JTIE, 2014 (roč. 6), číslo 2

Teoretická studie

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE - SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU

Danka LUKÁČOVÁ

JTIE 2014, 6(2):4-8 | 10.5507/jtie.2014.010

Technické vzdelávanie je v krajinách EÚ považované za dôležitú súčasť všeobecného vzdelávania žiakov na základných školách. Na Slovensku však od r. 2008 pozorujeme postupnú degradáciu technického vzdelávania až po súčasný stav, ktorý je blízko úplného zániku technicky orientovaných predmetov na základných školách. Článok popisuje postupný vývoj, ktorý na Slovensku viedol k súčasnému stavu a porovnáva ho s technickým vzdelávaním vybraných krajín EÚ.

IMPLEMENTACE VÝUKY PSANÍ NA KLÁVESNICI DO VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ŠVÝCARSKA, NĚMECKA A RAKOUSKA

Iva MÁDLOVÁ

JTIE 2014, 6(2):9-16 | 10.5507/jtie.2014.011

Článek se zabývá začleněním výuky psaní na klávesnici do vzdělávacích plánů pro základní vzdělávání ve Švýcarsku, Německu a Rakousku. Nejprve stručně popisuje historii vzniku psacího stroje a rozložení kláves na klávesnici. Poté popisuje způsob implementace této dovednosti do jednotlivých vzdělávacích plánů výše jmenovaných států.

LEGO MINDSTORMS VE VÝUCE PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE JAVA

Ingrid NAGYOVÁ

JTIE 2014, 6(2):17-24 | 10.5507/jtie.2014.012

Při výuce programování se využívají různé metody a postupy, vzpomeňme například metodu postupných kroků, metodu vzorových příkladů nebo návrhových vzorů. Ať ve výuce uplatníme kteroukoliv z těchto metod, seznámení se základními programovacími strukturami bude nezbytnou součástí výuky. Nejinak je tomu i u výuky programovacího jazyka Java. I přesto, že se jedná o objektově orientovaný programovací jazyk, práci s daty a základní programovací struktury (inicializace proměnných, opakování a větvení programu apod.) nelze ve výuce obejít.
Smyslem příspěvku je představit možnost výuky algoritmizace a základních programovacích struktur v jazyce Java pomocí...

NÁCVIK OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE POMOCÍ HERNÍ EEG ČELENKY U PACIENTŮ S OCHRNUTÍM KONČETIN

Jan JÁRA

JTIE 2014, 6(2):25-30 | 10.5507/jtie.2014.013

Článek popisuje zkušenosti s využitím herní EEG čelenky Epoc Headset při nácviku ovládání počítače myslí u pacientů s omezenou či nulovou schopností ovládání končetin. To probíhalo ve spolupráci s pacienty Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Popisuje způsob motivace pacientů, postup práce a dosažené výsledky. V první kazuistice popisuje mladíka, který byl schopný pouze minimálního pohybu hlavou. Pomocí G-senzoru s vysokým zesílením dokázal pohybovat téměř po celé obrazovce s kurzorem myši, a s využitím omezené schopnosti ovládání mimických svalů ovládat tlačítka myši. V druhé kazuistice popisuje pacienta předdůchodového věku s omezenou schopností...

MOŽNO POUŽIŤ METÓDU SKLADANIA ORIGAMI AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA ROZVOJ ALGORITMICKÉHO MYSLENIA NEVIDIACICH ŽIAKOV?

Ľudmila Jašková

JTIE 2014, 6(2):31-39 | 10.5507/jtie.2014.014

V článku popisujeme naše skúsenosti s rozvojom algoritmického myslenia nevidiacich žiakov druhého stupňa ZŠ metódou skladania origami. Najprv uvádzame informatické koncepty, ktoré sa dajú metódou skladania origami u detí budovať. Dôraz kladieme na hľadanie vhodných inštrukcií zrozumiteľných pre nevidiacich, ktoré je potrebné použiť na sprostredkovanie postupu pri skladaní origami. Zamýšľame sa nad tým, ktoré orgiami sú vhodné pre nevidiacich. Vhodnosť posudzujeme podľa toho, či je možné len na základe hmatového vnímania pochopiť ich tvar a účel a či je možné ich poskladať bez zrakovej kontroly. V závere uvádzame metodické odporúčania pre učiteľov,...

ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE MATERIÁLY ODBORNÝCH PREDMETOV V KONTEXTE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH KOMPETENCIÍ

Marek ELŠÍK, Mária VARGOVÁ

JTIE 2014, 6(2):40-43 | 10.5507/jtie.2014.015

Príspevok sa zaoberá problematikou vytvárania, umiestňovania a používania elektronických vzdelávacích materiálov odborných predmetov v rámci študijných odborov stredoškolského vzdelávania. Vytvorené elektronické materiály, ktoré sú umiestnené na webovej stránke školy, uľahčujú žiakom najmä domácu prípravu, umožňujú s materiálmi pracovať samostatne a to kdekoľvek a odkiaľkoľvek, pokiaľ je prístupná internetová sieť. Sú jedným z nástrojom aktívneho učenia sa a osvojovania si informačných kompetencií.

PROJEKT DIGITÁLNE VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU

Vladimír KORMANEC

JTIE 2014, 6(2):44-47 | 10.5507/jtie.2014.016

Článok sa zaoberá aktuálne prebiehajúcim projektom Modernizácia vzdelávacieho procesu na Slovensku. Pojednáva o doterajšom priebehu modernizácie a odhaľuje jednotlivé etapy projektu. Článok zachytáva hlavné zložky projektu ako účel projektu, jeho praktickú využiteľnosť a prínos pre súčasné vzdelávanie

Výzkumný článek

PIGMENT PROFILE OF OLIVE OILS DETERMINED BY SCHOOL MEASUREMENT SYSTEM LABQUEST AND SPECTROMETER

Jana BRANIŠA, Zita JENISOVÁ, Klaudia JOMOVÁ

JTIE 2014, 6(2):48-57 | 10.5507/jtie.2014.017

Dôležitým vizuálnym atribútom pri sledovaní kvality produktu pre spotrebiteľov i výrobcov je farba potravín. Predkladaný príspevok predstavuje experiment zameraný na chémiu bežného života a je realizovaný s implementáciou digitálnych technológií, konkrétne školského meracieho systému Vernier s pripojením interface spektrofotometer. Experiment je adresovaný pre študentov prírodovedných predmetov stredných, resp. vysokých škôl. Cieľom je zvyšovanie prírodovednej a matematickej kľúčovej kompetencie, formou čítania a interpretovania grafických výstupov, pre vzorky olivových olejov obsahujúcich pigmenty, napr.: chlorofyl a, chlorofyl b, β-karotén a...

STYLY UČENÍ DLE KLASIFIKACE VARK A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉM FORMOU E-LEARNINGU

Milan KLEMENT, Jiří DOSTÁL

JTIE 2014, 6(2):58-67 | 10.5507/jtie.2014.018

Styly učení jsou determinantem využívání elektronických výukových materiálů ve vzdělávání. Tyto materiály se skládají z mnoha strukturálních prvků, lze předpokládat, že některé prvky více a některé méně odpovídají individuálním stylům učení. V rámci realizovaného výzkumného šetření byla řešena otázka, zda jednotlivé prvky elektronických výukových materiálů pro e-learning jsou stejně potřebné pro různé skupiny studentů při respektování jejich individuality, která se projevuje preferovaným stylem učení dle klasifikace VARK. Průběh a některé dílčí výsledky realizovaného výzkumného šetření přestavuje předložená studie.

ZHODNOTENIE DISSEMINÁCIE NÁSTROJOV METODICKEJ PODPORY PRE UČITEĽOV TECHNICKÝCH PREDMETOV V SLOVENSKEJ a ČESKEJ REPUBLIKE

Gabriel BÁNESZ, Danka LUKÁČOVÁ

JTIE 2014, 6(2):68-73 | 10.5507/jtie.2014.019

V rámci akademickej iniciatívy sledujúcej zabezpečovanie kvality vyučovania predmetu technika ako aj ďalších s technickou výchovou súvisiacich predmetov Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa rozhodla poskytovať metodickú pomoc a podporu kvalifikovaným aj nekvalifikovaným učiteľom zabezpečujúcim výučbu uvedených predmetov na základných školách a osemročných gymnáziách. Prostriedkom poskytovania tejto pomoci sa stala novo vytvorená opísaná webová lokalita EduTech Portal (http://etp2.pf.ukf.sk/). Na základe spolupráce medzi Katedrou techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty...

