JTIE 2017, 9(1):175-188 | 10.5507/jtie.2017.002

RESEARCH OF DIGITAL LITERACY OF POPULATION IN THE SLOVAK REPUBLIC

Mojmír KOKLES, Anita ROMANOVÁ, Michal ZELINA, Anna HAMRANOVÁ
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

The aim of the article is to analyse available publications, as well as official documents of European Commission dealing with the term digital literacy, to define digital abyss and factors which affect it. The article further focuses on investigation of digital literacy in SR, as well as on determining the effect of selected factors. There were used general methods of scientific research, questionnaire, survey of digital literacy in Slovakia, statistical evaluation and verification of statistical significance. The findings of the research confirmed that the expected factors, which are predominantly age and education, affect the creation of digital abyss in Slovakia.

Keywords: Knowledge society, digital literacy, digital skills, digital divide

Received: November 15, 2016; Accepted: February 1, 2017; Prepublished online: February 27, 2017; Published: February 1, 2017

Download citation

References

 1. Bolek, V. (2015). Proces vzdelávania študentov v oblasti IKT pre manažérsku prax. Dostupné z: http://jtie,upol,cz/artkey/jti-2015020006_PROCES_VZDELAVANIA_STUDENTOV_V_OBLASTI_IKT_PRE_MANAZE RSKU_PRAX,php.
 2. ECDL Foundation. (2010). Building a Digitally Europe through Education (Budovanie digitálne gramotnej Európy prostredníctvom vzdelávania). Dostupné z : http://www.ecdl.sk/zaujimave-dokumenty
 3. Európska komisia. (2010). Digitálna agenda pre Európu: čo by mi to mohlo priniesť? Dostupné z: http://europa,eu/rapid/press-release_MEMO-10-199_sk,htm.
 4. Eurostat. (2012). Main statistical findings, Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics__households_and_individuals#Main_statistical_findings .
 5. Eurostat. (2015). Information society statistics at regional level, Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level .
 6. Gavora, P. a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu, [online], Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. Dostupné z: http://www,emetodologia,fedu,uniba,sk/ ISBN 978-80-223-2951-4.
 7. Gilster,P. (1997). Digital literacy, Chichester, John Wiley, New York.
 8. Google Slovensko. (2014). Prieskum medzi Slovákmi: Bez internetu ani na krok? Dostupné z: http://googlepresssk,blogspot,sk/2014/05/prieskum-medzi-slovakmi-bezinternetu,html .
 9. Gruszczynska, A., Merchant, G., & Pountney, R. (2013). Digital Futures in Teacher Education: Exploring Open Approaches towards Digital Literacy. Electronic Journal of E-Learning. 11(3). 193-206.
 10. OECD. (2004). OECD Information technology Outlook. OECD PUBLICATIONS. ISBN 92-64-01685-6. Operačný program Informatizácia spoločnosti verzia 4.0, 14.6. 2012. Dostupné z: http://www,informatizacia,sk/624-menu/10598s.
 11. Velšic, M. (2011). Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2011. ISBN 978-80-89345-33-5.