JTIE, 2013 (roč. 5), číslo 2

Teoretická studie

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM STUPNI A JEHO REFLEXIA V DIDAKTICKEJ VYBAVENOSTI UČEBNÍC

Danka Lukáčová

JTIE 2013, 5(2):6-10 | 10.5507/jtie.2013.018

V súčasnosti je často diskutovaná kvalita nových učebníc pre základné i stredné školy. V predmete technika (technická výchova) na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania používali učitelia od r. 1999 jednu učebnicu a až v r. 2012 bola vydaná druhá učebnica. Zisťovali sme, aká je didaktická vybavenosť týchto učebníc a z tohto pohľadu sme porovnávali novú učebnicu so starou. Na tento účel sme použili metodiku podľa J. Průchu. Keďže celkový koeficient didaktickej vybavenosti učebnice z r. 2012 je o 8 % vyšší, je možné konštatovať, že didaktická využiteľnosť novej učebnice je lepšia.

AKČNÝ VÝSKUM V PEDAGOGICKÝCH VEDÁCH

Michaela MIKUŠOVÁ, Vladimír SOTÁK

JTIE 2013, 5(2):11-15 | 10.5507/jtie.2013.019

Príspevok predstavuje metodológiu akčného výskumu. Vymedzuje pojem akčného výskumu ako vzťah medzi praxou a teóriou, medzi metodológiou zmeny a výskumnou metodológiou, ako cyklický a participatíny proces. Cieľom akčného výskumu ako súčasti učiteľovej činnosti je získanie praktických výsledkov bezprostredne použiteľných v pedagogickej praxi.

SAMOSTATNÉ STUDENTSKÉ PRÁCE JAKO PROSTŘEDEK PRO ZVÝŠENÍ ZÁJMU O TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY

Jana KALOVÁ

JTIE 2013, 5(2):16-19 | 10.5507/jtie.2013.020

Příspěvek reaguje na aktuální a často zmiňovaný problém, kterým je nezájem studentů o studium technických oborů. Cílem příspěvku je uvedení příkladů konkrétních činností a výsledků studentů všeobecného gymnázia, které značně přesahují rámec standardního učiva, a které směrují studenty k preferenci přírodovědných a technických oborů. Jsou uvedeny ukázky několika studentských prací.

ZÓNA NEJBLIŽŠÍHO VÝVOJE JAKO UKAZATEL ROZVOJE SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Eva ŠMELOVÁ

JTIE 2013, 5(2):20-23 | 10.5507/jtie.2013.021

Prostřednictvím příspěvku se čtenář blíže seznámí s Vygotského konstruktem zóny nejbližšího vývoje a jeho využití v rozvoji schopností dítěte předškolního věku ve vztahu k připravenosti k zahájení povinné školní docházky.

Výzkumný článek

KOMPARÁCIA VÝKONOV ŠTUDENTOV BOZP V PREDMETE STROJE A ČASTI STROJOV

Gabriel BÁNESZ

JTIE 2013, 5(2):24-30 | 10.5507/jtie.2013.022

Príspevok prezentuje komparáciu výsledkov z vedomostných testov, ktoré študenti odboru BOZP absolvujú v predmete Časti strojov a stroje. Autor v príspevku porovnáva výkony študentov z vedomostných testov v predmete Časti strojov a stroje za dvojročné obdobie. Vedomostné testy preverujú pripravenosť respondenta na praktické merania v danom predmete.

VÝSKUM A DIDAKTICKÉ HRY

Martin HIBKÝ

JTIE 2013, 5(2):31-34 | 10.5507/jtie.2013.023

Príspevok predstavuje možnosť použitia didaktickej hry na výskum v oblasti didaktiky. Sústreďuje na predstavenie metodiky a interpretáciu zistených výsledkov v oblasti osobnosti učiteľa z pohľadu žiakov. Príspevok má výskumný charakter a obsahuje výsledky spracované štatistickými metódami.

Recenze

PROFESIONÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ DATABÁZOVÝCH APLIKACÍ PRO IPHONE A IPAD

Iveta ŽOUŽELKOVÁ

JTIE 2013, 5(2):35-36 | 10.5507/jtie.2013.024

ALESSI, Patrick. Professional iPhone ® and iPad ™ - Database Application Programming. Indianapolis : Wiley Publishing Inc., 375 s. ISBN 978-0-470-63617-6.

Ostatní články

MULTIMEDIÁLNÍ HUDEBNÍ MAPA: PODPORA VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH

Aleš VÁVRA, Helena KILIANOVÁ, Jiří SEDONÍK

JTIE 2013, 5(2):37-44 | 10.5507/jtie.2013.025

Článek popisuje tvorbu a využití multimediální mapu ČR na téma hudba. Mapa obsahuje vybraná místa spojená s nejvýznamnějšími českými hudebními skladateli a nejvýznamnějšími českými hudebními festivaly. Výsledná mapa je určena k doplnění výuky hudební nauky na základních uměleckých školách. Jedná se o interaktivní webovou mapu vytvořenou v prostředí Google Maps API V3 obsahující několik multimediálních prvků jako audio, video, obrázky, texty apod. Interaktivita mapy je rozšířena prostřednictvím moderních technologií - AJAX, XML, knihovny jQuery s velkým množstvím pluginů a dalších.

LMS CLAROLINE IS AS SEEN BY FUTURE TEACHERS

Štefan KAROLČÍK, Elena ČIPKOVÁ

JTIE 2013, 5(2):45-51 | 10.5507/jtie.2013.026

Lately, we have witnessed a substantial increase in the application of e-learning technologies at universities and secondary schools. These are mainly used in the form of classroom "face to face" learning and e-learning focused on independent work, active task solving and application of acquired knowledge. Our paper deals with the outcomes of the questionnaire survey carried out in order to find out the opinion of students i.e. future teachers, on LMS Claroline and its application in the teaching and learning process.

Supplementum

STRATEGIE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REFLEXI DOBY

JTIE 2013, 5(2):

Ústí nad Labem 2013