JTIE, 2016 (roč. 8), číslo 2

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA KŘIŽOVATCE – HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

Jiří DOSTÁL, Veena PRACHAGOOL

JTIE 2016, 8(2):5-24 | 10.5507/jtie.2016.006

Komparativní studie nahlíží v mezinárodním kontextu na problémy současného technického vzdělávání. Všímá si upadající kultury technické vzdělanosti a fenoménu nazývaného paradox technické vzdělanosti. Perspektivy jsou vymezovány v kontextu polytechnického principu a konceptu STEM. Na základě analýzy je navrhováno rozšíření pojmu technická gramotnost o emocionální aspekt. Ve studii je na základě poznatků ze zahraničí představováno moderní pojetí výuky techniky a technologií v rámci základního vzdělávání. Jedná se o širší chápání a zahrnuje výrobní a průmyslové technologie, konstrukční technologie, elektrotechniku a energetiku, agro- a biotechnologie,...

POSTOJE UČITEĽOV A ŽIAKOV K PRACOVNÉMU VYUČOVANIU

Mária KOŽUCHOVÁ, Jana ČOPÍKOVÁ

JTIE 2016, 8(2):25-41 | 10.5507/jtie.2016.011

V septembri 2008 došlo na Slovensku k výraznej kurikulárnej reforme: vznik dvojúrovňového kurikula. Nie všetky štandardy boli vytvorené tak, aby mohli napomôcť učiteľom i žiakom pri napĺňaní vzdelávacích cieľov a stať sa oporou pre hodnotenie žiakov. Z toho dôvodu Štátny pedagogický ústav vytvoril nové odborné komisie pre vzdelávacie oblasti. Ich úlohou bolo prehodnotiť  vzdelávacie štandardy a navrhnúť zmeny, ktoré vyplývajú z ich overovania na vybraných školách. Príspevok prezentuje výsledky teoretickej analýzy inovovaného vzdelávacieho  programu predmetu pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ v Slovenskej republike a výsledky empirického výskumu postojov...

INOVÁCIA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – VÝZVA UČITEĽOM, ŽIAKOM A RODIČOM

Tomáš KOZÍK, Danka LUKÁČOVÁ

JTIE 2016, 8(2):42-52 | 10.5507/jtie.2016.008

Nepriaznivý vývoj v technickom vzdelávaní na prelome tisícročia viedlo MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) v rokoch 2013 -2014 k rozhodnutiu iniciovať uskutočnenie inovácie Štátnych vzdelávacích programov. Inováciou boli vytvorené predpoklady ku kvalitatívnym zmenám výučby techniky v SR. Od školského roku 2015/2016 sa začína realizovať výučba techniky podľa inovovaných vzdelávacích štandardov v 3. a 4. ročníku primárneho stupňa a v 5. až 9. ročníku nižšieho sekundárneho stupňa. Východiská pri tvorbe nových obsahových a výkonových štandardov v inovovanom programe sú diskutované v príspevku.

PŘÍNOS INFORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Jiří KROPÁČ, Jitka PLISCHKE

JTIE 2016, 8(2):53-66 | 10.5507/jtie.2016.010

Stať se zabývá problematikou informálního a neformálního vzdělávání v kontextu technické výchovy na základní škole. V teoretické části studie autoři provádí syntézu pedagogických a oborově didaktických teorií, způsobů jejich aplikace a přístupů významných pro dobrou součinnost v jednotě formálního, neformálního a informálního vzdělávání, jejichž obsahem je technika, technické činnosti a technologie. Cílem stati je v návaznosti na teoretická východiska prezentovat výsledky výzkumné sondy a upozornit na přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické vzdělávání žáků základní školy.

