JTIE, 2011 (roč. 3), číslo 3

MODELY, MODELOVÁNÍ A SIMULACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří DOSTÁL

JTIE 2011, 3(3):4-7 | 10.5507/jtie.2011.033

Studie se zaměřuje na problematiku modelů a modelování v kontextu vzdělávání. Věnuje se teorii modelování s následným přechodem do oblasti vzdělávání a řeší podstatu využívání modelů pro potřeby učení. Rozebírána je i otázka miskonceptů, které jsou prostřednictvím skutečnosti neodpovídajících modelů vytvářeny.

VÝZNAM A KATEGORIZACE TRADIČNÍCH HRAČEK PRO ROZVOJ DÍTĚTE

Miroslav JANU

JTIE 2011, 3(3):8-12 | 10.5507/jtie.2011.034

Autor v článku rozvíjí teorii hraček v souvislosti s jejich aplikací v rámci dětského rozvoje. S využitím vhodných metod je vymezena funkce hračky při kognitivním, emotivním a tělesném rozvoji dítě. Dále je provedena kategorizace hraček v návaznosti na pokusy jiných autorů.

IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY DO TECHNICKÉ VÝCHOVY NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

Pavlína NAKLÁDALOVÁ

JTIE 2011, 3(3):13-19 | 10.5507/jtie.2011.035

Článek se zabývá problematikou implementace multikulturní výchovy do edukačního procesu technické výchovy na prvním stupni základní školy. Cílem článku je poukázat na společná východiska obou výchovných disciplín s důrazem na širší humanizační aspekty, které jsou nezbytnou součástí technické výchovy.

VERIFIKACE A REKONSTRUKCE SYSTÉMU UČEBNÍCH POMŮCEK V KONTEXTU AKTUÁLNÍCH TRENDŮ

Jiří DOSTÁL

JTIE 2011, 3(3):20-24 | 10.5507/jtie.2011.036

Článek se zabývá problematikou systematizace a členění učebních pomůcek. Existuje celá řada učebníc a učebních pomůcek, na které nebylo doposud ve stávajících klasifikacích reagováno, např. interaktivní prezentace, LMS (learning managenet system), chat atd. Snahou je tedy analyzovat interaktivní prezentace, LMS (learning managenet system), chat atd. Snahou je tedy analyzovat interaktivní prezentace, LMS (learning managenet system), chat atd. Snahou je tedy analyzovat stávající systémy a na tomto základě provést návrh nového systému.

REFLEXE SEBEHODNOTÍCÍCH PROCESŮ V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRIMÁRNÍ ŠKOLY

Dominika STOLINSKÁ, Pavlína NAKLÁDALOVÁ

JTIE 2011, 3(3):25-29 | 10.5507/jtie.2011.037

Článek předkládá dílčí výstupy behaviorální metody analýzy vyučovacího procesu v technické výchově na primární škole. Pozornost je věnována způsobům hodnocení žákovy aktivity se snahou o postupnou transformaci pasivního přijetí učitelova zhodnocení výsledku k aktivnímu spolupodílení se na procesu hodnocení až k samostatnému sebehodnocení žáka.

ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ – WWW STRÁNKY SOUČASNOSTI

Jan KUBRICKÝ

JTIE 2011, 3(3):30-33 | 10.5507/jtie.2011.038

Článek se zabývá problematikou ICT ve vzdělávání, současnou pozicí těchto moderních technologií, včetně jejich výhody a nevýhod, kterými mohou vzdělávání současné generace do značné míry ovlivnit. Bližší pozornost je věnována službě internetu WWW a jí blízké teorii konektivismu, která je v pedagogických kruzích dnes hojně diskutována. Závěrem příspěvku je uveden seznam dnes oblíbených a využitelných www stránek a aplikací pro výuku.