JTIE, 2013 (roč. 5), číslo 1

Teoretická studie

ÚLOHA KRITICKÉHO MYSLENIA PRI TVORBE OTÁZOK PRI VYUČOVANÍ S VYUŽITÍM HLASOVACIEHO ZARIADENIA

Norbert BETÁK, Miroslava OŽVOLDOVÁ

JTIE 2013, 5(1):5-11 | 10.5507/jtie.2013.001

Príspevok prezentuje rozvíjanie kritického myslenia, ako jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia, ktorá musí byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v informačnej spoločnosti. Kladenie vhodných otázok pomocou hlasovacieho zriadenia je základným predpokladom pre tento proces, pretože otázky, tak zo strany učiteľa ako i zo strany študentov môžu spúšťať mnohé myšlienkové procesy a tým podporovať rozvoj myslenia. Stručne zmienime aj o moderných didaktických prostriedkoch a koncepciách využívajúcich kladenie otázok pri svojej činnosti.

VÝUKA EFEKTIVITY ALGORITMŮ NA GYMNÁZIÍCH

Daniel LESSNER

JTIE 2013, 5(1):12-20 | 10.5507/jtie.2013.002

Příspěvek uvádí dílčí výsledky experimentální výuky informatiky na gymnáziích. Výuka informatiky na gymnáziích se zaměřuje především na uživatelské dovednosti a pomíjí vědní stránku informatiky. Přitom z hlediska cílů gymnaziálního vzdělávání se informatika jeví jako slibná oblast, především v souvislosti s klíčovou kompetencí k řešení problémů. Náš výzkum vychází z představy výuky informatiky jako vědecké disciplíny vedle ostatních tradičních vědních předmětů, jako jsou fyzika nebo biologie. Sestavili jsme odpovídající program výuky a otestovali ho na skupině žáků jednoho pražského gymnázia. V tomto příspěvku uvádíme podrobnější popis modulu zaměřeného...

SKÚSENOSTI S IMPLEMENTÁCIOU TECHNOLOGY - ENHANCED LEARNING VO VÝUČBE BAKALÁROV

Štefan SVETSKÝ

JTIE 2013, 5(1):21-30 | 10.5507/jtie.2013.003

Európska polititika výskumu počítačovej podpory vzdelávania je medzi učiteľmi menej známa. V praxi sa obvykle zamieňa s eLearningom, ktorý sa chápe skôr ako pedagogická než technologická záležitosť. V kontexte politiky 7. rámcového programu v IKT pre tzv. "Technology-enhanced learning" sa prezentujú skúsenosti získané v rámci "rozšíreného" participačného akčného výskumu implementácie počítačovej podpory do výučby bakalárov. Pod "rozšíreným" sa myslí skutočnosť, že autor tohto príspevku programuje systém, ktorý pozostáva z edukačného softvéru BIKE a sady informatických nástrojov, ktoré sa aplikujú podľa okamžitej potreby na automatizáciu tvorby obsahu,...

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VERSUS KURIKULÁRNÍ REFORMA

Eva ŠMELOVÁ

JTIE 2013, 5(1):31-34 | 10.5507/jtie.2013.004

Kurikulární reforma, její strategie a uvádění do praxe vyžaduje systematickou a důslednou reflexi, která by měla sledovat její dopad a efekty ve vzdělávání na všech úrovních škol. Revize kurikula by měla reagovat a eliminovat zjištěné problémy, s cílem zvyšovat kvalitu českého školství.
Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s aktuálními otázkami probíhající kurikulární reformy v České republice se zaměřením na oblast předškolního vzdělávání v kontextu výzkumu, který byl realizovaný v rámci GAČR na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a zabýval se na připraveností dětí k zahájení povinné školní docházky. Výzkum probíhal v letech 2009 - 2012 a poskytl...

Výzkumný článek

VNÍMANIE A POUŽÍVANIE ICT V RÔZNYCH VEKOVÝCH SKUPINÁCH

Milan KUBIATKO

JTIE 2013, 5(1):35-41 | 10.5507/jtie.2013.005

Pre súčasnú dobu je typické využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) vo všetkých aspektoch ľudského života. Každá veková skupina využíva ICT kvôli iným účelom a rozdiel je možné sledovať aj v čase strávenom používaním ICT. Na základe uvedených skutočností dochádza k deleniu ľudí do rôznych skupín podľa používania ICT. Jedno z používaných delení vymedzuje skupinu nazvanú "Generácia Y" alebo "Millennial generácia". Táto generácia zahrňuje ľudí narodených v roku 1981 a neskôr. Generácia Y sa vyznačuje určitými odlišnosťami vo využívaní a vo vzťahu k ICT v porovnaní so staršími ľuďmi. Vo výskumnom šetrení bolo hlavným cieľom porovnať používanie...

