JTIE, 2011 (roč. 3), číslo 2

Teoretická studie

METAPROGRAMOWANIE DYDAKTYCZNE JAKO HIPERMEDIALNA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

Wojciech WALAT

JTIE 2011, 3(2):5-9 | 10.5507/jtie.2011.017

Metaprogramowanie dydaktyczne jest odpowiedzią na potrzebę racjonalnego wprowadzenia hipermediów, a szerzej technologii informacyjnych do procesów dydaktycznych. Bez dogłębnego przeanalizowania przyczyn niepowodzeń klasycznych metod nauczania programowanego nie sposób wyjść poza techniczne (tylko sprzętowe) unowocześnienie szkoły, wyrażające się co najwyżej dobrze wyposażoną pracownią komputerową z dostępem do Internetu i zamontowanymi rzutnikami multimedialnymi w salach lekcyjnych.

INFORMATIKA V 21. STOLETÍ - REFLEXE PROMĚN

Vlasta RABE, Jan ŠLÉGR

JTIE 2011, 3(2):10-13 | 10.5507/jtie.2011.018

Příspěvek je zaměřen na reflexi proměn v pojetí profese učitelství a ve vzdělávání učitelů se zaměřením na informatiku. Cílem příspěvku je zamyšlení nad možnostmi efektivního využití ICT a systémových přístupů ve výuce, zejména se zaměřením na přípravu budoucích učitelů ZŠ / SŠ. Dnešní vzdělávání musí podporovat rozvíjení schopností pro 21. století, jako např. dobrou orientaci ve využívání informačních a komunikačních technologií, schopnost řešení problémů, kritické myšlení a spolupráci v týmech. To znamená komplexní přístup ke vzdělávání a nové nároky na profesi učitelství. Ve výuce je uplatňována projektová výuka, mezipředmětové vztahy - v matematice,...

PERSONALIZACE VÝUKY V ELEKTRONICKÉM PROSTŘEDÍ

Blanka CZECZOTKOVÁ, Kateřina KOSTOLÁNYOVÁ

JTIE 2011, 3(2):14-17 | 10.5507/jtie.2011.019

Informační a komunikační technologie jsou již nedílnou součástí dnešní moderní výuky. Musíme ale podotknout, že možnosti podpory počítačů a internetu nejsou ještě zcela ve výuce plně využity. Každý student je v procesu vzdělávání individualita, a proto by mu měla být podávána studijní látka přímo na míru. E-learning a studijní materiály je třeba zpracovat tak, aby s nimi student dovedl optimálně pracovat a zvládl se učivo naučit co nejefektivněji. V tomto článku se stručně zmíníme o celém projektu, zabývající se problematikou "efektivnějšího způsobu učení" a o nejvhodnějších individuálních vyučovacích metodách a vyučovacích stylech pro elektronické...

ASPETY DIDAKTIKY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ TECHNICKÝCH OBORŮ PRO STŘEDNÍ OSBORNÉ ŠKOLY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU

Pavel PECINA

JTIE 2011, 3(2):18-20 | 10.5507/jtie.2011.020

Didaktika praktického vyučování je specifickou disciplínou, která je profilovým předmětem při přípravě učitelů praktického vyučování na středních odborných školách. Článek je věnován specifikům tohoto předmětu a jeho pojetí a inovaci v rámci přípravy učitelů na Pedagogické fakultě MU.

AKO VYUČOVAŤ CAD?

Vladimír SOTÁK, Martin KUNÍK, Robert SOTÁK

JTIE 2011, 3(2):21-27 | 10.5507/jtie.2011.021

Príspevok je venovaný vybraným problémom výučby systémov CAD/CAM, konkrétne AutoCAD-u. Obsahuje krátku ukážku metodickej príručky pre výučbu v prostredí AutoCAD, a návrh časovo-obsahového plánu výučby. Pri výučbe zdôrazňujeme rešpektovanie základných didaktických zásad, najmä zásady postupnosti a názornosti.

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A AKO FUNGUJÚ VECI VO SVETE OKOLO NÁS

Milan BERNÁT, Renáta BERNÁTOVÁ

JTIE 2011, 3(2):28-34 | 10.5507/jtie.2011.022

Príspevok prezentuje základné aspekty tvorby Java appletov a Flash animácií a ich aplikáciu vo výučbe prírodovedných a technických predmetov. Autori v príspevku prezentujú aj vlastnú tvorbu appletov, ktorú aplikovali vo výučbe technických a prírodovedných predmetov a ktorá umožňuje prezentovať didaktické i odborné majstrovstvo vyučujúceho.

VÝUKA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, PODPOROVANÁ CAX APLIKACEMI

Karel DVOŘÁK

JTIE 2011, 3(2):35-39 | 10.5507/jtie.2011.023

CAx (CAD, CAE, CAM) technologie představují progresivní nástroje pro technickou přípravu výroby v průmyslové praxi. Ve vzdělávání lze uplatnit didaktický potenciál těchto aplikací pro výuku odborných technických strojírensky orientovaných předmětů. Výuka podporovaná využitím této kategorie informačních technologií je cestou ke zvýšení znalostí a dovedností posluchačů technických oborů.

