JTIE, 2011 (roč. 3), číslo 1

Teoretická studie

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PERCEPCE TECHNICKÝCH OBORŮ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Petr HLAĎO, Jiří BALCAR

JTIE 2011, 3(1):5-10 | 10.5507/jtie.2011.001

Statistiky vykazují dlouhodobý nezájem žáků o studium technických oborů vzdělání a středních škol. Na tuto situaci musí reagovat základní školy, neboť výzkumy realizované v českém prostředí ukazují, že je zapříčiněn nejenom individuálními preferencemi žáků, ale i nepříznivou image technických oborů a vlivem nedostatečných či zkreslených informací. Cílem příspěvku je přinést aktuální poznatky o prvotní volbě povolání žáků, konkrétně jak žáci vnímají technické obory, které faktory ovlivňují volbu technicky orientovaných oborů vzdělání a středních škol a jaká je míra jejich autonomie v rozhodovacím procesu, a tím zefektivnit výchovně-vzdělávací práci...

ANALÝZA ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU BELGICKA S DÔRAZOM NA OBLASŤ TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

Adriana NAGYOVÁ, Ján ZÁHOREC

JTIE 2011, 3(1):11-16 | 10.5507/jtie.2011.002

Kvalita technického vzdelávania je závislá najmä od nadväznosti obsahu a realizácie štúdia stredných škôl na školy základné a vysokých škôl na školy stredné. Najmä v oblasti prírodných a technických vied je potrebné neustále zlepšovať ako počiatočné, tak i nadväzujúce vzdelávacie stupne a postupne tak transformovať školský systém. V príspevku sa autori zaoberajú analýzou začlenenia a postavenia technických vyučovacích predmetov na sekundárnom stupni vzdelávania v Belgicku v rámci riešenia medzinárodnej komparácie hodnotenia súčasnej úrovne kvality technického vzdelávania na Slovensku a identifikáciu oblastí, na ktoré by bolo potrebné sa zamerať v rámci...

SIMULÁCIA MONTÁŽE VOVÝUČBE

Štefan VÁCLAV, Martin BENOVIČ

JTIE 2011, 3(1):17-21 | 10.5507/jtie.2011.003

Tento príspevok pojednáva o simulácii, jej zmysle, význame, princípoch, využití v praxi a výučbe. V príspevku sú prebrané nasledovné témy: hlavné úlohy simulácie, prieskum súčasného stavu teórie a praxe simulácie, oboznámenie sa s rozvojom simulácie, dôvody pre používanie simulácie, využitie simulácie pri návrhu, vývoji, prevádzke montážnych i výrobných systémov a využití virtuálnej reality v simulácii. V práci je uvedený prehľad simulačného software používaného v súčasnej dobe v montážnych a výrobných systémoch. V uvedenom prehľade sú charakterizované hlavné znaky, oblasti využitia, rozhrania a popis základných funkcií.

MOŽNOSTI VYUŽITIA VIDEOKONFERENČNÝCH SYSTÉMOV NA ZŠ Z HĽADISKA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Miroslav ŠEBO

JTIE 2011, 3(1):22-25 | 10.5507/jtie.2011.004

Videokonferenčné systémy majú veľký potenciál uplatniť sa v edukačnom procese. Videokonferenčný systém poskytuje možnosť uskutočňovať prednášky pre niekoľko škôl súčasne. Jeden pedagóg, alebo skupina pedagógov prípadne špecialista v danej problematike s hociktorého miesta na Zemi môžu viesť prednášku pre niekoľko škôl súčasne, čo ušetrí školám čas aj peniaze a žiaci môžu diskutovať s prednášajúcim okamžite po ukončení prednášky.
Užitočnou funkciou videokonferenčných systémov je zdieľanie pracovnej plochy. To znamená že napr. žiak sediaci za počítačom v jednom meste, môže vidieť pracovnú plochu v počítači pedagóga sediaceho v inom meste. Pomocou...