INTERACTIVE P&E METHOD IN TEACHING PHYSICS AT SECONDARY SCHOOLS

Ľuboš KRIŠŤÁK, Miroslav NĚMEC, Ján STEBILA, Zuzana DANIHELOVÁ

JTIE 2013, 5(1):42-49 | 10.5507/jtie.2013.006

The paper deals with the possibilities of using interactive P&E method with supplementary teaching aid in a form of multimedia DVD in teaching of the topic - nuclear physics at secondary schools in Slovakia. The paper deals also with the interactive P&E method, whose main idea is interactive working with students with the help of experiment and problem task analyses and with multimedia DVD. DVD contains supplemented study text from nuclear physics for grammar schools, a set of computer aided experiments and problem tasks from nuclear physics. DVD contains also teacher's guidelines and students' worksheets available for each task. The second...

I. EDUKAČNÁ ROBOTIKA NA PRVOM STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL: NETRADIČNÉ METÓDY HODNOTENIA

Karolína MAYEROVÁ, Michaela VESELOVSKÁ

JTIE 2013, 5(1):50-57 | 10.5507/jtie.2013.007

V tomto článku ponúkame stručný pohľad na hodnotenie, jeho procesy a dôležitosť funkcií, ktoré má hodnotenie podporovať. Ďalej sa v článku pozeráme na hodnotenie z pohľadu edukačnej robotiky a snažíme sa nájsť vhodné hodnotiace metódy, ktoré by zefektívnili proces výučby pri používaní robotických stavebníc na vyučovaní. V článku podrobne popisujeme dôvody, prečo sme si vybrali práve netradičné metódy hodnotenia aktivít, ktoré so žiakmi robíme. Podrobne popisujeme aj priebeh návrhu a tvorby týchto metód, ich implementáciu a analýzu na základe zozbieraných údajov počas testovania. V závere článku ponúkame zdôvodnenia niektorých zistení, podporené aj...

MODERNÍ PŘÍSTUPY K VÝUCE PROGRAMOVÁNÍ

Rostislav FOJTÍK

JTIE 2013, 5(1):58-62 | 10.5507/jtie.2013.008

Cílem příspěvku je představit vhodné moderní způsoby výuky programování. Podle výsledků provedených průzkumů na základních a středních školách je možné konstatovat, že výuka programování a algoritmizace není dostatečně využívaná. Případně se používají méně vhodné postupy a metodiky pro výuku programování. Na základě provedených experimentů ukazuje příspěvek možnosti výuky programování metodikou object-first, její výhody i úskalí. Výběr příhodných postupů při výuce a vhodných vývojových nástrojů.

ZAMĚŘENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V OBLASTI ICT

Ondřej NEUMAJER

JTIE 2013, 5(1):63-66 | 10.5507/jtie.2013.009

Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu, ve kterém byla provedena analýza předkládaných žádostí o akreditace dotýkajících se problematiky informačních a komunikačních technologií v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Analýza databáze žádostí akreditační komise MŠMT na podzim 2012 umožňuje zmapovat kompletní nabídku vzdělávání, která je posléze předkládána učitelům v celorepublikovém kontextu. Odděleně jsou sledovány vzdělávací programy zaměřené na podporu základní ICT gramotnosti, didaktiku práce s ICT, vedení pedagogické dokumentace a programy zabývající se informatikou, programováním a algoritmizací. Analýza nabídky by měla posloužit...

INFORMATICKÉ ÚLOHY A TÉMATA JAKO SOUČÁST KURIKULA ICT V OČÍCH ŽÁKŮ A UČITELŮ

Jiří VANÍČEK

JTIE 2013, 5(1):67-74 | 10.5507/jtie.2013.010

V poslední době lze v řadě zemí pozorovat příklon k zavádění informatických témat do školního kurikula výuky informačních a komunikačních technologií. České školské dokumenty dosud tuto oblast spíše upozaďují a omezují na výuku digitální gramotnosti pomocí uživatelského ovládání aplikací a práce s informacemi na Internetu. V důsledku pak české základní a střední školství neprodukuje absolventy, kteří by byli připraveni studovat informatické obory na vysokých školách. Jedním z projektů, jak do škol přivést otázky týkající se informatiky, je soutěž Bebras, v české verzi Bobřík informatiky. Mezi účastníky soutěže probíhal výzkum, který měl zodpovědět...

