JTIE, 2009 (roč. 1), číslo 2

Teoretická studie

VÝZKUM Z OBRAZOVÉHO MATERIÁLU A JEHO APLIKACE PŘI MĚŘENÍ ÚČINNOSTI VIZUÁLNÍCH KLIPŮ A PREZENTACÍ V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ

Václav TVARŮŽKA

JTIE 2009, 1(2):5-12 | 10.5507/jtie.2009.028

Tento článek pojednává o zkušenostech měření změn pojmových, konceptuálních a procedurálních znalostí při výuce s použitím vizuálního klipu v délce jedné minuty. Digitální vizuální záznamy, zvláště pak digitální obrazový klip, jsou fenoménem, který v současnosti velmi výrazně ovlivňuje mezilidskou komunikaci. Tato nová extenze přináší mnohé otázky a jevy také do prostředí školního vyučování, které je nutno popsat a ověřit. Komunikace obrazem je podstatnou součásti výuky technologií a v tomto článku chceme popsat problematiku diagnostiky efektivity vizuálního výukového klipu metodou grafického vyjádření žáků s textovým popisem.

TECHNICKÉ MYŠLENÍ VE VZTAHU K VÝUCE PODPOROVANÉ A REALIZOVANÉ ELEKTROTECHNICKÝMI STAVEBNICEMI

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2009, 1(2):13-17 | 10.5507/jtie.2009.029

Spojování tělesné a duševní činnosti jako nezbytný předpoklad všestranného rozvoje osobnosti - to je přínos elektrotechnických stavebnic, který posouvá hranice výkonnosti žáka i pedagoga. Elektrotechnické stavebnice ve výuce škol přinášejí velké množství pozitivních efektů, vhodným způsobem doplňují a podporují výuku a jsou také předmětem výuky. Uvedené skutečnosti kladou nové podněty k rozvoji pedagogické teorie.

MULTIMEDIÁLNÍ, HYPERTEXTOVÉ A HYPERMEDIÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY - TREND SOUDOBÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří DOSTÁL

JTIE 2009, 1(2):18-23 | 10.5507/jtie.2009.030

Článek pojednává o využívání multimediálních, hypertextových a hypermediálních učebních pomůckách v soudobém vzdělávání. Tyto nové technologie hrají podstatnou roli v dnešní výuce a procesu učení. Moderní elektronické učební pomůcky mohou žákům pomoci získat nové znalosti, mohou také povzbuzovat žáky k testování, seberegulaci a samostatnému učení, zatím co oni hledají řešení didaktických problémů.

VÝZNAM FARIEB VO VIZUALIZOVANÍ INFORMÁCIÍ

Jitka ORAVCOVÁ

JTIE 2009, 1(2):24-32 | 10.5507/jtie.2009.031

Farebnosť zobrazovaných informácií je faktorom, ktorý ovplyvňuje psychiku príjemcu, kvalitu jeho prežívania, kognitívne aj vôľové procesy. Poznanie psychologických účinkov farieb je významné pri tvorbe samoučiacich materiálov z hľadiska ich vplyvu na osvojovanie si informácií, motivovanie a na vštiepenie si do pamäti.

METÓDA VIRTUÁLNEJ PRIESTOROVEJ MANIPULÁCIE VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY

Katarína ŽILKOVÁ

JTIE 2009, 1(2):33-39 | 10.5507/jtie.2009.032

Vyučovanie matematiky v prostredí informačných a komunikačných technológií si vyžaduje nielen inováciu tradičných vyučovacích metód, ale podnietilo aj vznik nových didaktických postupov. Príspevok objasňuje princíp virtuálnej priestorovej manipulácie, ako dôležitej didaktickej metódy zameranej na podporu rozvoja priestorovej predstavivosti. V prehľade vhodných matematicko-geometrických programových produktov určených na riešenie stereometrických úloh je uvedená ich krátka charakteristika spolu s námetmi na využitie. Užitočnosť využitia metódy priestorovej virtuálnej manipulácie je ilustrovaná na riešení jednoduchej stereometrickej úlohy v prostredí Cabri 3D.

