JTIE, 2016 (roč. 8), číslo 1

DIDAKTIKA ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH – VÝVOJ, STAV A PERSPEKTIVY

Pavel PECINA, Petr SLÁDEK

JTIE 2016, 8(1):5-16 | 10.5507/jtie.2016.003

Záměrem předložené přehledové studie je nastínit vznik a historický vývoj oborové didaktiky technických předmětů na středních školách, dále potom analyzovat její současný stav a naznačit možnosti jejího dalšího vývoje. S ohledem na rozsah dané problematiky je pozornost zaměřena na klíčové momenty, které charakterizují hlavní tendence vývoje této oborové didaktiky s důrazem na význam vědeckovýzkumné činnosti v této oblasti. Prezentována jsou i vybraná výzkumná zjištění k problematice výukových metod a technické tvořivosti žáků v odborných technických předmětech na středních školách.

PRÍPRAVA UČITEĽOV TECHNICKÝCH PREDMETOV V NÁZOROCH PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV

Danka LUKÁČOVÁ, Gabriel BÁNESZ

JTIE 2016, 8(1):17-27 | 10.5507/jtie.2016.002

Zvyšovanie kvality vzdelávania na univerzitách je možné len vtedy, ak poznáme edukačné obsahy študijných programov, ktoré konfrontujeme s reálnym uplatnením absolventov v praxi. Potom je možné plánovať zmeny v študijných plánoch, organizácii štúdia a vo vybavení univerzity potrebnými učebnými pomôckami. Po uskutočnení zmeny v študijných plánoch študijných programov je potrebné zistiť, či sa podarilo naplniť očakávania zo strany vyučujúcich, ale aj študentov. Nami navrhnuté zmeny v obsahu študijných programov ako aj v organizácii výučby boli pozitívne hodnotené študentmi aj pedagógmi, ktorí v študijných programoch vyučujú, čo dokazuje náš prieskum.

OSVOJOVANIE VEDOMOSTÍ ŽIAKOV V ODBORNOM PREDMETE S VYUŽITÍM INTERAKTIVNEJ TABULE

Milan ĎURIŠ, Miloš BENDÍK

JTIE 2016, 8(1):28-49 | 10.5507/jtie.2016.007

V štúdií je venovaná pozornosť parciálnym výsledkom výskumu so zameraním na pedagogický experiment implementácie elektronickej učebnej pomôcky s podporou interaktívnej tabule do vyučovania odborného predmetu na vybraných stredných odborných školách v Slovenskej republike. Na základe analýzy a interpretácie výsledkov neštandardizovaného didaktického testu porovnávame dosiahnuté výsledky žiakov v kontrolnej a v experimentálnej skupine. Použitím štatistických metód overujeme formulované pracovné hypotézy.

ANALÝZA MOŽNOSTÍ VÝUKY ELEKTROTECHNIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2016, 8(1):50-59 | 10.5507/jtie.2016.001

Příspěvek uvádí analýzu možností vzdělávání v elektrotechnice resp. elektronice na základní škole. V příspěvku je analyzován současný stav kurikulárních dokumentů platných pro systém vzdělávání v České republice a návaznosti na technickou přípravu žáků pro volbu svého povolání. Zvláště je zdůrazňována nutnost a potřebnost technických znalostí a dovednosti pro běžný život člověka ve společnosti.

DIGITÁLNÍ GENEALOGIE A BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA INFORMATIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Petr PEXA

JTIE 2016, 8(1):60-72 | 10.5507/jtie.2016.005

Článek představuje možnosti realizace badatelsky orientované výuky ve výuce informatiky s využitím digitální genealogie, jeho součástí je i tematický a časový plán konkrétního projektu využití bádání v elektronických archivech ve výuce informatiky na druhém stupni základní školy. Článek dále informuje o možnostech využití internetu a digitálních forem archiválií při genealogickém výzkumu a tvorbě rodokmenů. Popisuje jednotlivé druhy matrik a v nich uvedené matriční údaje a především předkládá podrobný postup práce s digitálními matrikami včetně možnosti generování různých genealogických výstupů a kompletní webové prezentace rodokmenu.

MOHOU BÝT MOBILNÍ TECHNOLOGIE PROSTŘEDKEM PRO VÝUKU PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ SOUČASNÉ GENERACE ŽÁKŮ?

Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK

JTIE 2016, 8(1):73-83 | 10.5507/jtie.2016.004

Vzájemná interakce mobilních technologií a žáků, kteří s nimi dennodenně přichází do styku, navozuje otázku, zda není potřeba hledat pro žáky z generace Z nové výukové metody. Vzdělávání žáků by pak nemuselo nutně probíhat pouze ve škole nebo v čase vyhrazeném domácí přípravě, ale kdykoliv, kdy má žák časový prostoj, kdy na cokoliv čeká. Z výsledků orientačního výzkumného šetření nabídneme některé aplikace pro mobilní technologie, které mohou v tomto ohledu pomoci učitelům při jejich zakomponování do vyučovacího procesu v přírodních vědách.