ROZVOJ INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI VYUŽITÍM VYBRANÝCH EDITOROV A JAZYKA MATHML VO VZDELÁVANÍ ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH

Vojtech REGEC

JTIE 2014, 6(2):74-78 | 10.5507/jtie.2014.020

Cieľom príspevku je prezentovať špecifiká využitia editora BlindMoose, editora Lambda a jazyka MathML v kontexte rozvoja informačnej gramotnosti vo vzdelávaní integrovaných žiakov so zrakovým postihnutých na stredných školách v Českej republike. V rámci realizovaného výskumu sme na vzorke pracovníkov z jedenástich špeciálnopedagogických centier pre zrakovo postihnutých sledovali, aká je ich informovanosť o editoroch a jazyku MathML. Zistili sme, že problémom praxe sú neuspokojivé znalosti pracovníkoch špeciálnopedagogických centier pre zrakovo postihnutých a učiteľov zo stredných škôl o celkovom prehľade týchto editorov ako aj nedostatočné praktické...

DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCIES OF PUPILS TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION

Jana JUHÁSOVÁ

JTIE 2014, 6(2):79-84 | 10.5507/jtie.2014.021

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti rozvoja kľúčových kompetencií vo vyučovaní technických odborov vzdelávania. Dôležité je poukázať na výber vhodných aktivizujúcich metód vo výučbe a tým aj zlepšiť vývoj jednotlivých kompetencií. Príspevok poukazuje na to, aké aktivizujúce metódy sme zvolili vo výskumnej časti dizertačnej práce a zároveň uvádzame výsledky práce. Rozvojom kľúčových kompetencií prispievame k celoživotnému vzdelávaniu, k procesu stálych zmien a množstvu ďalšieho rozvoja nás v spoločnosti.

VLIV POUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ NA VNÍMÁNÍ ZEMĚPISU

Milan KUBIATKO, Kateřina MRÁZKOVÁ

JTIE 2014, 6(2):85-90 | 10.5507/jtie.2014.022

Využívaní geoinformačných systémů (GIS) ve vyučování zeměpisu se stává důležitým aspektem vzdělávání, který podporuje motivaci, představivost a v neposlední řadě i úspěšnost žáků a studentů. Výzkumné šetření bylo realizováno u žáků druhého stupně základních škol a mělo za cíl zjistit vliv používání GIS v hodinách zeměpisu na vnímání zeměpisu jako vyučovacího předmětu. Jako další faktory, které vstupovaly do analýz, jsou gender a ročník studia. Celkově se zúčastnilo výzkumného šetření 348 žáků, přičemž u 96 z nich se v hodinách zeměpisu používaly GIS a u 252 ne. Ze statistických metod bylo použito Cronbachovo alfa pro stanovení reliability a analýza...

ODHALOVÁNÍ PODVÁDĚNÍ V ONLINE SOUTĚŽÍCH

Václav ŠIMANDL

JTIE 2014, 6(2):91-98 | 10.5507/jtie.2014.023

Příspěvek se zabývá problematikou odhalování nežádoucího jednání soutěžících v rámci online soutěží. Diskutujeme zde možnosti, jak odhalovat podvádění soutěžících pomocí automatizovaného zpracování dat, která vznikají během soutěžení. Definovali jsme několik jevů, které mohou poukazovat na abnormality ve snažení soutěžících. Vytvořili jsme software pro zjišťování přítomnosti těchto jevů u jednotlivých soutěžících v soutěži Bobřík informatiky a naplnili jej daty loňského ročníku soutěže. Pro ověření našeho přístupu jsme seznam soutěžících, u kterých jsme měli podezření na podvádění, porovnali se seznamem soutěžících, kteří byli ze soutěže vyřazeni školními...

SYMULACJA KOMPUTEROWA JAKO PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W KSZTAŁCENIU TECHNICZNYM

Dorota JĘDRASIK

JTIE 2014, 6(2):99-103 | 10.5507/jtie.2014.024

Rzeczywistość wirtualna to jedna z najszybciej udoskonalanych technik komputerowych mających za zadanie przedstawienie otaczającej nas rzeczywistości w postaci programów komputerowych. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym programy symulacyjne coraz bardziej realnie odwzorowują rzeczywistość zjawisk. Metoda ta polega na podawaniu możliwie wszystkim zmysłom odpowiednich bodźców stymulujących, mających na celu w sposób jak najwierniejszy odwzorowanie realności zachodzącego zjawiska. Symulacja komputerowa posiada zarówno pozytywne jak i negatywne walory dydaktyczne. Jednak, jako jedna z nielicznych metod, jest obecnie uznawana za najbardziej uniwersalną...