PROJEVY OBECNÝCH TRENDŮ V OBLASTI ITALSKÉ AUTOMOBILOVÉ TERMINOLOGIE

Jan LAVRINČÍK

JTIE 2009, 1(2):40-44 | 10.5507/jtie.2009.033

Studie se zabývá významem, klasifikací a obecnou lingvistickou problematikou v oblasti italského automobilového vědeckotechnického pojmosloví využitelného z pohledu vzdělávacího procesu obecně technického předmětu. Osobitý důraz klade na systémové terminologické prefixy a sufixy, jejich využití se snaží objasnit na širokém spektru příkladů.

VEDECKÁ HRAČKA A NEFORMÁLNA EDUKÁCIA

Eva BALÁŽOVÁ

JTIE 2009, 1(2):45-50 | 10.5507/jtie.2009.034

Článok sa zaoberá témou vedeckej hračky. Vysvetľuje pojem, charakterizuje ciele, bilancuje aktivity a dosiahnuté výsledky počas existencie občianskeho združenia. Naznačuje vízie a reálne možnosti Vedeckej hračky neformálnej edukácii.

NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL (OSOBITNÝM ZRETELOM NA VYUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII)

Ingrid EMMEROVÁ

JTIE 2009, 1(2):51-54 | 10.5507/jtie.2009.035

Príspevok poukazuje na možné riziká pri používaní informačných technológii deťmi a mládežou v súvislosti so vznikom poruchy, ktorá je blízka patologickej závislosti. Autorka upozorňuje na varovné signály, tiež na nevyhnutnosť prevencie v školskom prostredí.

Výzkumný článek

NIEKTORÉ VÝSLEDKY Z OVEROVANIA STAVEBNICE V PODMIENKACH NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA

Ľudovít POLČIC

JTIE 2009, 1(2):55-63 | 10.5507/jtie.2009.036

V článku autor uvádza ciele, predmet, hypotézy výskumu, výberovú vzorku a metodiku výskumu. V príspevku interpretuje a vysvetľuje výsledky verifikácie hypotézy H3, v ktorej predpokladá, že žiaci na 2. stupni ZŠ, ktorí používali stavebnicu Dominika, dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania v Teste diferenciácií schopností - priestorové vzťahy vyšší výkon ako žiaci vyučovaní tradične v kontrolnej skupine.

HODNOTENIE ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA V BIOLÓGII ŽIAKMI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Jana FANČOVIČOVÁ

JTIE 2009, 1(2):64-68 | 10.5507/jtie.2009.037

Príspevok sa zaoberá postojmi a názormi žiakov základných škôl na elektronickú formu vzdelávania na hodinách biológie. Experimentálne sme overovali tradičné prijímanie poznatkov s prijímaním poznatkov prostredníctvom informačno - komunikačných technológií. Z názorov žiakov sme zistili, že sa im vyučovanie prostredníctvom web - stránky páčilo, ale nechceli by sa takto učiť každú vyučovaciu hodinu. IKT by chceli využívať ako doplnok vyučovania, nie ako jedinú vyučovaciu metódu.

EMPIRICKÝ VÝSKUM OVPLYVŇOVANIA VZŤAHU ŠTUDENTOV K VYUČOVACÍM PREDMETOM PROSTREDNÍCTVOM MULTIMEDIÁLNYCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV

Ján ZÁHOREC, Alena HAŠKOVÁ

JTIE 2009, 1(2):69-76 | 10.5507/jtie.2009.038

Príspevok nadväzuje na článok uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu (Záhorec - Hašková, JTIE, 1/2009, s. 83 - 91). V nadväznosti na empiricky odvodenú hierarchiu predmetov identifikujúcu mieru obľúbenosti jednotlivých vyučovacích predmetov medzi študentmi - gymnazistami a vplyv rôznych faktorov na ich postoje k predmetom autori prostredníctvom pedagogického experimentu skúmali možnosti eliminácie negatívnych postojov študentov k tzv. neobľúbeným predmetom, ku ktorým sa vo všeobecnosti radia práve prírodovedné a technické disciplíny. Konkrétne sa zamerali na fyziku identifikovanú ako najmenej obľúbený predmet. V tomto článku prezentujú výsledky...

MOTIVAČNĚ-STIMULAČNÍ FUNKCE YÝUKOVÝCH WWW STRÁNEK

Jan KUBRICKÝ, Karel NEUMANN

JTIE 2009, 1(2):77-80 | 10.5507/jtie.2009.039

Příspěvek se zabývá motivačně-stimulační funkcí výukových www stránek, a je doplněn o zjištění a závěry dotazníkového šetření v uvedené problematice na Střední průmyslové škole strojnické.