DETERMINANTY POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ

Jarmila HONZÍKOVÁ

JTIE 2016, 8(2):67-75 | 10.5507/jtie.2016.012

Studie se zabývá polytechnickou výchovou a inovací přístupů k technickému vzdělávání v mateřské škole.Předškolní vzdělávání je charakterizováno určitými specifikami, které jsou určovány vývojovými, kognitivními, sociálními a emocionálními potřebami dítěte tohoto věku. Na plnění těchto potřeb je zaměřena i polytechnická výchova v mateřské škole.Předložená teoretická studie objasňuje pojmy pracovní činnosti, pracovní výchova, polytechnická výchova a upřesňuje cíle v těchto výchovných oblastech. Zároveň ukazuje, jak tvořivě a nově přistupovat k plnění těchto cílů.

ROZVÍJANIE VYBRANÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV NA HODINÁCH TECHNIKY, FYZIKY A MATEMATIKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Jozef PAVELKA

JTIE 2016, 8(2):76-92 | 10.5507/jtie.2016.026

Príspevok prezentuje celkové výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie doteraz netradičných možností rozvoja vybraných kľúčových kompetencií žiakov na hodinách techniky,  fyziky a matematiky vo vybranej vzorke základných škôl na Slovensku s využitím interaktívnej tabule. Cieľom realizácie výskumu  bolo v školskej praxi overiť použiteľnosť navrhnutých metodických materiálov a postupov, ktoré následne boli použité na vypracovanie vysokoškolskej učebnice zameranej na implementáciu interaktívnej tabule do výučby vybraných predmetov v ZŠ a na vypracovanie a zavedenie Metodiky IT do výučby vysokoškolských študentov - budúcich učiteľov s príslušným...

AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY K INOVATIVNÍMU POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2016, 8(2):93-104 | 10.5507/jtie.2016.016

Předkládaná stať se zabývá identifikováním nejvhodnějších nástrojů inovativního pojetí vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u cílové skupiny žáků/studentů ve věku 14 - 20 let. Empirické šetření se zaměřuje na získání kritérií pro vysokou míru akceptace a maximální účinnosti a efektivnosti nástrojů vzdělávání v dané oblasti. V předkládané stati je prezentována část výzkumu u vzorku vybrané cílové skupiny učitelů působících na základních středních školách. Zkoumanými oblastmi jsou celková percepce bezpečnosti a ochrany zdraví, úroveň a míra potřeby znalostí a informací o bezpečnosti a ochraně zdraví, současné zdroje informací

INOVATÍVNY PRÍSTUP HODNOTENIA ŽIAKOV V PREDMETE TECHNIKA S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÝCH INTERAKTÍVNYCH ÚLOH

Milan ĎURIŠ, Roman STADTRUCKER

JTIE 2016, 8(2):105-116 | 10.5507/jtie.2016.022

Príspevok sa zameriava na analýzu súčasných trendov elektronického hodnotenia žiakov vo formálnom vzdelávaní. Dôraz je kladený na uplatňovanie formatívneho hodnotenia žiakov v kognitívnej oblasti pri opakovaní a upevňovaní učiva v technických predmetoch s využitím informačných a komunikačných technológií. Pre tento účel autori príspevku vytvorili súbor elektronických interaktívnych úloh určený pre predmet Technika v nižšom strednom vzdelávaní.

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE V PROCESE SAMOSTATNEJ PRÁCE ŽIAKOV V PREDMETE TECHNIKA

Jaroslav ŠOLTÉS

JTIE 2016, 8(2):117-133 | 10.5507/jtie.2016.031

Cieľom predkladanej štúdie je priblížiť jednu z podstatných profesionálnych spôsobilosti učiteľa, ako je vytváranie vybraných kľúčových kompetencií u žiakov. Vybrané kompetencie v technike predstavujú spôsobilosti žiaka, ktoré mu umožňujú objasniť prírodné zákonitosti, používanie a ovládanie moderných technických prostriedkov, zvládnuť technické poznatky. Základom úspešného vyučovania  je vytváranie podmienok pre rozvoj kompetencií a možné uplatnenie rôznych druhov samostatných a tvorivých činností  vo vyučovaní. Do vyučovacieho procesu „vstupuje“ a ovplyvňuje celý rad činiteľov. V rámci realizácie výskumu na našom pracovisku, sme zisťovali...

