JTIE, 2009 (roč. 1), číslo 1

Teoretická studie

META-VZDELÁVANIE

Anton STOLÁR

JTIE 2009, 1(1):7-18 | 10.5507/jtie.2009.001

Príspevok popisuje charakteristiku, podmienky existencie a funkčné špecifikácie systému vzdelávania, ktorý využíva inštitút kurikulárnej stránky na zmiernenie dôsledkov vyvolaných nástupom tretej vlny informačnej spoločnosti. Príspevok rieši medziodborové aspekty aplikácie technológií, e-obsahu a IT sietí do integrujúceho konceptu tzv. meta-vzdelávania umiestneného vo virtuálnom priestore. Riešenie by malo pomôcť zlepšiť technologické, informačné a manažérske kompetencie jednotlivcov pri komunikácii s okolím a následne by malo umožniť plánovať a zachytávať aktivity jednotlivcov s potenciálom premostiť ich špecifickú individualitu do konekcionistických...

ETYCZNO - MORALNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TECHNIKI W KONTEKŚCIE ZADAŃ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY

Elżbieta MASTALERZ

JTIE 2009, 1(1):19-22 | 10.5507/jtie.2009.002

W artykule omówiono ważne elementy pedagogicznego przygotowania przyszłych nauczycieli techniki w zdominowanym przez technologię życiu ludzi XXI wieku.
Tempo rozwoju nauk technicznych wymusza położenie akcentu w kształceniu ogólnotechnicznym młodzieży na formowanie postaw świadomego konsumenta i użytkownika. Bardzo istotnym zadaniem systemu edukacji jest przygotowanie kadry pedagogicznej, którą będzie charakteryzować postawa otwartości, innowacyjności, ale przede wszystkim świadomość nieustannego samokształcenia. Rola nauczyciela techniki, jego kulturotwórcza misja, zmienia się bowiem dynamicznie wraz z postępem technicznym. Wśród wielu zadań współczesnej...

VÝUKOVÝ SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ HRY- NÁSTROJE MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří DOSTÁL

JTIE 2009, 1(1):23-28 | 10.5507/jtie.2009.003

Článek se zabývá problematikou využívání výukového software ve vzdělávání. Především se věnuje terminologickému vymezení základních pojmů, klasifikaci výukového software a oblasti didaktických počítačových her.

HUMANIZACE - TREND DNEŠNÍ DOBY

Čestmír SERAFÍN

JTIE 2009, 1(1):29-32 | 10.5507/jtie.2009.004

Začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti vyžaduje komplexní řešení, kterému by mělo předcházet hlubší poznání problematiky zdravotně postižených.

KVALITA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ A JEJÍ HODNOCENÍ

Milan KLEMENT

JTIE 2009, 1(1):33-38 | 10.5507/jtie.2009.005

Příspevěk se zabývá možností hodnocení kvality výukových programů na základě vytvořeného systému hodnocení výukových programů. Z důvodu snadného použití vytvořeného systému hodnocení byly vyvinuty softwarové aplikace, které celý proces evaluace usnadňují.

E-LEARNING V MULTIUŽIVATELSKÉM VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Hana Marešová

JTIE 2009, 1(1):39-44 | 10.5507/jtie.2009.006

Příspěvek analyzuje možnosti využití multiuživatelského virtuálního prostredí (MUVE) v počítacově podporovaném vzdělávání. MUVE integrují počítačovou grafiku, zvukové simulace a princip síťové komunikace tak, aby co nejlépe simulovaly zkušenosti reálného světa a zprostředkovaly interakci mezi vícero uživateli ve sdíleném trojdimenzionálním virtuálním světě. V oblasti elektronického vzdělávání mohou být tyto aplikace použity pro cvičení, simulaci reálných situací, výuku, virtuální setkání a konference apod. Rozdíl mezi dřívějšími komunikačními nástroji a MUVE spočívá zejména v umožnění simulace reálního prostředí prostřednictvím 3D grafických objektů,...

METODOLOGIA PROJEKTOWANIE HIPERMEDIALNYCH PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH

Wojciech WALAT

JTIE 2009, 1(1):45-48 | 10.5507/jtie.2009.007

Jedną z kluczowych kompetencji nauczyciela jest projektowanie hipermedialnych opracowań dydaktycznych (HPD). Praca nad tego typu programem przebiega od określenia ogólnych celów dydaktycznych, jakim ma służyć opracowywanie, a kończy przygotowanie narzedzi pomiaru kontroli bieżącej (kształtującej) oraz kontroli zbierającej (podsumowującej).