VZDIALENÉ EXPERIMENTY - NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE VO VÝUČBE FYZIKY

Miroslava OŽVOLDOVÁ, Michaela ŽOVÍNOVÁ

JTIE 2011, 3(1):26-32 | 10.5507/jtie.2011.005

Príspevok prezentuje reálny vzdialený experiment Voľný pád v sklenenej trubici, ktorý je založený na pohybe permanentného magnetu v trubici s navinutými medenými cievkami slúžiacimi na určovanie jeho okamžitej polohy. V príspevku taktiež predstavíme možnosť implementácie prezentovaného experimentu do priameho vyučovacieho procesu s podporou Integrovaného e- Learningu (INTe-L) - novej stratégie výučby. Za týmto účelom sme vytvorili kompaktný produkt - súbor pozostávajúci zo základných komponentov stratégie INTe-L: reálny vzdialený experiment, virtuálny experiment a študijný e-materiál, ako iďalší doplnkový materiál. Vytvorená pomôcka komplexne pokrýva...

PROBLEMATIKA TVORBY TECHNICKÉHO MODELU PARAMETRICKÝMI METODAMI ZA PODPORY AUTORSKÝCH NÁSTROJŮ

Josef MATĚJUS, Josef ŠEDIVÝ

JTIE 2011, 3(1):33-36 | 10.5507/jtie.2011.006

V současné době se programy pro technické modelování využívají téměř ve všech oblastech. Setkáváme se s nimi jak v technické praxi, tak v běžném životě a to i v oblastech, kde se nám to zdálo dříve na první pohled téměř nemyslitelné. Nahrazuje to v podstatě fantazii a představivost konstruktéra a v mnoha případech pomáhá určit i kolizní situace a body při vytváření nových produktů. Jelikož v současné době jsou již tyto programy cenově dostupnější, tak počítačová grafika nachází mnohé využití i v praktické školní výuce, a to jak přímo při vyučování, tak i pro přípravu studijních materiálů.

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ W NAUCZANIU TECHNIKI

Maria RACZYŃSKA

JTIE 2011, 3(1):37-41 | 10.5507/jtie.2011.007

W tekście podjęta została próba zaakcentowania znaczenia, które niesie za sobą planowanie pracy dydaktycznej na zajęciach techniki. Autorka przedstawia zasady planowania jednostek dydaktycznych oraz przedstawia przykładowy plan w nauczaniu techniki.

Výzkumný článek

SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPREZENTACE ŽÁKA V SOUVISLOSTI S JEHO KARIÉROVÝM ROZHODOVÁNÍM

Jiří KROPÁČ, Anna ZUBATÁ, Jitka PLISCHKE

JTIE 2011, 3(1):42-48 | 10.5507/jtie.2011.008

Rámcové vzdělávací programy, uváděné v současnosti do vzdělávací praxe škol, požadují přípravu žáků na hledání svého místa ve světě práce. Stať je zaměřena na vybrané souvislosti přípravy žáků na kariérové rozhodování, především na souvislosti sebepoznání a sebeprezentace žáka, a to i na základě zjištění názorů žáků na přípravu na středních školách pomocí dotazníku.

TEÓRIA A PRAX V OBLASTI VÝUČBY A VYUŽÍVANIA SYSTÉMOV CAD/CAM

Vladimír SOTÁK, Martin KUNÍK, Robert SOTÁK

JTIE 2011, 3(1):49-54 | 10.5507/jtie.2011.009

V príspevku je venovaná pozornosť dôležitému prvku technickej gramotnosti - práci so systémami CAD/CAM. Autori v rámci prvej etapy výskumu na danú tému zisťovali aké systémy sa používajú v praxi a aké sa vyučujú na školách, ktoré pripravujú absolventov do technickej praxe. Ako nástroj zisťovania bol použitý dotazník. Z vyhodnotenia odpovedí nevyplynulo len aké systémy sú používané v praxi a aké vo výučbe, ale tiež aké majú zamestnávatelia predstavy o vedomostiach budúcich absolventov z oblasti CAD/CAM. Všetci sa zhodli na tom, že by mal ovládať aspoň jeden systém 2D CAD a jeden systém 3D CAD. Tiež sa vo veľkej miere zhodli na tom, že by malo ísť o...

Recenze

PRO SQL SERVER 2008 ANALYTICKÉ SLUŽBY

Iveta ŽOUŽELKOVÁ

JTIE 2011, 3(1):55-56 | 10.5507/jtie.2011.010

Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s knihou Pro SQL Server 2008 Analysis Services od autorů Philo Januse a Guye Fouchého. Publikace je primárně určena začínajícím databázovým odborníkům, zájemcům o OLAP a data miningové analýzy. Skládá se ze 14 kapitol a dvou příloh. Je bohatě ilustrovaná screenshoty aplikačního softwaru a obsahuje také mnoho užitečných příkladů a rad z praxe.