Výzkumný článek

KOMPETENCIE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV V OBLASTI IKT

Danka LUKÁČOVÁ

JTIE 2011, 3(2):40-43 | 10.5507/jtie.2011.024

Zvyšovanie kvality vzdelávania na univerzitách je možné len vtedy, ak poznáme edukačné obsahy študijných programov, ktoré konfrontujeme s reálnym uplatnením absolventov v praxi. Riešitelia úlohy KEGA sa v úlohe zaoberajú schopnosťou učiteľov a študentov využívať IKT v praxi - ako v príprave učiteľa, tak aj v samotnej výučbe. Článok prezentuje časť výsledkov výskumu realizovaného pomocou dotazníka.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZOBRAZOVANÝCH WEBOVÝMI PROHLÍŽEČI

Petr PEXA

JTIE 2011, 3(2):44-48 | 10.5507/jtie.2011.025

Článek popisuje výsledky výzkumného šetření, které bylo provedeno v rámci zpracování disertační práce autorem mezi vyučujícími na základních a středních školách v Jihočeském regionu. Respondenti výzkumu třídili předložená kritéria evaluace výukových www stránek pomocí statistické metody Q-metodologie a testovali tak jejich prioritu pro tvorbu a hodnocení výukových materiálů využitelných v reálném pedagogickém procesu a zobrazovaných webovými prohlížeči.

ROZVOJ TVOŘIVOSTI V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Jan NOVOTNÝ

JTIE 2011, 3(2):49-52 | 10.5507/jtie.2011.026

Základní vzdělávání má za cíl poskytnout všeobecný základ, který je jedinečný a rozhodující pro další rozvoj života každého individuálního jedince. V tomto všeobecném vzdělávání musí mít své nezastupitelné místo i technické vzdělávání, které má spolu s dalšími přírodovědnými obory i stěžejní úlohu, kdy studenti a žáci získali základní kvantum technických znalostí a dovedností. Tento druh vzdělání rozvíjí technické myšlení, technickou tvořivost a pomáhá rozvíjet žákovské klíčové kompetence.
Tvůrčí proces prochází lidskou společnost od jejího vzniku. V současné době je tvořivost široký pojem, který vychází z předpokladu, že každý člověk může vytvořit...

DIAGNOSTIKA VYBRANÝCH PREKONCEPTŮ K TECHNICKÉ VÝCHOVĚ ŽÁKŮ S DOPORUČENÍM PRO DALŠÍ PRÁCI

Aleš BARTOŇ

JTIE 2011, 3(2):53-58 | 10.5507/jtie.2011.027

Příspěvek prezentuje nejdůležitější výsledky převážně kvantitativní diagnostiky vybraných prekonceptů k technické výchově na primární škole. Diagnostikovány byly prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, který tvořily nedokončené věty, afektivní škály a pojmové mapy. Cílovou skupinou byli žáci 5. ročníků základních škol.

Recenze

TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE W NAUCZANIU PRZEDMIOTOW PRZYRODNICZYCH

Jan NOVOTNÝ

JTIE 2011, 3(2):59 | 10.5507/jtie.2011.028

PAŠKO, J. R.: Technologie komputerowe w nauczaniu przedmiotow przyrodniczych. 1. vyd.,Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny Krakow, 2011. 94 s. ISBN 978-83-7271-654-5.

Ostatní články

VYUŽITÍ MYŠLENKOVÝCH MAP VE VÝUCE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Soňa NERADOVÁ, Josef HORÁLEK

JTIE 2011, 3(2):60-62 | 10.5507/jtie.2011.029

Článek popisuje využití myšlenkových map ve výuce předmětu Počítačové sítě na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

BERUFSKOMMUNIKATION ALS BESTANDTEIL DER BERUFSKULTUR DER FACHLEUTE

Svitlana AMELINA

JTIE 2011, 3(2):63-65 | 10.5507/jtie.2011.030

Es handelt sich im vorliegenden Artikel um Fragen der Kultur der Berufskommunikation. Es wurde ein Versuch der Analyse ihrer Formierungs- und Entwicklungswege gemacht.

MASS MEDIA W KSZTALTOWANIU OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU W CZESNOSZKOLNYM - PRZEGLAD WYBRANYCH STANOWISK

Grzegorz ŁUSZCZAK

JTIE 2011, 3(2):66-70 | 10.5507/jtie.2011.031

W artykule odniesiono się do problematyki środków masowego przekazu. W rozważaniach zaprezentowano stanowisko w kontekście kształtowania osobowości dziecka w młodszym wieku szkolnym. Przedstawiono analizę pojęcia i zaprezentowano koncepcje osobowości. Uwzględnione zostały także fundamentalne przesłanki teoretyczne, odnoszące się do mass mediów ( terminologia zagadnienia, funkcje i modele ).W konkluzji wskazano na zagrożenia, które mogą negatywnie wpływać na rozwój osobowości ucznia w wieku wczesnoszkolnym.

MODELY VE VÝVOJI INFORMATČNÍCH SYSTÉMŮ

Anna EXNAROVÁ

JTIE 2011, 3(2):71-76 | 10.5507/jtie.2011.032

V procesu vývoje informačního systému má modelování a tvorba modelů nezastupitelnou úlohu. Propracovanost modelovacích technik, metodik a komplexnost modelovacích nástrojů umožňují vytvářet složité modely informačních systémů. Cílem článku je představení pohledu na modelování SW a návrh na klasifikaci modelů v informatice. Přínos navrženého členění lze spatřovat ve zdůraznění existence dvou skupin modelů a jejich charakteristik, které umožní lepší uchopení a uplatnění těchto modelů. Přístup autorky vychází ze snahy o akcent systémového pohledu na problematiku modelování SW oproti tradičnímu "technickému" pojetí a poskytuje rámec pro diskusi o modelování...

Supplementum

NOVÉ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří DOSTÁL (editor)

JTIE 2011, 3(2):

Publikace obsahuje příspěvky účastníků vědecko-odborné konference Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule, konané pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 15. – 17. 11. 2011 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.