JTIE, 2010 (roč. 2), číslo 3

Teoretická studie

ALGORYTM DYDAKTYCZNY W PROJEKTOWANIU MULTIMEDIALNYCH PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH

Waldemar LIB

JTIE 2010, 2(3):5-11 | 10.5507/jtie.2010.039

W artykule poruszana jest problematyka związana z projektowaniem multimedialnych programów dydaktycznych. To na etapie projektowania podejmowane są decyzje, dotyczące struktury programu dydaktycznego sposobu prezentowania treści kształcenia, ich układu metodycznego, doboru mediów służących do przekazywania i sprawdzania nowo nabytych wiadomości. Często konsekwencją ustalenia struktury multimedialnego programu dydaktycznego i zastosowania określonych mediów jest wybór technologii informatycznych służących do jego realizacji.

KREOWANIE WŁASNEJ PRZESTRZENI W CYBERPRZESTRZENI

Anita FAMULA-JURCZAK, Mirosław KOWALSKI

JTIE 2010, 2(3):12-16 | 10.5507/jtie.2010.040

W tekście podjęta zostanie próba zaakcentowania znaczenia, które niesie za sobą kreowanie przestrzeni w cyberświecie. Autorzy ukazują rozumienie pojęcia "przestrzeń" i na tym tle budują ramy niezbędne do analizowania podjętej problematyki. W tekście zostały ukazane również obszary, w których jednostka może kreować własną przestrzeń. Autorzy na podstawie analizy literatury wskazują na konsekwencje, jakie niesie za sobą udział jednostki w cyberprzestrzeni.

OPTIMALIZÁCIA VZDELÁVANIA V ODBORE BOZP

Mária MUCHOVÁ, Vladimír SOTÁK, Robert SOTÁK

JTIE 2010, 2(3):17-19 | 10.5507/jtie.2010.041

Problematika obsahu výučby v odbore BOZP sa člení do troch základných skupín. Ide o predmety, ktorých obsah je zameraný do oblasti legislatívy, druhú skupinu tvoria predmety technického zamerania a tretia skupina predmetov reprezentuje obsah zameraný na vytvorenie návykov a zručností v oblasti interpretácie poznatkov v jednotlivých predmetoch. Zdokonalenie vzdelávania v oblasti BOZP sa bude opierať o výsledky výskumu realizovaného v rámci doktorantského štúdia na KTaIT. Dominantnou témou v tejto oblasti je optimalizácia vzdelávania v odbore BOZP. Podstatné bude identifikovať možnosti zlepšenia v rámci didaktickej sústavy a jej základných prvkov ktorými...

Výzkumný článek

POSTOJE ČESKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ K POUŽÍVANÍ ICT V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH

Milan KUBIATKO

JTIE 2010, 2(3):20-25 | 10.5507/jtie.2010.042

Příspěvek je zaměřen na postoje studentů českých vysokých škol k informačním a komunikačním technologiím. Postoje byly vyhodnocovány jako celek a také s ohledem na pohlaví, ročník studia a bydliště respondentů. Výzkumný vzorek tvořilo 316 studentů vysokých škol. Faktorová analýza, ANCOVA, ANOVA a t-test byly použity jako statistické metody. Použitím faktorové analýzy bylo zjištěno 5 dimenzí: 1) Vliv ICT na vyučovací proces, 2) Vliv ICT na lidský organismus a prostředí, 3) Použití ICT ve vyučování, 4) Škola a ICT, 4) ICT jako didaktická pomůcka. Studenti (muži), studenti druhého ročníku a studenti žijící ve městě prokázali pozitivnější postoj k ICT...

ANALÝZA VIDEOZÁZNAMŮ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

Petr MACH, Regina JANÍKOVÁ

JTIE 2010, 2(3):26-32 | 10.5507/jtie.2010.043

Metoda případových studií didaktických situací je moderní postup, jak lze velmi efektivně rozvíjet profesní schopnosti budoucích učitelů. Již řadu let tuto metodu využívám při přípravě budoucích učitelů v rámci výuky oborových didaktik. Případová studie nerozvíjí jen odborné a didaktické kompetence budoucích učitelů. Její neméně důležitou úlohou je rozvoj autoevaluačních a sebereflexních procesů studentů. K tomu slouží třetí - analytická - fáze studie. Ke komplexní analýze se používají dvě základní metody - makroanalytická a mikroanalytická. Makroanalytickou metodou se vyšetřuje průběh a výsledky případové studie: vhodnost použitých metod, forem a...

ICT V NEINFORMATICKÝCH PŘEDMĚTECH

Vlasta RABE, Jan SLEGR, Tereza MACHOVA

JTIE 2010, 2(3):33-36 | 10.5507/jtie.2010.044

Návrh projektu poskytuje úvod do koncepce strategického řízení informací a znalostí v oblasti vzdělávání a vysvětluje některé klíčové termíny. Řešení tohoto projektu stále probíhá a bude ukončeno v první polovině příštího roku. Cílem výzkumu je nalezení vhodného spektra interdisciplinárních vztahů, kde je možné využít informačních a komunikačních technologií a rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, v návaznosti na trendy dnešní informační společnosti a požadavky v oblasti vzdělávání a praxe. V projektu jsou zkoumány principy a strategie ve vzdělávacím procesu a je realizován výzkum nových přístupů k vedení a řízení výsledků, které jsou důležité...

NEVERBÁLNÍ TVOŘIVOST V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ A JEJÍ VLIV NA MANAGEMENT ŠKOL

Jarmila HONZÍKOVÁ

JTIE 2010, 2(3):37-42 | 10.5507/jtie.2010.045

Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabývá nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusí ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem.

Recenze

MAC OS X SNOW LEOPARD: PAN DOKONALÝ

Jan LAVRINČÍK, Milan KLEMENT, Eva STRÁNSKÁ

JTIE 2010, 2(3):43-44 | 10.5507/jtie.2010.046

POGUE, D. Mac OS X Snow Leopard: kompletní průvodce. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 952 s. ISBN 978-80-251-2793-3.