok prezentuje výsledky prieskumu identifikovaných bariér vo vzdelávaní manažérov a faktorov ich ovplyvňujúcich v oblasti...

DOSTUPNOST ICT NÁSTROJŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ: MÝTY ČI REALITA?

Milan KLEMENT

JTIE 2017, 9(1):250-261 | 10.5507/jtie.2017.023

Neustálý rozvoj digitálních technologií, včetně jejich zavádění do vzdělávání, klade stále nové požadavky na učitele, kteří musí být připraveni
s moderními ICT nástroji pracovat. Tato potřeba vychází nejen z potřeb praxe, ale také z nutnosti akceptovat moderní paradigma vzdělávání. Nabízí se však otázka, zda školy, respektive učitelé, mohou ICT nástroje ve výuce využívat, neboť samozřejmým předpokladem využití ve vzdělávání je také jejich přiměřená dostupnost. Hlavním cílem realizovaného výzkumného šetření byl popis aktuálního stavu implementace ICT nástrojů v podmínkách českých škol, pomocí metod pedagogického výzkumu. Předložený článek tedy...

DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Tomasz WARZOCHA

JTIE 2017, 9(1):262-268 | 10.5507/jtie.2017.022

Artykuł zawiera informacje na temat wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania na poziomie szkoły wyższej. Narzędzia wspomagające proces pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania  i przekazywania informacji odgrywają bardzo ważną rolę w procesie edukacyjnym. nauczyciel akademicki chcąc sprostać wymaganiom stawianym przez pokolenia młodych studentów, którzy biegle posługują się technologiami informacyjnymi stosowanymi w życiu codziennym, powinien stale pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w procesie kształcenia całożyciowego. Warsztat nauczyciela akademickiego powinien być uzupełniany o nowe narzędzia technologiczne, wspierające...

VYBRANÉ MOŽNOSTI REALIZACE VÝUKY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ V RÁMCI SEKUNDÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Hana BUČKOVÁ

JTIE 2017, 9(1):269-271 | 10.5507/jtie.2017.025

Recenze publikace Jana Lavrinčíka "Vybrané možnosti realizace výuky objektově orientovaného programování v rámci sekundárního vzdělávání", Olomouc, Univerzita Palackého, 2016, 222 s., ISBN 978-80-244-4997-5. Monografie se zabývá podněty stávající pedagogické praxe a to zejména teorií konstruktivistického pojetí výuky zaměřené na objektově orientované programování. Jedná se o dílo hodné pozornosti.

WAŻNOŚĆ CECH OPROGRAMOWANIA DYDAKTYCZNEGO W OPINII NAUCZYCIELI

Waldemar LIB

JTIE 2017, 9(1):272-285 | 10.5507/jtie.2017.027

Multimedialne oprogramowanie dydaktyczne coraz częściej jest stosowane w procesie dydaktycznym na wszystkich poziomach edukacyjnych.  Wydaje się, że aby było skuteczne musi spełniać kryteria, które mogą gwarantować ich skuteczność dydaktyczną. Do kryteriów tych autor zaliczył sześć obszarów: poprawność merytoryczną, ergonomiczność, rozbudzanie zainteresowań przedmiotem, możliwość sprawnego przebiegu procesu dydaktycznego, samokształcenie z wykorzystaniem programów dydaktycznych oraz możliwość przeprowadzenia symulacji zjawisk i procesów.  W artykule przedstawione są wyniki badań pilotażowych mających na celu określenie, które z wymienionych cech są...

SEXTING U STUDENTŮ UNIVERZITY PALACKÉHO

René SZOTKOWSKI, Iveta KOMÁRKOVÁ

JTIE 2017, 9(1):286-296 | 10.5507/jtie.2017.028

Sexting je rizikový jev, který se u mladých lidí stává populární součástí elektronické komunikace. Tento fenomén se nevyhnul ani vysokoškolským studentům, kteří dobrovolně posílají a sdílejí vlastní intimní materiál. Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, který se zabýval výskytem sextingových aktivit u výběrového souboru studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Kvantitativní výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením, při kterém byly taktéž zjišťovány názory vybraných studentů na toto rizikové chování a důvody, proč sexting provozují. Do výzkumu se zapojilo celkem 421 studentů, kteří vyplnili elektronickou formu dotazníku. Z výsledků bylo zjištěno,...

ÚROVEŇ SYNTÉZY EDUKAČNÍHO PROCESU, INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A ICT KOMPETENCÍ UČITELŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PROVINCII S'-ČCHUAN (ČÍNA)

Qianjun TANG, Jitka LAITOCHOVÁ, David NOCAR, Tomáš ZDRÁHAL

JTIE 2017, 9(1):297-306 | 10.5507/jtie.2017.029

Na jaře 2017 bylo provedeno dotazníkové šetření za účasti 119 učitelů matematiky na dvanácti základních školách ve městech Leshan, Chendu a Meishan v provincii S'-čchuan v Číně. Cílem bylo zjistit úroveň ICT kompetencí učitelů a využívání ICT ve výuce matematiky. Z analýzy dat vyplynuly následující závěry: Učitelé přikládají velký důraz implementaci ICT do vzdělávání; Učitelé mají mnoho námětů k využití ICT ve výuce, které nejsou schopni vždy zrealizovat, neboť jejich ICT kompetence nejsou dostatečné; Správná aplikace ICT do vzdělávacího procesu souvisí se správnou úrovní syntézy ICT a ostatních aspektů vzdělávacího procesu, jejíž nalezení bývá obtížné....

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V POLSKU – POTŘEBY VERSUS REALITA

Anna BROSCH

JTIE 2017, 9(1):307-317 | 10.5507/jtie.2017.030

Mediální výchova by měla usilovat o rozvoj aktivně-tvořivého přístupu, který by se měl stát vhodnou alternativou k pasivnímu způsobu setkávání se s médii. Je proto významnou součástí vzdělávání, kterou je nicméně stále nezbytné zdokonalovat. Prozatím v polském vzdělávacím systému neexistuje jasná definice mediální gramotnosti, co by mělo být nazýváno mediální výchovou a jaké cíle by měla sledovat. V článku je uveden přehled historie mediální výchovy v polském vzdělávacím systému a praxe rozvoje mediální výchovy, vč. mediální gramotnosti. Výzkum se zaměřuje na postoje učitelů k mediální výchově a způsoby rozvoje mediální gramotnosti žáků.

IMPLEMENTACE ICT DO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ  V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Ivana BEČVÁŘOVÁ, Lenka HRUŠKOVÁ, Jana KRÁTKÁ

JTIE 2017, 9(1):318-326 | 10.5507/jtie.2017.031

Studie se zabývá problematikou implementace informačních a komunikačních technologií do edukačního prostředí mateřských škol v rámci nastupujícího trendu společného vzdělávání. Stručně analyzuje Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání i jeho proměny z hlediska využívání digitálních technologií. Cílem je poznat úskalí i pozitiva, která s sebou ICT přinášejí v pohledu učitelů MŠ. Studie mapuje a porovnává digitální vybavení jednotlivých mateřských škol v Jihočeském kraji, Plzeňském kraji a v Praze, úroveň digitálních kompetencí učitelů MŠ, včetně metodické vybavenosti, jejich názorové předsudky i postoje k ICT.