Výzkumný článek

VÝSLEDKY Z VÝSKUMU POUŽITIA MULTIMEDIÁLNEJ UČEBNEJ POMÔCKY V REÁLNÝCH PODMIENKÁCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V SR

Ján STEBILA

JTIE 2009, 1(1):49-54 | 10.5507/jtie.2009.008

Významnou súčasťou článku je popis návrhu a použitia multimediálnej učebnej pomôcky. Ťažiskom ďalšieho záujmu bol empirický pedagogický výskum, ktorého súcasťou je i realizácia pedagogického experimentu a štatistické spracovanie výsledkov výskumu s cieľom prakticky overiť úspešnosť použitia učebnej pomôcky v reálnych podmienkach základnej školy. Predpokladá sa, že nami navrhnutá multimediálna ucebná pomôcka pre dopravnú výchovu zvýši efektívnosť vyučovania v predmete Technická výchova.

K ZVYŠOVANIU EFEKTÍVNOSTI VYUČOVANIA TECHNICKÝCH A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV POMOCOU APLIKÁCIE JAVA APPLETOV I (PRINCIPÁLNÁ PODSTATA VÝSKUMU)

Renáta BERNÁTOVÁ, Milan BERNÁT, Roman CIMBALA

JTIE 2009, 1(1):55-61 | 10.5507/jtie.2009.009

Príspevok prezentuje výskum základných aspektov tvorby Java appletov a ich možnej aplikácie vo výučbe technických a prírodovedných predmetov. Autori pri tom zároveň prezentujú vlastnú tvorbu appletov, pri ktorej najviac vynikne didaktické i odborné majstrovstvo vyučujúceho.

K ZVYŠOVANIU EFEKTÍVNOSTI VYUČOVANIA TECHNICKÝCH A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV POMOCOU APLIKÁCIE JAVA APPLETOV II. (EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM)

Renáta BERNÁTOVÁ, Milan BERNÁT, Roman CIMBALA

JTIE 2009, 1(1):62-69 | 10.5507/jtie.2009.010

Príspevok prináša pragmatické výsledky experimentálneho výskumu realizovaného vo výučbe technických a prírodovedných predmetov, ktorého cieľom bolo porovnať efektívnosť systémov vyučovania kreovaných na platforme tradičných a počítačom podporovaných vizualizačných platforiem.

POROVNANIE VEDOMOSTNEJ ÚROVNE ŽIAKOV 6. ROČNÍKOV Z MECHANIKY JEDNODUCHÝCH STROJOV A PREVODOV

Gabriel BÁNESZ

JTIE 2009, 1(1):70-72 | 10.5507/jtie.2009.011

Autor v článku porovnáva výsledky z vedomostných testov v predmete technická výchova v 6. ročníku. Porovnávané výsledky boli získané z vedomostných testov z tematického celku Jednoduché stroje a prevody v 6. ročníku z časovým odstupom desať rokov.

VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VÝUČBY TECHNICKEJ VÝCHOVY PRI ZAČLENENÍ TRADIČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Jana DEPEŠOVÁ, Anna TIRPÁKOVÁ

JTIE 2009, 1(1):73-76 | 10.5507/jtie.2009.012

Na vybraných základných školách Slovenskej republiky bol realizovaný pedagogický výskum, ktorého cieľom bolo dokázať opodstatnenosť požiadavky začlenenia ľudových remesiel do vyučovacieho procesu technickej výchovy na základnej škole. Cieľom predloženého článku je prezentovať vyhodnotenie výsledkov tohto výskumu pomocou neparametrických metód matematickej štatistiky a ich interpretácia.

K INTELEKTOVÝM ZRUČNOSTIAM ŠTUDENTOV PRI VYUŽITÍ E-NÁVODOV NA LABORATÓRNE CVIČENIA Z ELEKTROTECHNIKY

Stanislav VRAGAŠ, Jan KOSTELNÍK

JTIE 2009, 1(1):77-82 | 10.5507/jtie.2009.013

V príspevku uvádzame vybrané výsledky pedagogického výskumu zameraného na hodnotenie a porovnanie elektronických a tradičných návodov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. Sústreďujeme sa hlavne na výkony študentov vo výstupnom didaktickom teste v oblasti intelektových zručností.

