JTIE 2017, 9(1):71-87 | 10.5507/jtie.2016.018

THE POTENTIAL AND LIMITS OF E-LEARNING IN CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS

Iveta BEDNAŘÍKOVÁ
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

The paper deals with specific advantages, possibilities, and limitations caused by the implementation of e-learning into the lifelong programs and courses for teachers at the university. It presents experience from the supplementary pedagogical study program focused on the preparation of teachers for secondary education. The paper also deals with the problems that accompany e-learning, especially in terms of quality of the study support and attitude to the students. It emphasizes the specifics of the target group of adult learners - teachers who are already working in schools, and those, who are getting ready for their teaching career by attending the supplementary pedagogical courses.

Keywords: E-learning, distance education, lifelong learning, continuing education, teachers, tutor.

Received: April 29, 2016; Accepted: June 25, 2016; Prepublished online: June 30, 2016; Published: February 1, 2017

Download citation

References

 1. Barešová, E. (2003). E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: VOX.
 2. Bočková, V. (2002). Vzdělávání - průvodní jev života. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 3. Burgerová, J. (2012). Vybrané aspekty kvality vzdelávania na PU. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii [CD ROM]. Prešov: PF PU.
 4. Eger, L. (2002). Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 5. Egerová, D. (2012). E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 6. Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Praha: Karolinum.
 7. Hughes, J. (Ed). (2009). TACCLE. Teachers`Aids on Creating Content for Learning Environments. The E-learning Handbook for Classroom Teachers. Brussels: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
 8. Kopecký, K. (2006). E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: Hanex.
 9. Longworth, N., & Davies, W. K. (1996). Lifelong Learning. New vision, new implications, new roles for people, organizations, nations and communities in the 21st century. London: Kogan Page.
 10. Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
 11. Moore, J. R. (1988). Guidelines Concerning Adult Learning. Journal of Staff Development, 9 (3).
 12. Palán, Z. (2002). Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha: Academia.
 13. Petřková, A. (2000). Psychologické základy vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 14. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Horizon, MCB University Press, 9 (5). Dostupné z WWW: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf Go to original source...
 15. Prusáková, V. (2000). Metodika vzdelávania dospelých. Olomouc: Univerzita Palackého.
 16. Šimonová, I., & Poulová, P. (2012). E-learning a možnosti jeho individualizace. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové (s. 132-137). Gaudeamus.
 17. Švejda, G. (2007). Didaktické evaluace v procesu on-line vzdělávání. In eLearning 2007. Sborník příspěvků z konference a soutěž eLearning 2007 (s. 461-464). Hradec Králové: Gaudeamus.
 18. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. (2005). Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyhlaska-c-317-2005-sb-2
 19. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (1998). Dostupné z: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
 20. Zlámalová, H., & Bednaříková, I. (2007). Tutorská práce v elektronickém kurzu dalšího vzdělávání dospělých. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007 (s. 490-498). Hradec Králové: Gaudeamus.
 21. Zlámalová, H. (2012). Kvalita eLearningu jako součásti distančního vzdělávání. In Kapounová, J. et al., Přístupy k evaluaci eLearningu (s. 35-54). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.