JTIE 2015, 7(1):70-80 | 10.5507/jtie.2015.005

TEACHING CREATION PRESENTATIONS SKILLS WITH THE USE OF INQUIRY-BASED EDUCATION

Michala KŘÍŽOVÁ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

The paper deals with the perception of teaching creation presentations and presentation skills at the University. Summarizes the results of the survey focused on teaching presentations and understanding quality of presentations depending on the education. The survey indicates that teaching is mostly focused on using the program for creating presentations (mostly MS PowerPoint) and setting the rules of presentation. In this paper we discuss the use of Inquiry-based learning to create an idea about preparing presentations. It is introduced education proposal including a discussion of the advantages and disadvantages of this approach.

Keywords: teaching presentations, rules of presentations, Inquiry-based education, questionnaire survey

Received: February 16, 2015; Accepted: May 25, 2015; Published: June 1, 2015

Download citation

References

 1. Trková, L. (2010). Úroveň a četnost užívání PowerPointových prezentací na SŠ (výsledky průzkumu). Vyplňto.cz. [online]. [cit. 2015-1-19]. Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/uroven-a-cetnost-uzi/.
 2. Bartch, R. A. & Cobern, K. M. (2003). Effectiveness of PowerPoint presentations in lectures. Computers [online]. vol. 41, issue 1, s. 77-86. [cit. 2015-1-19] DOI: 10.1016/S0360-1315(03)00027-7. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131503000277 Go to original source...
 3. Urbanová, K. (2012). Efektivita zařazování PowerPointových prezentací do výuky obecné chemie. In: Scientia in educatione [online]. [cit. 2015-1-19]. Dostupné z: http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/28
 4. Bělecký, Z. (2007). Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 1. vyd. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický.
 5. Kovářová, L. (2009). Informatika pro základní školy. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 3 sv. 88, 88, 88 s.
 6. Navrátil, P. (2009) S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media.
 7. Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučování. In Papáček (ed.): Didaktika biologie České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, [online]. 25. a 26. března 2010, s. 129-135, Jihočeská univerzita, České Budějovice. ISBN 978-80-7394-210-6 145-162
 8. Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České Republice. In: Scientia in educatione [online]. [cit. 2015-2-20]. Dostupné z: http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/88/81
 9. Papáček, M. (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In Papáček (ed.): Didaktika biologie České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, [online]. 25. a 26. března 2010, s. 145 -162, Jihočeská univerzita, České Budějovice.
 10. Samková, L. (2011). Badatelsky orientované vyučování matematiky. Retrieved from:http://home.pf.jcu.cz/∼upvvm/2011/sbornik/clanky/36UPVM11Samkova.pdf
 11. Bělská, L. (2014). Badatelsky orientované učení ve výuce přírodopisu. České Budějovice, 2014. 62 l. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
 12. Maňák, J. & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.