JTIE, 2012 (roč. 4), číslo 1

Teoretická studie

KOMPETENCE JAKO CÍLOVÁ KATEGORIE A DOSAHOVÁNÍ KOMPLEXNOSTI VÝSLEDKŮ VÝUKY

Jitka PLISCHKE, Jiří KROPÁČ

JTIE 2012, 4(1):6-9 | 10.5507/jtie.2012.001

Stať je směřována k otázkám komplexnosti (úplnosti) výuky technických předmětů. Tato komplexnost může být posuzována jak ve směru horizontálním, tedy jako komplexnost zastoupení obsahu, tak ve směru vertikálním jako spojení teoretického poznání s jeho praktickým uplatněním v tvořivých činnostech žáka při osvojování obsahu. Vyjádření cílových záměrů formou kompetencí autoři považují za vhodné pro posouzení komplexnosti výuky a jejích výsledků.

VYUŽITÍ STATISTIKY PŘI EVALUACI V E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉMECH

Soňa NERADOVÁ, Josef HORÁLEK

JTIE 2012, 4(1):10-14 | 10.5507/jtie.2012.002

Příspěvek poukazuje na vztah mezi pravděpodobností a formou testování. Hlavním zaměřením článku je matematicky popsat pravděpodobnost úspěšného vykonání testu náhodným způsobem bez učení se. Důvodem tohoto rozboru je rychlý rozvoj a dynamické nasazování e-learningových systémů do výuky na všech úrovních vdělávání.

SYNERGIE TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE MATEMATIKY

Michal NOVÁK

JTIE 2012, 4(1):15-20 | 10.5507/jtie.2012.003

Příspěvek podává přehled profesionálního matematického softwaru běžně používaného ve výuce matematiky na vysokých školách technických. Je koncipován mj. jako informace pro učitele středních škol, kteří chtějí usnadnit svým studentům přechod ze střední školy na vysokou školu technického směru. Problematika matematického softwaru je diskutována z pohledu dostupnosti jeho obsahu spíše než z pohledu funkcionality. Jsou diskutovány rozdílné přístupy jednotlivých technologií k tvorbě a distribuci obsahu a uvedeny příklady využití zmiňovaných technologií ve výuce.

ASISTENČNÉ TECHNOLÓGIE PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM NA BÁZE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Vojtech REGEC

JTIE 2012, 4(1):21-25 | 10.5507/jtie.2012.004

Príspevok popisuje problematiku asistenčných technológií v kontexte edukácie žiakov so zrakovým postihnutím. Okrem ich obecného vymedzenia podľa jednotlivých modelov sú podrobnejšie predstavené asistenčné technológií na báze informačných a komunikačných technológií. Výber vhodnej technológie determinuje žiak a jeho individuálne požiadavky, technologické zázemie edukačnej platformy a tiež funkčné mechanizmy vzdelávacieho systému. Cieľom pôsobenia sa tak stáva plnohodnotná participácia žiaka so zrakovým postihnutím v procese jeho vzdelávania.

JAZYKOVÉ HODNOCENÍ ZNALOSTÍ ŽÁKA

Zdeňka KRIŠOVÁ

JTIE 2012, 4(1):26-33 | 10.5507/jtie.2012.005

Hodnocení je přirozenou součástí každé výchovně-vzdělávací činnosti. Je často vyjádřeno kvantitativně hodnotícím stupněm (nejčastěji známkou 1-5, či písmenem A-F), ale stále více se uplatňuje i hodnocení kvalitativní - slovní (jazykové), které podává komplexnější informace o žákovi a dokáže lépe postihnout jeho individuální pokrok. Hodnocení úrovně znalostí žáka by mělo být vždy objektivní, mělo by žáka motivovat k tvořivé činnosti, zvyšovat jeho zájem o výuku, posilovat jeho aktivitu. Správně ohodnotit každého žáka ve vyučovacím procesu je však nesmírně náročné a zodpovědné, proto učitelé stále hledají způsoby, jak svoji práci zkvalitnit. Jednou z...