HODNOTENIE STAVU VYUČOVANIA INFORMATIKY A PROGRAMOVANIA Z POHĽADU ŠTUDENTOV

Ján ZÁHOREC, Alena HAŠKOVÁ

JTIE 2009, 1(1):83-91 | 10.5507/jtie.2009.014

V príspevku je prezentovaná casť výsledkov výskumu, ku ktorým autori dospeli v rámci širšie koncipovaného výskumu zameraného na sledovanie možností ovplyvňovania postojov a vzťahov študentov k jednotlivým vyučovacím predmetom, a to hlavne k tým, ktoré patria medzi ich neobľúbené predmety. Na základe získaných výsledkov sa v tomto príspevku zaoberajú problematikou záujmu študentov o štúdium informatiky a programovania a pokúšajú sa identifikovať príčiny záujmu, resp. nezáujmu študentov o tieto predmety. Snažia sa nájsť odpoveď na otázku, čo sú v súčasnosti najsilnejšie motivacné faktory na podnietenie záujmu študentov o získavanie nových poznatkov z...

ÚROVEŇ VYUČOVANIA TECHNICKEJ VÝCHOVY V SÚČASNEJ ŠKOLE

Danka LUKÁČOVÁ

JTIE 2009, 1(1):92-95 | 10.5507/jtie.2009.015

V príspevku je poukázané na problematiku a úroveň vyučovania technickej výchovy v súčasnej škole. Autor uvádza výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný v okrese Nitra. Prieskum bol zameraný na realizáciu obsahu vyučovania technickej výchovy na 2. stupni základných škôl a v osemročných gymnáziách.

AUTORYTET PEDAGOGICZNY NAUCZYCIELA TECHNIKI W ŚWIETLE KOMPETENCJI WSPÓŁDZIAŁANIA

Krzysztof PYTEL

JTIE 2009, 1(1):96-100 | 10.5507/jtie.2009.016

Nauczyciel, a szczególnie nauczyciel przedmiotów technicznych powinien kształtować u swoich wychowanków cierpliwość, wytrwałość, roztropność oraz uczyć obowiązkowości i wysiłku. Takie wymagania nauczyciel techniki powinien stawiać również sobie, wtedy będzie spełniał warunki, dzięki którym będzie mógł cieszyć się autorytetem pedagogicznym. Wychowankowie będą respektowali nauczyciela techniki profesjonalnie nauczającego, reprezentującego niezmienne poglądy, zasady postępowania i trwałe wartości.
Analiza postrzegania nauczyciela przez ucznia w wybranych typach szkół przedstawiono w artykule. Wychowywanie i edukowanie to sztuka wymagająca elastyczności...

GRAFICKÉ VYJADROVANIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V SR

Viera TOMKOVÁ, Anna TIRPÁKOVÁ

JTIE 2009, 1(1):101-103 | 10.5507/jtie.2009.017

Príspevok sa zaoberá problematikou grafického vyjadrovania žiakov základných škôl. V rámci pedagogického experimentu sme overovali, či je možné rozvíjať grafické zručnosti žiakov aplikovaním technických úloh v predmete Technická výchova. Pomocou štatistických metód bolo dokázané, že navrhnutý vyučovací model technickej výchovy zvyšuje úroveň vedomostí a grafických zručností žiakov.

Recenze

TVOŘENÍ SLOV V SOUČASNÉ ITALŠTINĚ

Jan LAVRINČÍK

JTIE 2009, 1(1):104-105 | 10.5507/jtie.2009.018

ŠTICHAUER, P. Tvoření slov v současné italštine. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 127 s. ISBN 978-80-246-1347-5.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE NA ZAČIATKU TRETIEHO MILÉNIA

Ján STEBILA

JTIE 2009, 1(1):106 | 10.5507/jtie.2009.019

PIECUCH, A. Edukacja informatyczna na poczatku trzeciego tysiaclecia. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2008. 320 S. ISBN 978-83-7586-005-4.

UČEBNICE ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE VISUAL BASIC

Jan LAVRINČÍK

JTIE 2009, 1(1):107 | 10.5507/jtie.2009.020

KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 328 s. ISBN 80-262-4287-9.

