JTIE, 2010 (roč. 2), číslo 2

Teoretická studie

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU A ŠKOLSKÁ REFORMA

Danka LUKÁČOVÁ

JTIE 2010, 2(2):5-8 | 10.5507/jtie.2010.025

V roku 2008 bol schválený Štátny vzdelávací program, ktorý zásadným spôsobom mení obsah, metódy a formy všetkých stupňov vzdelávania. Štátny vzdelávací program škôl je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší projekt vzdelávania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Voliteľný obsah vzdelávania je napĺňaný v školskom vzdelávacom programe, ktorý predstavuje druhú úroveň participatívneho modelu riadenia. Poskytuje školám možnosť profilovať sa a vychádzať v ústrety potrebám a záujmom žiakov. Z pohľadu obsahu vzdelávania sa v tomto článku zameriame na podiel a kvalitu technického...

OBLASTI APLIKACE A VÝUKOVÉ FUNKCE WEBCASTINGOVÝCH SYSTÉMŮ

Milan NOVÁK

JTIE 2010, 2(2):9-12 | 10.5507/jtie.2010.026

Článek předkládá možnosti aplikace webcastingových systémů v rámci rozsáhlého výukového prostředí. Důraz je především kladen na současné trendy v podobě individualizace učení a tím i hledání nových pedagogických metod. Jednou z možností je využití nových technologií jakými jsou např. webcastingové systémy.

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN

Vlasta RABE, Jan ŠLÉGR

JTIE 2010, 2(2):13-15 | 10.5507/jtie.2010.027

Článek je zaměřen na efektivní přístup k výuce a sebevzdělávání, zejména v přírodovědných a technických disciplínách. Jsou zde ukázány inovační přístupy ke vzdělávacímu procesu, vliv ICT ve výuce, jako např. e-learning, kolaborativní učení a blended learning. Důraz je kladen na pedagogické a psychologické aspekty pro motivaci studentů v technických předmětech a vliv ICT v rozvíjení klíčových kompetencí.

VYBRANÉ DRUHY INTERAKTIVNÍCH TABULÍ A JEJICH VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

René SZOTKOWSKI

JTIE 2010, 2(2):16-22 | 10.5507/jtie.2010.028

Ve vzdělávacím procesu se stále více prosazují moderní technické výukové prostředky, mezi něž řadíme i interaktivní tabuli. V příspěvku jsme se proto zaměřili na nejrozšířenější druhy interaktivních tabulí a na prezentaci části výsledků průzkumu věnovaného problematice využití interaktivní tabule ve výuce - zjištění druhů interaktivních tabulí využívaných učiteli základních a středních škol v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Výzkumný článek

PROFESIJNÉ KOMPETENCIE ZAČÍNAJÚCEHO MAJSTRA ODBORNEJ VÝCHOVY A ICH REFLEXIA

Lýdia ČELLÁROVÁ

JTIE 2010, 2(2):23-28 | 10.5507/jtie.2010.029

V predkladanom príspevku poukazujeme na aktuálne požiadavky na profesijné kompetencie učiteľa, oboznamujeme s návrhom profesijných štandardov a kompetencií začínajúceho majstra odbornej výchovy a so stručnými výsledkami prieskumu, v ktorom hodnotili svoje kompetencie študenti posledného ročníka štúdia učiteľstva praktickej prípravy.

REFLEXIA ŠKOLSKEJ REFORMY V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NA SLOVENSKU

Gabriel BÁNESZ

JTIE 2010, 2(2):29-32 | 10.5507/jtie.2010.030

V Slovenskej republike beží druhý rok školská reforma. Táto výrazným spôsobom zasiahla do obsahu a rozsahu predmetu, ktorý má naplniť kľúčové kompetencie pre oblasť techniky. Autor v článku uvádza výsledky ankety, ktoré získal pri správe webovej lokality EduTech Portal. Získané výsledky poukazujú na tú skutočnosť, že základné školy majú snahu zaraďovať predmety s technickým zameraním do svojich školských vzdelávacích programov.

DÍLČÍ POSOUZENÍ STAVU REALIZACE VÝUKY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VYBRANÝCH ŠKOL

Martin HAVELKA

JTIE 2010, 2(2):33-39 | 10.5507/jtie.2010.031

V uplynulých letech byla na úrovni základního školství postupně realizována výuka v souladu s novými kutikulárními dokumenty, které se promítají do školních vzdělávacích programů jednotlivých základních škol. Příspěvek se snaží o posouzení stavu realizace výuky obecně technického předmětu (vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) na základních školách po realizaci uvedených změn na základě analýzy vybraných školních vzdělávacích programů.

