JTIE, 2015 (roč. 7), číslo 2

AKCEPTACE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ UČITELI A JEJÍ VÝVOJ MEZI ROKY 2004 A 2015

Miroslav CHRÁSKA

JTIE 2015, 7(2):5-16 | 10.5507/jtie.2015.013

Článek popisuje výsledky srovnávacího výzkumu, který se zabýval tím, jak se změnil vztah učitelů základních škol k ICT mezi roky 2004 a 2015. Učitelé svůj vztah k ICT vyjadřovali mírou souhlasu s vybranými tvrzeními na šestistupňové škále. Odpovědi učitelů ve sledovaných letech byly dále statisticky zpracovány včetně shlukové analýzy. Byl zjištěn předpokládaný pozitivní posun k intenzivnějšímu využívání ICT, větší virtuální komunikaci a využívání Internetu.  Ukázalo se také, že podle souhlasu s jednotlivými tvrzeními je možné učitele rozdělit do dvou odlišných skupin – shluků.

JAK VNÍMAJÍ VYBRANÉ TECHNICKÉ A DIDAKTICKÉ POJMY UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Eva ROUČOVÁ

JTIE 2015, 7(2):17-26 | 10.5507/jtie.2015.014

Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu vybraných technických a didaktických pojmů u učitelek mateřských škol. Jeho realizace proběhla v rámci evaluačních aktivit projektu Profesní podpory pedagogů předškolního vzdělávání v klíčové aktivitě Programy předškolního polytechnického vzdělávání.

INTERAKTIVITA ICT ZAŘÍZENÍ

Michal KORTAN, Miloš PROKÝŠEK

JTIE 2015, 7(2):27-35 | 10.5507/jtie.2015.015

Předmětem zkoumání tohoto článku je koncept interaktivity, jež se postupem času stal nadužívaným a to nejen z hlediska informačních systémů. Článek se tedy mimo jiné věnuje problematice nejasného vymezení termínu interaktivita a pokouší se přispět k jeho pregnantnější definici. V rámci článku je analyticky zkoumána interaktivita napříč různými obory a na základě této analýzy je stanoven objektivní model tzv. klasifikační rámec, určující míru interaktivity stanovených komplexních systémů.

IKT VO VZDELÁVANÍ AKO PROSTRIEDOK NA ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV

Viera TOMKOVÁ

JTIE 2015, 7(2):36-44 | 10.5507/jtie.2015.016

Príspevok je venovaný možnostiam vzdelávania žiakov s podporou IKT rozvíjajúceho ich schopnosť čítať text s porozumením, vnímať priestor, manipulovať s objektami v  priestore a vytvárať vlastné grafické zobrazenia vnímaných objektov.  Príspevok prezentuje výsledky riešiteľského kolektívu, ktoré boli získané v rámci plnenia cieľov projektu KEGA č. 035UKF-4/2012. Projekt bol zameraný na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho  vzdelávania. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovať metodiku vzdelávania žiakov v  predmete technika zameranú na rozvoj priestorovej predstavivosti a s  ňou súvisiacimi grafickými zručnosťami.

PROSTŘEDÍ DYNAMICKÉ GEOMETRIE JAKO KOGNITIVNÍ NÁSTROJ V MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Vladimír POLÁŠEK, Lubomír SEDLÁČEK

JTIE 2015, 7(2):45-54 | 10.5507/jtie.2015.017

V příspěvku se zabýváme jednou z možností využití programů dynamické a interaktivní geometrie ve výuce matematiky na našich školách. Nabízíme zde jejich stručnou charakteristiku a popisujeme jejich začlenění mezi počítačové kognitivní technologie. Větší pozornost věnujeme programu GeoGebra s cílem ukázat jeho konkrétní využití jako poznávacího nástroje. Popisujeme význam a roli programů dynamické geometrie při objevování nových poznatků experimentováním a manipulací s interaktivní konstrukcí. Jednotlivé fáze tohoto procesu obecně definujeme a následně ilustrujeme na konkrétním příkladu.

PROCES VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV V OBLASTI IKT PRE MANAŽÉRSKU PRAX

Vladimír BOLEK

JTIE 2015, 7(2):55-64 | 10.5507/jtie.2015.012

Dynamicky sa meniace vzťahy a väzby v súčasnom globálne prepojenom svete vytvárajú zložité podmienky pre pozície absolventov vysokých škôl. Absolventi manažmentu, budúci manažéri sa najskôr musia vedieť prispôsobiť, ak chcú uspieť v súčasnom hyperkonkurenčnom prostredí. Odborníci sa zhodujú, že v súčasnosti je potreba schopných vzdelaných manažérov. Formálne vzdelávanie študentov sa stáva životnou nutnosťou technologického pokroku a významnou aktivitou rozvoja osobnosti aj organizácie. Vedecký článok vychádzajúc z výsledkov prieskumu podáva obraz o miere ako formálne vzdelávanie pripravuje absolventov predovšetkým vysokých škôl s ekonomickým zameraním,...

PROCES HODNOTENIA ZROZUMITEĽNOSTI PRENOSU SLOVENSKÉHO POSUNKOVÉHO JAZYKA V E-VZDELÁVANÍ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Jana FILANOVA

JTIE 2015, 7(2):65-74 | 10.5507/jtie.2015.018

Článok sa zaoberá využitím videokonferencie na podporu e-vzdelávania sluchovo postihnutých. Na pochopenie obsahu prednášky, či prezentácie vo forme videokonferencie slúži kombinácia zvukovej aj obrazovej informácie. To neplatí pre sluchovo postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní len na  kvalitný prenos pohyblivého obrazu, a to hlavne v definovanom priestore znakového jazyka. Príspevok predstavuje návrh procesu hodnotenia vetnej zrozumiteľnosti, pomocou ktorého môžeme zistiť, pri akej degradácii pohyblivého obrazu je video sekvencia naposunkovanej vety pre nepočujúceho ešte zrozumiteľná.