JTIE 2015, 7(1):105-113 | 10.5507/jtie.2015.009

POSSSIBILITIES OF THE PUPIL'S SELF-CONCEPT DEVELOPMENT IN THE FIELD OF TECHNICAL EDUCATION AT THE PRIMARY SCHOOL

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Jiří KROPÁČ
Univerzita Palackého v Olomouci

The article deals with the development of pupil's personal qualities in the field of technical education at the level of primary school (ISCED1). Due to its interdisciplinary nature, the primary school provides good opportunities to develop not only the knowledge base, but also pupil's personal qualities through a creative, collaborative or a problem activity. Pupil's self-concept is presented as a construct based on the information provided by the student's environment. In this sense, the self-assessment in the field of technical education is presented as an integral component of the self-assessment, which affects its formation. The article includes an investigative study mapping the teachers' perceptions of the factors determining the creation of the pupil's self-image.

Keywords: technical education, primary school, self-concept, self-assessment

Received: February 16, 2015; Accepted: May 25, 2015; Published: June 1, 2015

Download citation

References

 1. Bajtoš, J., & Pavelka, J. (1999). Základy didaktiky technickej výchovy. Prešov: FHPS.
 2. Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada.
 3. Čábalová, D. (2006). Zkušenosti z výzkumu kooperativního vyučování na základní škole. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita.
 4. Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 5. Částková, P., & Stolinská, D. (2014). Sebereflexe žáka v technické výchově na primární škole. In. Trendy ve vzdělávání. Havelka, M., Chráska, M., Klement, M., & Serafín, Č. roč. 2014, I, s. 31-35. ISSN 1805-8949. Dostupné z: http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv14/tvv_2014_proceedings.pdf.
 6. Fontana, D. (2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003.
 7. Gracmanová, H., Urbanovská, E., & Novotný, P. (2000). Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX.
 8. Jirásek, I. (2014). Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové pedagogiky. Pedagogická orientace, roč. 24, 2014, č. 1, s. 5-21. Dostupné na WWW: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2014/PedOr14_1_p5_Fenomen_Jirasek.pdf
 9. Kasíková, H. (2001). Kooperativní učení a vyučování: Teoretické a praktické problémy. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.
 10. Kolář, Z., Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada Publishing a.s.
 11. Košťálová, H., Miková, Š. & Stang, J. (2012). Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál.
 12. Kropáč, J. st., & Kropáč, J. ml. (2009). Hodnocení techniky jako obsah výuky technických předmětů na ZŠ. In Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání: Díl I. Olomouc: Univerzita Palackého, Moravská vysoká škola, s. 88 - 91.
 13. Křivohlavý, J. (2003). Psychologie zdraví. 2.vyd. Praha: Portál.
 14. Mammes, I. (2014). Zum Einfluss früher technischer Bildung auf die Identitätsentwicklung. Technik im Unterricht, Nr. 151, s. 5-11.
 15. Pecina, P., & Zormanová, L. (2009) Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 16. Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál.
 17. Riedl, A. (2010). Didaktik I - Grundlagen [online]. München : Technische Universität, 2003 - [cit. 2004-11-15]. Dříve dostupné na WWW: <http://www.paed.ws.tum.de/>.
 18. Roben, P. (2013). Allgemeine probleme - technische Kompetenz und technische Bildung. Technik im Unterricht, Nr. 149, S. 5-11.
 19. Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál.
 20. Stephenson, N. (2013). Introduction to Inquiry Based Learning. [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: http://www.teachinquiry.com/index/Introduction.html
 21. Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum.