JTIE, 2015 (roč. 7), číslo 1

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA A KOMPETENCE UČITELE K JEJÍ REALIZACI

Jiří DOSTÁL

JTIE 2015, 7(1):7-34 | 10.5507/jtie.2015.001

Článek se zabývá výzkumem učitelských kompetencí vázaných k realizaci badatelsky orientované výuky. Nahlíží na kompetence jako na nezbytnou součást učitelské výbavy, přičemž zasazuje toto téma do kontextu prací dalších autorů. Poskytuje přehled o aktuálním stavu řešené problematiky a prezentuje dílčí výsledky realizovaných výzkumných šetření, které se staly podkladem pro realizaci rozsáhlejšího výzkumu, který je v tomto článku prezentován. Výzkumné šetření si kladlo za cíl vhodnými postupy určit, které kompetence učitele jsou pro realizaci badatelsky orientované výuky klíčové, základní a prahové, což se stalo podkladem pro tvorbu kompetenčního modelu.

SROVNÁNÍ PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKY PROGRAMOVÁNÍ

Rostislav FOJTÍK

JTIE 2015, 7(1):35-42 | 10.5507/jtie.2015.002

Cílem příspěvku je představit rozdíly mezi výukou programování v prezenční a distanční formě výuky. Autor ukazuje základní problematiku, obtíže a praktické zkušenosti s těmito formami a jejich specifika při výuce programování. E-learning přináší v systému vzdělávání mnohé výhody oproti tradičním formám. Na druhé straně tato forma obsahuje i nové obtíže, které vedou například k menší úspěšnosti studentů při studiu. Autor uvádí hlavní kritéria pro zvyšování kvality distanční výuky programování a praktické zkušenosti s výukou na Ostravské univerzitě. Na praktických ukázkách představuje konkrétní způsoby řešení problémů, které e-learning přináší v akreditovaném...

MOŽNOSTI REALIZACE A PŘÍNOSY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH HUMANITNĚ A PŘÍRODOVĚDNĚ ORIENTOVANÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL

Milan KLEMENT

JTIE 2015, 7(1):43-54 | 10.5507/jtie.2015.003

Polytechnické vzdělávání je v podmínkách netechnicky orientovaných škol novou, relativně neprobádanou oblastí. Je tedy nutné zabývat se otázkami, zda je tato výuka na těchto školách potřebná a jaký může mít dopad na další rozvoj studentů.
Účelem realizované výzkumné práce, jež je prezentována v dalším textu, byla explanace přínosů provedeného experimentu, který spočíval v zavedení tematického celku počítačem podporované vytváření 2D a 3D výkresové dokumentace s podporou CAD systému do výuky netechnicky orientovaných středních škol.

ŘÍZENÍ PROCESU VÝUKY POMOCÍ ADAPTIVNÍHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU

Zdeňka KRIŠOVÁ, Miroslav POKORNÝ

JTIE 2015, 7(1):55-69 | 10.5507/jtie.2015.004

Snahou současného pedagogického výzkum je navrhnout a poté prakticky ověřit ucelený proces individuální personalizované výuky s podporou moderních informačních technologií. Tyto komplexní adaptivní modely výuky se co nejvíce snaží přiblížit potřebám a schopnostem každého studenta s cílem zajistit co nejefektivnější a nejrychlejší získání potřebných znalostí ve studované oblasti. V příspěvku je představena struktura adaptivního výukového systému, který obsahuje fuzzy expertní moduly k formalizaci rozhodovacích funkcí pedagoga i dvě adaptivní smyčky realizující přizpůsobení studijních materiálů dle učebního stylu a znalostí studenta a modifikující jeho...

VÝUKA TVORBY PREZENTACÍ A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ S VYUŽITÍM BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY

Michala KŘÍŽOVÁ

JTIE 2015, 7(1):70-80 | 10.5507/jtie.2015.005

Příspěvek se zabývá vnímáním výuky tvorby prezentací a prezentačních dovedností na školách studenty vysokých škol. Shrnuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na výuku prezentací a chápání kvality prezentací v závislosti na výuce. Z šetření vyplývá, že výuka je převážně orientována na ovládání programu na tvorbu prezentací (nejčastěji MS PowerPointu) a nastavení pravidel tvorby prezentací. V příspěvku diskutujeme využití Badatelsky orientované výuky k vytvoření představy žáků o přípravě prezentací. Je zde představen návrh výuky včetně diskuze výhod a nevýhod tohoto přístupu. Naznačuje možné využití individuálního badatelského postupu k získání...

ROZVOJ PRÍRODOVEDNÉHO MYSLENIA ŽIAKOV PROSTREDNÍCTVOM SIMULÁCIÍ

Miriam SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ

JTIE 2015, 7(1):81-89 | 10.5507/jtie.2015.006

V súčasnosti sú simulácie štandardnou súčasťou vzdelávacieho procesu, prevažne na univerzitách. Tento druh učebnej pomôcky však môže nájsť svoje miesto aj na úrovni stredných škôl. Príspevok sa zaoberá vplyvom používania simulácií v rámci fyzikálneho vzdelávania na strednej škole na úroveň vedomostí žiakov z mechaniky, konkrétne z tematických celkov: kinematika, dynamika a gravitačné pole (experimentálna trieda). Uvedené tematické celky sú súčasťou školskej fyziky v 1. ročníku. Výsledky žiakov z experimentálnej triedy boli porovnávané s výsledkami žiakov, ktorí nepoužívali tento druh učebnej pomôcky (kontrolná trieda). V ďalšom kroku sme sa zamerali...

PARAMETRY KVALITY VÝUKY O TECHNICE

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2015, 7(1):90-99 | 10.5507/jtie.2015.007

V české společnosti je pojem "kvalita výuky" velmi často uváděn již po několik desítek let. Tento pojem je uváděn v prohlášení politiků, ve strategických dokumentech i v diskuzích odborné veřejnosti. Cílem zde uváděné studie je podat pohled na tento pojem z úhlu věnujícího se technice a výuce o technice, která se právě v posledních létech vytratila ze vzdělávacího obsahu škol, resp. se zúžila pouze na jeden fenomén a tím jsou informační a komunikační technologie.

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PODMÍNKY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE TVOŘIVOSTI

Jan NOVOTNÝ

JTIE 2015, 7(1):100-104 | 10.5507/jtie.2015.008

Článek čtenáře seznamuje s výsledky původního a velmi rozsáhlého výzkumu úrovně tvořivých schopností dětí základní školy a jejich učitelů. Výsledky výzkumu zde prezentují úroveň technické představivosti a tvořivého myšlení respondentů ze základních škol. Výzkum, který je popsán v tomto článku, je zaměřen na tvůrčí schopnosti žáků na základních školách. Jedná se o transversální výzkum tvořivých schopností žáků druhého stupně základních škol.
Výzkumná studie byla rovněž zaměřena na skupiny akademických pracovníků, s nimiž se studenti a žáci budou v průběhu studia dostávat do úzkého kontaktu. Cílem popsaného výzkumu bylo zmapovat úroveň technické představivosti...

MOŽNOSTI ROZVOJE SEBEPOJETÍ ŽÁKA V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Jiří KROPÁČ

JTIE 2015, 7(1):105-113 | 10.5507/jtie.2015.009

Článek se zabývá problematikou rozvoje osobnostních kvalit žáka v oblasti technické výchovy na primární škole. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru poskytuje primární škola dobré možnosti k rozvoji nejen poznatkové báze, ale také osobnostních kvalit žáka, a to prostřednictvím tvůrčí, kooperativní či problémové činnosti. Pro vytváření sebepojetí je významná jak aktivita samotná, tak činnost kooperativní, která umožňuje reflexi vlastní činnosti i názorů ostatních. V tomto smyslu je sebehodnocení v technické výchově prezentováno jako nedílná složka sebepojetí, která ovlivňuje jeho formování. Součástí článku je výzkumná sonda mapující učitelské vnímání...

PRACOVNÍ VÝCHOVA V KONTEXTU VÝVOJE PŘEDŠKOLNÍHO KURIKULA

Eva ŠMELOVÁ

JTIE 2015, 7(1):114-126 | 10.5507/jtie.2015.010

Autorka v rámci teoretické studie provádí analýzu vzdělávacích programů pro mateřské školy, které vznikaly od roku 1945 po současnost. Z hlediska cílů a obsahu předškolního vzdělávání se zaměřuje na pracovní výchovu, která do roku 1990 byla součástí povinného vzdělávacího obsahu jako jedna z výchovných složek. V roce 2001 se předškolní pedagogové seznamují se zcela odlišným kurikulem, a tím i s novým pojetím vzdělávacích oblastí, jejichž součástí je polytechnické vzdělávání, a to již ne jako složka výchovy, ale v podobě vědomostí, dovedností a postojů. Na základě stanovených kritérií autorka sleduje zásadní rozdíly v pojetí pracovní výchovy v období...