STUDY PROGRAMS OF TRAINING TEACHERS OF INFORMATICS IN THE CZECH REPUBLIC

Jan BERKI

JTIE 2013, 5(1):75-80 | 10.5507/jtie.2013.011

Accreditations of so-called long-master's programs (5 years) draw to an end of their force in the Czech Republic. Training teachers of Informatics (Computer Science) was also divided into two levels. Bachelor's programs (3 years) bear the name e. g. Informatics (Computer Science) in Education. Master's programs (2 years) are named Teaching of Informatics (Computer Science). They are differentiated the master's programs of teaching for lower-secondary school from teaching for upper-secondary (high) schools at some universities. This article provides a comparison of the subjects-composition of these study programs at Czech universities. The subjects...

iBOBOR V INFORMATICKEJ VÝCHOVE

Monika GUJBEROVÁ

JTIE 2013, 5(1):81-88 | 10.5507/jtie.2013.012

V tomto článku sa venujem súťaži Informatický bobor: iBobor. Táto súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Na Slovensku organizujeme od školského roku 2011/2012 aj novú súťažnú kategóriu Bobrík, ktorá je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl (konkrétne pre 3. a 4. ročník).
Od roku 2008, kedy prebehla na Slovensku školská reforma, je od druhého ročníka základnej školy povinný predmet informatická výchova. Avšak stále sme v stave, kedy učitelia nemajú dostatok učebných materiálov a učebníc. V článku ponúkam prípravu niekoľkých vyučovacích hodín a pod-robný popis ich priebehu. Chcela by som aj takýmto spôsobom predstaviť učiteľom...

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY INFORMATIKY A JEJICH VZTAH K DIDAKTICE INFORMATIKY

Ingrid NAGYOVÁ

JTIE 2013, 5(1):89-95 | 10.5507/jtie.2013.013

Učitel informatiky by měl mít jasnou představu o obsahu informatiky, o předmětu a metodách její práce, o formách jejího působení ve světě. V matematice, biologii a dalších předmětech jsou předmět a metody práce staletími ověřené. Hlavní předmět zkoumání informatiky se postupně rodí a ve vývoji jen postupně krystalizuje.
Podnětem k sepsání příspěvku byla anketa mezi studenty informačních technologií a informatiky z praxe, která potvrzuje trend posledních let, kdy je informatika ve společnosti vnímána hlavně jako technická disciplína. Příspěvek analyzuje jednotlivé aspekty informatiky a pokouší se formulovat hlavní předmět zkoumání tohoto oboru lidské...

ROBOTICKÉ STAVEBNICE NA 2. STUPNI ZŠ

Michaela VESELOVSKÁ, Karolína MAYEROVÁ

JTIE 2013, 5(1):96-101 | 10.5507/jtie.2013.014

V článku sa venujeme robotickým stavebniciam (RS) používaným na druhom stupni základných škôl. Poskytujeme prehľad RS podľa rôznych kritérií. Z nich vyberáme dve najvhodnejšie RS do tried, kde prebieha náš výskum. V článku sa nachádza i popis otestovaných aktivít s dvomi vybranými RS. V závere článku uvádzame výsledky realizovaného kvalitatívneho výskumu, podľa ktorého vyberáme jednu RS, pomocou ktorej bude pokračovať ďalší výskum.

Recenze

PROJEKT SCRATCH

Michal MUSÍLEK

JTIE 2013, 5(1):102-106 | 10.5507/jtie.2013.015

Příspěvek představuje dětský programovací jazyk SCRATCH a stejnojmenný komunitní projekt, hodnotí jeho jednoznačná pozitiva, ale odhaluje i jisté rezervy. Na několika drobných příkladech ukazuje způsob práce s vývojovým prostředím, tvorbu programu jako sestavování strukturogramu z připravených příkazových kostek, které se podobá práci s kvalitní stavebnicí. Věnuje pozornost práci s grafickými prvky "sprity" a naznačuje intuitivní vícevláknové programování, při němž jednotlivé skripty vzájemně komunikují prostřednictvím rozesílání zpráv.

Ostatní články

METODIKA ARCHITECTURE FIRST

Rudolf PECINOVSKÝ

JTIE 2013, 5(1):107-114 | 10.5507/jtie.2013.016

Množina úloh, které již není třeba programovat, protože je umí naprogramovat nějaký generátor kódu, se stále rozšiřuje. Oblastí, která automatizaci stále vzdoruje a ještě nějakou dobu jí vzdorovat bude, je návrh architektury programu. Většina používaných metodik výuky však stále klade důraz především na výuku kódování. Příspěvek seznamuje se základními principy metodiky výuky Architecture First, která ukazuje, jak vychovávat programátory, které automaty ještě dlouho nenahradí.

VYUŽITÍ OPEN SOURCE KNIHOVNY OPENCV PRO PRAKTICKÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ

Pavel JETENSKÝ

JTIE 2013, 5(1):115-119 | 10.5507/jtie.2013.017

Příspěvek poskytuje informace o tom, jak použít volně dostupnou knihovnu OpenCV jako hlavní softwarový nástroj pro výuku cvičení předmětu Počítačové vidění na středních a vysokých školách. V článku jsou popsány vzorové úlohy počítačového vidění s ohledem na to, jak demonstrovat vlastnosti algoritmů pomocí knihovny OpenCV. Je uvedeno srovnání s alternativním nástrojem pro výuku, komerčním softwarem MATLAB. Součástí textu jsou funkční ukázky zdrojového kódu v jazyce C#.