Výzkumný článek

PROBLEMATIKA OSVOJOVÁNÍ PSYCHOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Jarmila HONZÍKOVÁ, Jan JANOVEC

JTIE 2012, 4(1):34-39 | 10.5507/jtie.2012.006

Článek se zamýšlí nad výukou psychomotorických dovedností, nad možnostmi této výuky, nad přístupem učitelů k této výuce, nad rozdíly v těchto přístupech. Hledá odpověď na otázku, zda mezi učiteli praktických činností existují skupiny, jež se výrazně liší v přístupu k výuce z hlediska volených cílů, metod a forem výuky. Jako výzkumných metod bylo použito dotazníkového šetření zaměřeného na cíle výuky a dále Q-metodologie v oblasti metod a forem. Tyto výzkumy byly provedeny v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově - GAČR 406/07/0109 a projektu Interní grantové agentury PF UJEP Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti...

VÝZKUM NASAZENÍ NÁSTROJŮ PRO DESIGN A SIMULACE V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Karel DVOŘÁK

JTIE 2012, 4(1):40-45 | 10.5507/jtie.2012.007

Zvyšování odborných kompetencí absolventů středních a vyšších odborných škol technického zaměření vychází z výukových metod a použitých didaktických technologií. Znalosti strojírenské problematiky je třeba kombinovat s dovednostmi využívání počítačových nástrojů pro design, simulace a přípravu výrobní technologie. Předložený text představuje realizaci a výsledky výzkumného šetření nasazení uvedených aplikací ve výuce, provedeného mezi žáky středních a vyšších odborných škol. Výzkum je zaměřený na zvyšování znalostí strojírenské problematiky a dovedností využívání inženýrských aplikací pro řešení výukových projektů s důrazem na uplatňování mezipředmětových...

ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE A JEJICH VLIV NA VÝUKU

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2012, 4(1):46-49 | 10.5507/jtie.2012.008

Efektivita vzdělávání je proměnná, která je velice obtížné měřitelná, ovlivněna řadou vstupních komponent -žáci, učitelé, školní kurikulum, atd. Obecně neříci, že efektivita je nezbytná pro hodnocení účinnosti fungování vzdělávání. Tento článek pojednává o průběžných výsledcích výzkumu hodnocení rozsahu účinnosti fungování vzdělávacího procesu v oblasti Člověk a svět práce v kontextu elektrotechniky. Výzkum je zaměřen na otázky, zda elektrotechnické stavebnice mají vliv na výuku a zda jejich použití se odráží ve výsledcích žáků.

VÝSKUM SO ZAMERANÍM NA IMPLEMENTÁCIU REÁLNYCH VZDIALENÝCH EXPERIMENTOV DO VYUČOVANIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Michaela KOSTELNÍKOVÁ, Miroslava OŽVOLDOVÁ

JTIE 2012, 4(1):50-55 | 10.5507/jtie.2012.009

Slovenskí študenti majú ťažkosti s aplikáciou teórie do praxe. Aby sme mohli zmeniť túto situáciu, musíme prehodnotiť a upraviť spôsob prenosu poznatkov v edukačnom procese. Aktivizujúce metódy sa javia byť tou správnou voľbou. V príspevku prezentujeme konkrétny príklad implementácia aktivizujúcich metód do edukácie prostredníctvom projektu s podporou troch vzdialených experimentov (online meteorologických staniciach) (http://remotelab1.truni.sk, http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/index.php?lang=pt, http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz/en/mereni.html). Následne predkladáme výsledky pedagogického výskumu, ktorý sme zrealizovali na vzorke 156...

MOŽNOSTI REDUKCE PORUCH EMOCIONALITY V HODINÁCH INFORMATIKY PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ

Vladimíra LOVASOVÁ, Denis MAINZ

JTIE 2012, 4(1):56-61 | 10.5507/jtie.2012.010

Článek popisuje výzkum, který byl realizovaný na FPE ZČU v Plzni v letech 2011 až 2012. Je zaměřen na sledování vlivu projektového vyučování v informatice na psychický stav žáků střední školy. Zaměřuje se zejména na poruchy emocionality v kvalitativních dimenzích smutek a strach.

