JTIE, 2014 (roč. 6), číslo 1

Teoretická studie

USING ICT IN EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Vladimíra SEHNALOVÁ

JTIE 2014, 6(1):4-18 | 10.5507/jtie.2014.001

Digital technologies have become a regular part of lives of even preschool children. They can primarily come across them in their families, but they can also play an important role in education. To integrate a computer successfully into preschool education requires suitable engagement of pedagogues who are computer literate and who then become familiar with suitable educational programs and change their existing methods of work. Nursery schools in the Moravian-Silesian region have already been equipped with computers and research has shown that they are used in educating children. The pedagogues could have improved their knowledge and skills by taking...

ZAŘAZENÍ NÁVRHOVÝCH VZORŮ DO VÝUKY PROGRAMOVÁNÍ

Rostislav FOJTÍK

JTIE 2014, 6(1):19-29 | 10.5507/jtie.2014.002

Cílem příspěvku je představit možnosti využití návrhových vzorů ve výuce programování. Podle provedených rozborů postupů a metodik výuky programování je patrné, že návrhové vzory jsou používány spíše okrajově. Z těchto důvodu se studenti učí nevhodným postupům, které následně uplatňují při praktickém řešení programů. Z provedených experimentů vyplývá, že správné využití výuky návrhových vzorů může zlepšit schopnosti studentů v oblasti programování.

ŠPECIFIKÁCIA VZDELÁVACÍCH CIEĽOV PRE EDUKAČNÚ ROBOTIKU

Ivan KALAŠ, Karolína MAYEROVÁ, Michaela VESELOVSKÁ

JTIE 2014, 6(1):30-44 | 10.5507/jtie.2014.003

V našej výskumnej práci sa venujeme integrácii edukačnej robotiky do informatického vzdelávania na základnej škole (na jej prvom i druhom stupni). Aby sme mohli precízne a systematicky špecifikovať, aké vzdelávacie ciele chceme v tejto oblasti dosiahnuť a ako v nej budeme identifikovať kategórie kognitívnych výsledkov žiakov, rozhodli sme sa využiť modifikáciu Bloomovej / Andersonovej taxonómie kognitívnych vzdelávacích cieľov podľa Fullerovej [1]. Tá sa totiž javí ako vhodná pre vzdelávacie oblasti, v ktorých sa kladie primárny dôraz na vytváranie určitého produktu - a takou školská informatika s jej edukačným programovaním a robotikou celkom určite...

JAK REAGUJÍ UČITELÉ 1. STUPNĚ NA ZAVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ INFORMATIKY DO VÝUKY ICT

Jiří VANÍČEK

JTIE 2014, 6(1):45-56 | 10.5507/jtie.2014.004

Článek zaměřuje pozornost na výuku informatiky na 1. stupni ZŠ. Trendem posledních let v zahraničí je (znovu)zavádění informatického obsahu do školního kurikula. Je otázkou, zda témata základů algoritmizace a porozumění informacím jsou srozumitelná učitelům, kteří neprošli žádným informatickým vzděláním, a jak na ně reagují. Článek podává zprávu o projektu verifikace nové učebnice informatiky na budoucích učitelích 1. stupně ZŠ, kteří byli připravováni na výuku těchto témat. Výsledky mohou vnést více světla do porozumění, jak učitel buduje svoji didaktickou znalost obsahu v oblasti propedeutiky informatiky.

TVORBA STUDIJNÍ OPORY PRO ADAPTIVNÍ VÝUKU

Blanka CZECZOTKOVÁ, Tatiana PREXTOVÁ

JTIE 2014, 6(1):57-70 | 10.5507/jtie.2014.005

Příspěvek pojednává o vyučovacích metodách a vyučovacích stylech učitelů, které lze uplatnit při tvorbě adaptivního studijního materiálu. Studijní materiály jsou zakomponovány do elektronické adaptivní výuky. Adaptivní výuku řídí programový systém pro řízení výuky - virtuální učitel. Podstata virtuálního učitele je následující. Na základě zjištěného individuálního učebního stylu studenta mu virtuální učitel předloží nejvhodnější studijní oporu. Virtuální učitel obsahuje rozsáhlou databázi různých stylů učení, vlastností studentů a pravidla pro tvorbu adaptivních studijních materiálů. Cílem příspěvku je využití vyučovacích metod a vyučovacích stylů...

ANALÝZA VÝZNAMU POJMU "COMPUTATIONAL THINKING"

Daniel LESSNER

JTIE 2014, 6(1):71-88 | 10.5507/jtie.2014.006

Článek představuje koncept "computational thinking" (CT). Tato schopnost "myslet jako informatik při řešení problémů" si v souvislosti s výukou informatiky získává stále více pozornosti. V článku proto stručně probereme a porovnáme několik odlišných vymezení CT, abychom mohli koncept následně srovnat s kategoriemi českému čtenáři bližšími, totiž s klíčovými kompetencemi a gramotnostmi.
Ve druhé polovině článku uvedená teoretická vymezení ilustrujeme množstvím příkladů použití CT v životě i ve výuce. Koncept CT poskytuje vhodné východisko pro hledání toho, co v naší výuce "informatiky" zaměřené na používání technologií chybí.

POČÍTAČOVÁ TERAPIE JAKO KONCEPT NOVÉ FORMY TERAPIE PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM: TEORIE I PRAXE

Jiří KRAJÍČEK, Radek KOČÍ

JTIE 2014, 6(1):89-103 | 10.5507/jtie.2014.007

V tomto článku prezentujeme studii a aktuální stav výzkumu - realizace nové terapie pro osoby s mentálním postižením označované jako "počítačová terapie". Cílem je vhodně aplikovat prostředky informačních technologií při syntéze metod ze speciální pedagogiky, sociálních služeb a informatiky (informatické výchovy), aby mohl vzniknout jednotný koncept terapie, která je snadno dostupná, má dlouhodobý charakter, je použitelná v přirozeném prostředí osob s mentálním postižením, tak že v konečném cíli kompenzujeme nebo snižujeme dopad mentálního postižení v běžném životě těchto osob. Vycházíme při tom z neuspokojivého stavu řady předešlých let a navazujeme...

Výzkumný článek

TESTOVANIE A ANALÝZA FYZIKÁLNYCH PREDSTÁV

Peter HOCKICKO, Gabriela TARJÁNYIOVÁ

JTIE 2014, 6(1):104-121 | 10.5507/jtie.2014.008

V príspevku prezentujeme prvé výsledky výskumu použitia videoanalýz vo vzdelávacom procese na vzorke študentov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. V príspevku je popísaná metodika výskumu, forma spracovania výsledkov a ich vyhodnotenie. V závere sú prezentované výsledky výskumu a ich porovnanie na kontrolnej a experimentálnej skupine, ktorá pracovala prostredníctvom videoanalýz a tiež aj na vzorke študentov gymnázií.

ANALÝZA RIEŠENÍ ÚLOH SÚŤAŽE IBOBOR V ŠKOLSKOM ROKU 2013/14

Monika TOMCSÁNYIOVÁ, Peter TOMCSÁNYI

JTIE 2014, 6(1):122-136 | 10.5507/jtie.2014.009

V školskom roku 2013/14 sa uskutočnil už siedmy ročník súťaže iBobor na Slovensku. Súťaž má päť kategórií, v ktorých sú žiaci rozdelení do skupín podľa jednotlivých tried. V našom príspevku analyzujeme úlohy kategórie Benjamíni. Najprv popisujeme všeobecne výsledky všetkých úloh, potom sa zameriame sa na hlbšiu analýzu niektorých vybraných úloh. Konkrétne na jednu úlohu, ktorá je podobná inej úlohe z minulého ročníka a na úlohu, s ktorou mali tento rok súťažiaci najväčšie problémy. V tejto súvislosti sme si stanovili hypotézy a snažíme sa ich overiť jednak štatistickou analýzou riešení úloh a odpovedí v ankete k súťaži, jednak analýzou dotazníkov pre...