JTIE 2015, 7(1):100-104 | 10.5507/jtie.2015.008

TECHNICAL EDUCATION AND CONDITIONS OF TECHNICAL EDUCATION AS A MEANS TO DEVELOP CREATIVITY

Jan NOVOTNÝ
J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

The research, which is described in the article, is focused on the creative abilities of students on basic schools. It is a transversal research of creative abilities of second grade elementary school students. Research study was also targeted to academic groups with which students can get into close contact. The aim of the described research was to map the level of technical imagination (creativity) by means of shape-folding test, measurement the practical intelligence test, and level of creative thinking using Torrance figural test of creative thinking.

Keywords: Creativity, research, abilities, technical education

Received: February 16, 2015; Accepted: May 25, 2015; Published: June 1, 2015

Download citation

References

 1. Buzan, T. (2007). Mentální mapování. Praha: Portál.
 2. Chráska, M. (1998). Didaktické testy v práci učitele, 1998. Olomouc: KPÚ.
 3. Honzíková, J. (2003). Teorie a praxe tvořivosti v pracovní výchově. Plzeň, Pedagogické centrum.
 4. Honzíková, J., Mach, P. & Novotný, J. (2007). Alternative Approaches to Technical Education. Plzeň: ZČU.
 5. Hlavsa, J. (1981). Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha: SPN.
 6. Hutchinson, T. (1991). Introduction to Project Work. Oxford: Oxford University
 7. Jurčová, M. (1984). Torranceho figurálny test tvorivého myslenia. Príručka. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.
 8. Lokšová, I., & Lokša, J. (2001). Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešov: ManaCon.
 9. Švecová, M., Pumpr, V., Beneš, P., Herink, J. (2003). Školní projekt jako kreativní forma výuky přírodovědných předmětů na základní a střední škole. Pedagogika, 4/2003. Praha: UK.
 10. Zelina, M. (1989). Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučování, 1989. Bratislava: Krajský pedagogický ústav v Bratislavě.
 11. Zukerstein, J. (1999). Aktivizační metody a jejich význam. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc, UP, s. 135 -137.