INOVÁCIA FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE

Ľuboš KRIŠŤÁK, Miroslav NĚMEC

JTIE 2010, 2(2):40-45 | 10.5507/jtie.2010.032

Článok sa zaoberá inovatívnymi metódami vzdelávania vo fyzikálnych predmetoch a pedagogickým výskumom, ktorý sme uskutočnili na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde sme zisťovali vplyv inovatívnych didaktických metód na výsledky študentov v predmete Fyzika. V závere sumarizujeme výsledky tohto výskumu.

ROZVÍJANIE MEDZIPREDMETOVÝCH VZŤAHOV POMOCOU NÁSTROJOV IKT

Dana PAĽOVÁ, Dáša HUDÁKOVÁ

JTIE 2010, 2(2):46-50 | 10.5507/jtie.2010.033

V rámci príspevku prezentujeme naše skúsenosti s transformáciou teoretických vedomostí študentov z oblasti finančnej matematiky do praktických skúseností s využitím nástrojov IKT.

SYSTÉMY CAD/CAM VO VYUČOVANÍ NA SPŠ STROJÁRSKYCH

Vladimír SOTÁK, Martin KUNÍK, Robert SOTÁK

JTIE 2010, 2(2):51-54 | 10.5507/jtie.2010.034

Vývoj technológií pre zabezpečenie výrobných procesov najmä v strojárskej výrobe vyžaduje zmenu v systéme vyučovania na stredných odborných a vysokých školách. Do popredia sa dostávajú najmä počítačové zručnosti a rýchly vývoj programového vybavenia pre podporu výroby vyžaduje precíznu prípravu študentov tak, aby obstáli v náročnom prostredí trhu práce. Predkladaný príspevok prezentuje vlastné skúsenosti autorov a mapuje súčasný stav v metodickom zabezpečení výučby tých predmetov, ktoré boli zaradené do vyučovacích osnov na základe požiadaviek praxe. Prezentujú výsledky výskumu, ktorý je súčasťou dizertačnej práce s tématikou výučby CAD-CAM systémov....

Recenze

RECENZE STAVEBNICE ROBO MOBILE SET

Soňa NERADOVÁ

JTIE 2010, 2(2):55-57 | 10.5507/jtie.2010.035

Článek je recenzí robotické stavebnice Robo Mobile Set. Záměrem bylo zejména posouzení stavebnice z hlediska její vhodnosti jako učební pomůcky pro základní a střední školy.

Ostatní články

VIRTUÁLNÍ REALITA PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ

Josef MATĚJUS

JTIE 2010, 2(2):58-61 | 10.5507/jtie.2010.036

Článek na základě praktických zkušeností pojednává o aplikování virtuální reality v projektovém vyučování a oborech užitého umění. Virtuální realita může být nejen cílem, ale i prostředkem vzdělávacího procesu. Vychází z různých oborů, její výuka napomáhá upevňování mezipředmětových vztahů.

ANALÝZA ROZSIAHLYCH TABULIEK V EXCELI

Agneša GAŠPERANOVÁ

JTIE 2010, 2(2):62-67 | 10.5507/jtie.2010.037

Tabuľkový kalkulátor je základný pracovný nástroj dátovej analýzy, ktorý sa využíva pre ekonomické modelovanie, simuláciu, podporu rozhodovania. Významnou oblasťou využívania tabuľkového kalkulátora je spracovanie veľkých tabuliek, hlavne výpočet medzisúčtov. Článok opisuje kurz tvorby medzisúčtov, ktorý autorka využívala na cvičeniach Excel v akademickom roku 2009/2010 na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

KORONKI KLOCKOWE Z BOBOWEJ JAKO PRZYKLAD KSZTALTOWANIA ZRECZNOŚCI I KULTYWOWANIA TRADYCJI REGIONALNYCH

Elżbieta MASTALERZ

JTIE 2010, 2(2):68-73 | 10.5507/jtie.2010.038

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pięknym rękodziełem - wytwarzaniem koronek klockowych. Szkoła w Bobowej w ramach edukacji ogólnotechnicznej kultywuje tradycje regionalne rozwijając zainteresowania uczniów, zręczność i poczucie piękna.