VÝVOJ APLIKCÍ PRO MAC OS X A iOS

Jan LAVRINČÍK

JTIE 2011, 3(1):57-58 | 10.5507/jtie.2011.011

KOCHAN, S. G. Objective-C 2.0: Výukový kurz programování pro Mac OS X a iPhone. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 550 s. ISBN 978-80-251-2654-7.

Ostatní články

DYNAMICKÉ GEOMETRICKÉ SYSTÉMY (DGS) - SOFTVÉROVÁ PODPORA VZDELÁVANIA

Katarína ŽILKOVÁ

JTIE 2011, 3(1):59-63 | 10.5507/jtie.2011.012

Príspevok poskytuje charakteristiku najpoužívanejších softvérových produktov so spoločným názvom "Dynamické geometrické systémy" na Slovensku, ktoré sú zamerané na vyučovanie rovinnej geometrie na základných a stredných školách, ale aj fakultách pripravujúcich učiteľov matematiky. Pozornosť je venovaná trom programom: Cabri geometrii, programu Compass and Ruler a GeoGebre. Cieľom je uviesť komparáciu niektorých ukazovateľov v menovaných programoch, ktoré sú zásadné pri výbere daného prostredia pre konkrétnu matematickú úlohu a jej implementáciu.

PROBLEMATIKA VYUŽITÍ TECHNICKÝCH ANIMACÍ A 3D V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Pavel PECINA

JTIE 2011, 3(1):64-67 | 10.5507/jtie.2011.013

Článek je věnován problematice využití technických animací a technologií 3D v technickém vzdělávání. V první části jsme se zaměřili na vymezení problému. Dále se věnujeme možnostem tvorby animací a 3D a jejich využitím v technickém vzdělávání.

PSANÍ MATEMATICKÉHO TEXTU NA LMS WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Andrea KUBIŠOVÁ

JTIE 2011, 3(1):68-71 | 10.5507/jtie.2011.014

Příspěvek nabízí tvůrcům matematických textů dvě možnosti, jak na webových stránkách zapisovat text bohatý na matematické vzorce. Obě uvedené možnosti dávají na první pohled kvalitní výstupy a je v možnostech každého uživatele bez hlubších ICT dovedností algoritmu jejich zápisu porozumět a tak matematické vzorce jednoduše umístit v rámci LMS aplikací na internet. V závěru je provedeno srovnání obou postupů, kdy byl jednoznačně kladen důraz na možnost rychlé následné editace na webu zobrazených vzorců.

DIDAKTICKÉ TESTY Z MATEMATIKY V PROGRAME HOT POTATOES V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC

Tatiana PREXTOVÁ

JTIE 2011, 3(1):72-76 | 10.5507/jtie.2011.015

V príspevku uvádzame jeden variant didaktického testu z matematiky vytvorený v programe Hot Potatoes, ktorý sa obsahovo týka tematického celku Riešenie lineárnych rovníc. Úlohou didaktického testu je nielen zistenie vedomostí a poznatkov žiakov z danej témy, ale aj overenie ich myšlienkových pochodov a matematického uvažovania pri riešení slovných úloh o pohybe, spoločnej práci a zmesiach; pri úlohách zameraných na hľadanie neznámeho čísla a zisťovanie veku osôb.

OD ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KOMPATIBILITOU VE WINDOWS 7 PO VIRTUALIZACI

Josef HORÁLEK, Petr ŠUBA

JTIE 2011, 3(1):77-81 | 10.5507/jtie.2011.016

Článek se zabývá možnostmi řešení kompatibility programů vytvořených pro předchozí verze operačního systému Microsoft. Představuje a vysvětluje možnosti jejich řešení pomocí originálních doplňků v Microsoft Windows 7. Důraz je kladen na edukační software a navržení optimálního řešení problémů kompatibility.

Supplementum

NOVÉ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří DOSTÁL (editor)

JTIE 2011, 3(1):

Publikace obsahuje příspěvky účastníků vědecko-odborné konference Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule, konané pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 11. – 15. 10. 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI POPULARIZACE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Jan Novotný, Jaroslav Zukerstein

JTIE 2011, 3(1):

Publikace je přílohou k elektronické a tištěné verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805 - on-line a ISSN 1803-537X - print) – 1. číslo/2011