JTIE, 2013 (roč. 5), číslo 3

Teoretická studie

POSOUZENÍ ÚPLNOSTI VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU NA PŘÍKLADU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Jitka PLISCHKE, Jiří KROPÁČ

JTIE 2013, 5(3):5-14 | 10.5507/jtie.2013.027

Text se zabývá úplností vzdělávacího obsahu, analyzuje tento pojem především v technických předmětech. Těžiště textu je věnováno posouzení úplnosti vzdělávacího obsahu, možnými hledisky a požadavky z hlediska vzdělávací praxe i současných pedagogických teorií.

MOŽNOSTI INTERAKTIVNÍ KOMUNIKACE VE WEBCASTIGOVÉM PROSTŘEDÍ

Milan NOVÁK

JTIE 2013, 5(3):15-19 | 10.5507/jtie.2013.028

Článek předkládá analýzu možností interaktivní komunikace ve webcastingových systémech, která tvoří základ jejich efektivního nasazení a využívání. Zvolením vhodných nástrojů pro interaktivní komunikaci, lze příkladněji oslovit studenty a zvýšit jejich motivaci v učícím se procesu napříč různými obory.

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jarmila HONZÍKOVÁ, Pavla SOVOVÁ

JTIE 2013, 5(3):20-25 | 10.5507/jtie.2013.029

Předložená teoretická studie shrnuje dosavadní poznatky z realizace kombinované formy studia a předkládá řešení pro konkrétní využití nově vzniklé metodiky ověřování profesní připravenosti studentů kombinovaného studia oboru Učitelství pro mateřské školy na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické v oboru pracovní výchova.

TRÉNINKOVÁ VÝUČBA PRO ZÍSKÁNÍ ZKUŠENOSTÍ V OBORU AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

Andrea LEŠKOVÁ

JTIE 2013, 5(3):26-31 | 10.5507/jtie.2013.030

Příspěvek je zaměřen na popis tréninkové výuky budoucích inženýrů pro odvětví automobilové výroby, která probíhá na Strojní fakultě Technické univerzity v Košicích v specificky zřízených a adaptabilních laboratorních prostorech. V článku je prezentován modelový příklad vybavení a využití tréninkové laboratoře z praxe, která podporuje názornou vizualizaci v procesu vzdělávání a získávání zkušeností o konstrukci a navrhování designu automobilů. Závěrem je v souvislosti s akutní potřebou modernizace výuky načrtnutá vize aplikovat pro zkvalitnění tréninkového procesu informační technologie a nástroje pro vizualizaci inženýrských aktivit v automobilové výrobě.

VYUŽITÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBNÍCH OPOR PŘI VÝUCE NA TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH - MĚŘENÍ INTERFEROMETREM

Jan NOVOTNÝ, Irena HRALOVÁ

JTIE 2013, 5(3):32-34 | 10.5507/jtie.2013.031

Článek popisuje dílčí výsledek členů řešitelského týmu projektu OPVK, který měl za úkol sestavit specializované opory pro zkvalitnění výuky technických předmětů na technických vysokých školách. Tvorba opor je podložena výzkumnými aktivitami formou testů a dotazníkových šetření.

Výzkumný článek

VNÍMÁNÍ POJMU TECHNICKÁ GRAMOTNOST U STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRO PRIMÁRNÍ ŠKOLU A UČITELŮ NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

Eva ROUČOVÁ

JTIE 2013, 5(3):35-43 | 10.5507/jtie.2013.032

Článek prezentuje vybraná teoretická vymezení technické gramotnosti v odborné literatuře. V další části jsou analyzovány výsledky výzkumu subjektivního vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství a učitelů na primární škole. Obsaženy jsou zjištěné základní typy charakteristik vnímání technické gramotnosti respondenty výzkumu.

ANALÝZA JEDNÉ Z PŘÍČIN ŠPATNÝCH ZNALOSTÍ

Jaroslav ŠÍPAL

JTIE 2013, 5(3):44-47 | 10.5507/jtie.2013.033

Příspěvek uvádí názor na hodnocení znalostí žáků a studentů způsobem testování. Autor dokazuje, že výběr jedné správné odpovědi ze čtyř nabídnutých odpovědí umožní vždy určitému počtu studentů projít úspěšně testy, aniž by se cokoliv naučili. Autor se domnívá, že je potřeba omezit přezkušování pomocí testů. Největší pozornost je třeba věnovat praktickému počítání příkladů, rozborům úloh a hledání logického postupu řešení. Autor by rád vyvolal otevřenou diskuzi na toto téma.

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST S PODPOROU INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Martina FASNEROVÁ

JTIE 2013, 5(3):48-53 | 10.5507/jtie.2013.034

Příspěvek se zabývá rozvojem a úrovní čtenářské gramotnosti v České republice u žáků prvního stupně základních škol v návaznosti na současné kurikulární dokumenty. Zdůrazňuje potřebnost využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj čtenářství a všeobecný rozvoj funkční gramotnosti. Výzkumná sonda je realizována prostřednictvím dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru s učiteli.

Ostatní články

TECHNOLOGIE HTML5 VE VÝUCE NA KATEDŘE INFORMATIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Petr PEXA

JTIE 2013, 5(3):54-59 | 10.5507/jtie.2013.035

Článek seznamuje s inovací předmětů Správa a navrhování edukačního webu I a II, vyučovaných na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se týká především jednotlivých funkcí, prvků a nástrojů nové technologie HTML5. Téměř každá nová verze webových prohlížečů má implementovánu lepší podporu nových jazyků či technologií určených pro tvorbu webových stránek. Tím je zajištěno, že mnohé efekty, které dříve nebylo možné vzhledem k jejich rozdílné podpoře v prohlížečích použít, se stávají postupně smysluplnými. HTML5 přichází s mnoha novinkami a vylepšeními, které nám dovolují vytvářet modernější a celkově...

STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO BUDOUCÍ STUDENTY TECHNICKÝCH OBORŮ

Eduard MÜLLER, Martin HYNEK, Miroslav GRACH

JTIE 2013, 5(3):60-66 | 10.5507/jtie.2013.036

Příspěvek se zaměřuje na výuku budoucích studentů strojních fakult, především konstruktérů. Projekt má za úkol zvýšit technickou odbornost absolventů konstrukčních oborů, pro rychlejší adaptaci v praxi.