Zprávy

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY MOTIVACE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL KE STUDIU TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN

Pavel PECINA

JTIE 2009, 1(1):108-110 | 10.5507/jtie.2009.021

Článek pojednává o projektu "Vývoj a pilotní odzkoušení metodiky pro vytváření a používání didaktických prostředků propagujících technické disciplíny a výzkum na základních školách". Projekt je řešen na pedagogické fakultě MU.

Ostatní články

ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ JAKO OBSAH PŘÍPRAVY UČITELŮ OBECNĚ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Jiří KROPÁČ sr., Jiří KROPÁČ jr.

JTIE 2009, 1(1):111-114 | 10.5507/jtie.2009.022

První část stati je zaměřena na zjišťování znalostí studentů učitelství technické a informační výchovy o problematice odpadu. Následně jsou uvedeny vybrané skutečnosti, které jsou významné pro koncipování výuky o odpadech a jejich zpracování.

INOVÁCIA OBSAHU VYUČOVANIA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V REAKCII NA AKTUÁLNE POŽIADAVKY PRAXE

Vladimír SOTÁK, Mária MUCHOVÁ

JTIE 2009, 1(1):115-118 | 10.5507/jtie.2009.023

Aplikovanie najnovších poznatkov technológií do výrobnej praxe vyvoláva v kontexte medzinárodnej ekonomickej situácie aj potrebu prehodnotenia obsahu náplne vyučovania technického vzdelávania. Vzdelávanie by malo byť v súlade s požiadavkami praxe, v ideálnom prípade by obsah vzdelávania mal byť v predstihu. K tomu je potrebné prehodnotiť a skvalitniť prácu s informáciami.
Súčasná báza technickej výchovy je na jednej strane jednotná v chápaní základných trendov a požiadaviek na vzdelávanie. Na druhe strane existuje diferenciácia v zmysle rozličných podmienok pre realizáciu vzdelávacích zámerov. Katedra techniky a informačných technológií sa snaží...

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PROGRAMOVÁNÍ VE VISUAL BASIC 6

Jan LAVRINČÍK

JTIE 2009, 1(1):119-122 | 10.5507/jtie.2009.024

Studie předkládá anglický slovník terminologických výrazů a terminologických spojení souvisejících s objektovým programováním ve Visual Basic 6. Hledá vhodné a jednotné české ekvivalenty k využití při osvojovacím procesu.

NOVÁ LABORATORNÍ ÚLOHA "MEMS - AKCELEROMETRICKÝ SENZOR"

František HRUŠKA

JTIE 2009, 1(1):123-129 | 10.5507/jtie.2009.025

MEMS technologie v oboru senzoriky je předmětem prudkého rozvoje. Vybudování nové laboratorní úlohy "MEMS - akcelerometrický senzor" má za cíl poskytnout studentům reálný kontakt s příkladným systémem. Student se seznámí s vlastním senzorem, s jeho vyhodnocovací jednotkou a bezdrátovou komunikací na centrální počítač. Současně student může posoudit funkci a naměřené výsledky podle výpočtů provedených pomocí zákonů prostorové geometrie.

MOŽNOSTI VÝUČBY TECHNICKÝCH PREDMETOV POMOCOU VIRTUÁLNYCH MERACÍCH SYSTÉMOV A INTERNETU

Miroslav GUTTEN, Daniel KORENČIAK

JTIE 2009, 1(1):130-135 | 10.5507/jtie.2009.026

Laboratórne meranie cez internet je jedným z progresívnych vyučovaní, ktoré je možné zaviesť na každom prírodovednom či technickom predmete, ako je napr. fyzika, elektrotechnika, meranie apod. Je však potrebné, aby takéto merania boli len doplňujúcim prostriedkom pre zlepšenie výučby riadneho vyučovania. Laboratórne merania cez internet majú vyučovaný predmet zatraktívniť a pokiaľ možno znížiť prípadný veľký úväzok vyučujúceho.

JAZYK PHP VE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ INFORMAČNÍ VÝCHOVY

Jan KUBRICKÝ

JTIE 2009, 1(1):136-138 | 10.5507/jtie.2009.027

Příspěvek se zabývá otázkou inovace obsahu výuky v rámci přípravy studentů učitelství informační výchovy na vytváření dynamických www stránek. Představuje základní popis jazyka PHP a východiska jeho zařazení do příslušné výuky.