JTIE 2014, 6(1):104-121 | 10.5507/jtie.2014.008

TESTING AND ANALYSIS OF STUDENTS' CONCEPTION FROM PHYSICS

Peter HOCKICKO, Gabriela TARJÁNYIOVÁ
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta ŽU, Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina, SR

This paper presents initial research results of using video analysis based tasks in the educational process of the students of the Faculty of Civil Engineering at the University of Žilina in Žilina. We represent the research methodology, the form of results´ processing and their evaluation. In the end we report on the research results and the comparison of a control and the experimental group that has used the method of video analysis as well as of a group comprising of grammar school students.

Keywords: video analysis, Student's t-test, F-test, reliability, validity

Published: April 1, 2014

Download citation

References

 1. HOCKICKO, P. a ROCHOVSKÁ, I. Hľadanie, analýza a možnosti odstraňovania chybných predstáv vo fyzikálnom vzdelávaní na technických univerzitách. Zborník príspevkov z konferencie Tvorivý učiteľ fyziky VI, Národný festival fyziky 2013, 1. vyd, Bratislava, Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013, s. 126-132. ISBN 978-80-971450-0-2.
 2. HOCKICKO, P. Fyzika v príkladoch a videopríkladoch / Videoanalysis based tasks in physics. 1.vyd. Žilina, Edis, [DVD] 2013. ISBN 978-80-554-0811-8 Dostupné na: http://hockicko.uniza.sk/Priklady/videopriklady.htm
 3. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. 2007, Grada Publishing, 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4
 4. JEŘÁBEK, O. - BÍLEK, M. Tvorby didaktických testů. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2494-1
 5. KOPÁČOVÁ, J. Kompetencie študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie na vyučovanie prírodovedy. In: Prídavková, A. - Klimovič, J. (eds.) Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012, 643-647. ISBN 978-80-555-0664-7
 6. KRIŠŤÁK, Ľ. - NĚMEC, M. - STEBILA, J. - DANIHELOVÁ, Z. Interactive P&E Method in Teaching Physics at Secondary Schools. In: Journal of Technology and Information Education, Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 42-49. ISSN 1803537X Go to original source...
 7. KRIŠŤÁK, Ľ. - STEBILA, J. - DANIHELOVÁ, Z. Experimental Support in Teaching Physics at Lower Secondary Schools. In: Scientia in educatione 4(1), 2013, pp. 3-18. ISSN 1804-7106
 8. MARKECHOVÁ, D. - STEHLÍKOVÁ, B. - TIRPÁKOVÁ, A. Štatistické metódy a ich aplikácie. Nitra 2011: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 534s. ISBN 98780-8094-807-8
 9. program STATISTICA (trial version), StatSoft, Inc. 2011.
 10. ROCHOVSKÁ, I. Formovanie prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika. Ružomberok: Verbum, 2012. 267 s. ISBN 97880-8084-859-0
 11. VALOVIČOVÁ, Ľ. - JAKABOVÁ, S. a kol. Prírodovedné vzdelávanie formou projektového vyučovania. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2012. 193 s. ISBN 978-80-558-0149-0