Recenze

ROZSÁHLÝ PŘÍBĚH S VÁŠNÍ PROGRAMOVÁNÍ VE VBA

Jan LAVRINČÍK, Eva STRÁNSKÁ

JTIE 2009, 1(2):81-82 | 10.5507/jtie.2009.040

WALKENBACH, J. Microsoft Office Excel 2007 : Power programming with VBA. 1st edition. Indianapolis : John Wiley & Sons, 2007. 1104 p. ISBN 978-0-470-04401-8.

Ostatní články

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ (ZEJMÉNA TELEVIZE) NA SOUČASNÉ DĚTI A MLÁDEŽ

René SZOTKOWSKI

JTIE 2009, 1(2):83-85 | 10.5507/jtie.2009.041

Negativní účinky elektronických médií, zvláště pak televize, na lidského jedince jsou stále více patrné. Elektronická média působí na jeho hodnotový systém, emoční sféru, svědomí - tzv. superego aj. Příspěvek stručně pojednává o nejzávažnějších vlivech na současné děti a mládež, které s sebou přináší nevhodné využívání elektronických médií, resp. televize.

HARDWAROVÁ VIRTUÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Milan KLEMENT

JTIE 2009, 1(2):86-88 | 10.5507/jtie.2009.042

Článek se zabývá úlohou nového prvku ve vývoji lokálních počítačových sítí. Popisuje možné způsoby virtualizace hardwarové vrstvy lokálních počítačových sítí postavených na platformě VMWare ESX serverů.

VÝUKA BEZPEČNOSTI IS PRO BUDOUCÍ UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL

Ladislav BERANEK

JTIE 2009, 1(2):89-93 | 10.5507/jtie.2009.043

Informační bezpečnost prolíná řadou disciplín, od operačních systémů a počítačových sítí až po projektování software a zajištění kontinuity provozu informačních systémů. V příspěvku je naznačen obsah témat, používání software při výuku bezpečnosti pro cvičení tohoto předmětu na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích. V příspěvku jsou zejména diskutovány některé aspekty výuky informační bezpečnosti pro učitele středních a základních škol, aby získali takové znalosti a dovednosti v oblasti informační bezpečnosti, které by byly přínosné pro jejich další učitelskou praxi a zejména při zlepšování povědomí o informační bezpečnosti...

APLIKACE STATISTICKÝCH METOD DO VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Josef ŠEDIVÝ

JTIE 2009, 1(2):94-95 | 10.5507/jtie.2009.044

V příspěvku autor poukazuje na didaktické možnosti aplikace statistických metod ve výuce technických předmětů. Statistické analytické metody a jejich aplikace pomocí informační technologie si zaslouží větší pozornost učitelů technických předmětů. Měly by se stát již od střední školy běžnou součástí vyhodnocení a zpracování studentských měření, pokusů, výzkumů a projektů.

SOFTWAROVÁ INFRASTRUKTURA JAKO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Milan KLEMENT, Jan KUBRICKÝ

JTIE 2009, 1(2):96-99 | 10.5507/jtie.2009.045

Článek se zabývá úlohou nového prvku ve vývoji lokálních počítačových sítí. Popisuje možné způsoby optimalizace hardwarové a softwarové infrastruktury lokálních počítačových sítí postavených na platformě Microsoft.

PROBLEMATIKA MERENÍ SVODOVÝCH PROUDU U VYBRANÝCH IZOLÁTOROVÝCH ZÁVESU S OHLEDEM NA JEJICH ZNECIŠTENÍ

Ladislav RUDOLF

JTIE 2009, 1(2):100-108 | 10.5507/jtie.2009.046

Príspevek se zabývá problematikou merení a výpoctu svodových proudu u vybraných izolátorových závesu v laboratorních podmínkách. K tomuto úcelu jsou pro merení použity vybrané izolátory, které se v praxi vyskytují. Merení probehla v EGÚ-Laboratori velmi vysokého napetí, a.s. v Praze 9- Bechovicích. Pro podmínky merení byly simulovány ruzné stavy vodivosti povrchu izolátoru. Jedná se o stav za sucha, silného a slabého dešte s ruznou vodivostí a intenzitou stríkající vody. Výsledky jsou zpracovány ve forme tabulek a oscilogramu.