ANALIZA KSZTAŁCENIA OGÓLNOTECHNICZNEGO W WYBRANYCH KRAJACH

Elżbieta MASTALERZ, Ludmiła BAGIŃSKA

JTIE 2012, 4(1):62-67 | 10.5507/jtie.2012.011

Zagadnienia edukacji młodzieży szkolnej w obszarze wszechobecnej techniki jest ważne i dyskutowane w wielu środowiskach współczesnego świata. W artykule omówiono rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych w kilkuosobowych grupach społeczności sześciu krajów, celem porównania opinii na temat kształcenia ogólnotechnicznego i użyteczności wiedzy oraz umiejętności technicznych.

VÝVOJ V OBLASTI INFORMAČNEJ A POČÍTAČOVEJ GRAMOTNOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Libuša RÉVÉSZOVÁ

JTIE 2012, 4(1):68-74 | 10.5507/jtie.2012.012

Článok sumarizuje výsledky výskumu v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti na vzorke absolventov stredných škôl, ktorí nastúpili do prvého ročníka Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Mapuje situáciu a zmeny, ktoré nastali porovnaním výsledkov dotazníkového prieskumu v rokoch 2003, 2004, 2005 a 2009, 2010, 2011.

OBĚŤ ÚTOČNÍKEM? VÝZKUM KYBERŠIKANY U DĚTÍ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE I

Miroslav CHRÁSKA, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ, René SZOTKOWSKI

JTIE 2012, 4(1):75-79 | 10.5507/jtie.2012.013

Článek prezentuje dílčí část výsledků výzkumu, který byl realizován v roce 2011 v rámci projektu E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (MŠMT - 0024/PRV/PK/2010). Konkrétně pojednává o problematice kyberšikany u českých dětí ve věku od 11-17 let a klade si za cíl odpovědět na následující otázku: "Ubližuje dítě, kterému bylo ubližováno?" Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku uvádíme jen vymezení pojmu kyberšikana, metodologickou stránku výzkumu a dílčí závěry našeho zkoumání.

Recenze

AKTIVIZUJÍCÍ METODY V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Jan NOVOTNÝ

JTIE 2012, 4(1):80 | 10.5507/jtie.2012.014

ZUKERSTEIN, J. Aktivizující metody v technickém vzdělávání. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7414-430-1.

MICROSOFT SQL SERVER 2008 - VÝVOJ A ÚDRŽBA BUSINESS INTELLIGENCE, TRÉNINGOVÁ SATA

Iveta ŽOUŽELKOVÁ

JTIE 2012, 4(1):81-82 | 10.5507/jtie.2012.015

VEERMAN, Erik; LACHEV, Teo; SARKA, Dejan. Microsoft SQL Server 2008 - Business Intelligence Development and Maintenance. Washington : Microsoft Press, 209. 650 s. ISBN 978-0-7356-2636-2.

KOMPETENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Jan KUBRICKÝ, Josef MINARČÍK

JTIE 2012, 4(1):83-84 | 10.5507/jtie.2012.016

VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha : UJAK, 2010. 200 s. ISBN 978-8086723-98-3.

PRVNÍ KROKY S MACEM ZAČÍNÁME S MACEM

Jan LAVRINČÍK, Petr ŠKUTA

JTIE 2012, 4(1):85-87 | 10.5507/jtie.2012.017

JANEČEK, V. První kroky s Macem. 1. vyd. Dražovice : Jitka Janečková, 2011. 124 s. ISBN 978-80-904816-0-2.
JANEČEK, V. Začínáme s Macem. 2. vyd. Dražovice : Jitka Janečková, 2011. 124 s. ISBN 978-80-904816-1-9.

PROJEKTOVÁ VÝUKA A ASPEKTY TVOŘIVOSTI V EDUKAČNÍM PROCESU

Jaroslav ZUKERSTEIN

JTIE 2012, 4(1):88 | 10.5507/jtie.2012.018

NOVOTNÝ, J. Projektová výuka a aspekty tvořivosti v edukačním procesu. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. 116 s. ISBN 978-80-7414-431-8.