NÁVRH A VERIFIKÁCIA PROBLÉMOVÉHO VYUČOVANIA V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE

Ľubomír ŽÁČOK, Milan BERNÁT

JTIE 2016, 8(2):134-150 | 10.5507/jtie.2016.013

Autori vedeckej štúdie analyzujú problémové vyučovanie v súčasnej škole. V druhej časti štúdie uvádzajú konkrétny návrh postupu realizácie problémového vyučovania vo vyššom strednom vzdelávaní. Posledná časť vedeckej štúdie má empirický charakter. V tejto časti je uvedený postup realizácie pedagogického experimentu. V závere vedeckej štúdie uvádzajú aj stručný opis riešenia úloh, resp. tvorivej práce žiakov priamo na vyučovacej jednotke. Použitím výskumných metód sme zistili, že aplikovanie problémového vyučovania do edukačného procesu má svoje opodstatnenie.

METODY EVALUACE FYZICKÝCH VÝROBKŮ ŽÁKŮ Z HLEDISKA PROJEVENÉ KREATIVITY A DALŠÍCH VYBRANÝCH PARAMETRŮ

Jan KROTKÝ, Petr SIMBARTL

JTIE 2016, 8(2):151-160 | 10.5507/jtie.2016.021

Autoři se v článku zabývají otázkou hodnocení fyzických výrobků z několika hledisek a hledají možnosti implementace hodnocení kreativní tvorby. Tato změna předpokládá nové a inovativní pojetí výuky. Získané informace pochází z rešeršní činnosti, do které jsou zahrnuty zejména zahraniční zdroje v podobě publikovaných výsledků výzkumů a závěrů vzdělávacích organizací. Předložené výsledky budou sloužit k dalšímu výzkumu nových evaluačních metod korespondujících s aktuálními trendy v oblasti technického vzdělávání na základních školách. Tyto metody mohou být následně v praxi testovány.

STEAM - LITERÁRNĚ-FYZIKÁLNÍ KOMPOZICE

J. KALOVÁ, V. F. OCHKOV, A. V. SOKOLOV, JU .V. CHUDOVA

JTIE 2016, 8(2):161-168 | 10.5507/jtie.2016.023

Rostoucí společenské požadavky na kvalitní výuku technických a přírodovědných oborů jsou doprovázeny zvýšeným důrazem na reformy ve výuce těchto předmětů. Současně se zvyšuje zájem o zvýšení atraktivity výuky pro studenty. Odborníci na vzdělávání, učitelé i některé instituce se zabývají moderními směry ve vyučování, označovanými např. známými zkratkami STEM, STEAM či STREAM. Propojení několika oborů v přiměřené odbornosti, náročnosti a kreativitě klade nové požadavky na učitele. V předkládaném příspěvku budeme diskutovat možnost a účelnost společné výuky informatiky, matematiky, fyziky a literatury v rámci jednoho předmětu s pracovním názvem fyzikálně-matematická...

K POJETÍ OBSAHU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SE ZAMĚŘENÍM NA VÝUKU O DŘEVĚ

Miroslav JANU, Libuše PODLAHOVÁ, Petr VITÁSEK

JTIE 2016, 8(2):169-180 | 10.5507/jtie.2016.015

Příspěvek se zaměřuje na popis a výzkum vzdělávací, materiální a organizační situace na základních školách, kde žáci získávají základy manuálních dovedností a technického myšlení. Ve výsledcích terénního průzkumu příspěvek shrnuje postoje učitelů k vybavení školních dílen, zajištění a používání učebních pomůcek, kreativitě při tvorbě pomůcek, nejčastěji používaným technikám práce se dřevem, projevovaném zájmu žáků o práci se dřevem a materiály na bázi dřeva. Obsahuje komentář k očekávaným změnám v obsahu rámcových vzdělávacích programů, problematice děleného vyučování a úloze aprobovanosti učitelů při tvorbě obsahu učiva.