Ostatní články

SPECIFICKÉ VYUŽITÍ MICROSOFT VISUAL BASIC FOR APPLICATION S PRINCIPY MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ

Tomáš BAROT

JTIE 2012, 4(1):89-93 | 10.5507/jtie.2012.019

Článek je zaměřen na využití programovacího jazyka Microsoft Visual Basic for Application pro výukové účely. Tyto softwarové možnosti nejsou uváděny jako novinka, ale je poukázáno na jejich prospěch pro oblast vzdělávání studentů. Je představeno využití programových nástrojů při simulaci a modelování fyzikálních jevů popsaných jako diskrétní systémy. Matematické výpočty jsou uvedeny na příkladu, který mohou vyučující využít a implementovat. Zahrnutí výpočtu do rozhraní vzorce Excelu umožní studentům namodelované systémy zkoumat z pohledu jejich chování. Uvedená podpora výuky může sloužit i jako inspirace matematického a fyzikálního řešení za pomocí...

PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI

Radek BERAN

JTIE 2012, 4(1):94-98 | 10.5507/jtie.2012.020

V příspěvku se zaměřuji na problematiku penetračního testování, výhody, nevýhody a možnosti jejich použití při učebním procesu v oblasti Informatika a informační a komunikační technologie. Výsledky provedených experimentálních penetračních testů mohou učiteli pomoci seznámit studenty s možností využití aktivní počítačové bezpečnosti.

PROJEKT MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA SLOVENSKU

Vladimír KORMANEC

JTIE 2012, 4(1):99-101 | 10.5507/jtie.2012.021

Článok sa zaoberá aktuálne prebiehajúcim projektom Modernizácia vzdelávacieho procesu na Slovensku. Pojednáva o doterajšom priebehu modernizácie a odhaľuje jednotlivé etapy projektu. Článok zachytáva hlavné zložky projektu ako účel projektu, jeho praktickú využiteľnosť a prínos pre súčasné vzdelávanie.

TVORBA VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ Z MATEMATIKY V TYPOGRAFICKÉM SYSTÉMU LATEX

Vladimír POLÁŠEK, Lubomír SEDLÁČEK

JTIE 2012, 4(1):102-107 | 10.5507/jtie.2012.022

V příspěvku se zabýváme tvorbou prezentací obsahujících matematický text v typografickém systému LaTeX. Kromě stručného popisu tohoto sázecího systému zde představujeme přehled základních tříd LaTeXu, určených k vytváření elektronických prezentací. Jako nejlépe propracovanou třídu uvádíme třídu Beamer, které se věnujeme podrobněji.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI AUTOMOBILOVÉ VÝROBY

Milan KOVÁČ, Michal DÚBRAVČÍK, Andrea LEŠKOVÁ

JTIE 2012, 4(1):108-114 | 10.5507/jtie.2012.023

Příspěvek uvádí charakteristiku systému vzdělávání, který je využíván na Strojní fakultě Technické univerzity v Košicích, v inženýrském studijním programu Automobilová výroba. Důležitou součástí vzdělávaní studentů v jejich laboratořích je získání dovedností z oblasti dizajnu, výroby modelů a prototypů automobilových komponentů prostřednictvím tréninkového přístupu. Článek je prezentován jako případová studie aplikace inovačních metod v laboratorní výuce.

VÝUKA ENERGETIKY JE VÝZVOU PRO 21 STOLETÍ

Jaroslav ŠÍPAL

JTIE 2012, 4(1):115-119 | 10.5507/jtie.2012.024

Studia energetického inženýrství se znovu staly atraktivním oborem. Studenti jsou přitahováni profesními vyhlídkami, které pohání nedostatek kvalifikovaných odborníků, pracujících v energetickém hospodářství různých podniků. Příprava těchto odborníků má velké dopady na osnovu studijního programu. Studenti musí být vybaveni dovednostmi, které jim umožní, aby zůstali konkurenceschopní v daleké budoucnosti 30-40 let, v této době bude technika v energetice mít zcela jiný charakter než dnes a zároveň ještě musí být připraveni čelit výzvám dnešní doby. Tento článek se zabývá těmito otázkami a ukazuje, jak se je nový program na Univerzitě Jana Evangelisty...

Supplementum

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří DOSTÁL (editor)

JTIE 2012, 4(1):

Publikace obsahuje příspěvky účastníků vědecko-odborné konference Moderní vzdělávání : technika a informační technologie, konané pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 19. – 23. 9. 2011 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.