JTIE 2014, 6(1):45-56 | 10.5507/jtie.2014.004

HOW DO PRIMARY TECHERS RESPOND TO INTRODUCTION OF BASICS OF COMPUTER SCIENCE INTO SCHOOL CURRICULA OF ICT

Jiří VANÍČEK
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10 371 15, České Budějovice, ČR

The article focuses on basics of computer science education at primary school. The trend of recent years is to reintroducing computer science kontent into school curricula. The question is whether topics of basic sof algorithmisation and understanding of information are comprehensible for primary school teachers, who have undergone no training in computer science and how they respond to them. The paper reports about new textbook verification project in which pre-service teachers were trained to teach these topics. The results could shed more light into understanding how teacher builds up his/her pedagogical content knowledge in the area of propaedeutics of computer science.

Keywords: primary school, computer science education, ICT curricula, teachers education

Published: April 1, 2014

Download citation

References

 1. Information technology [online]. In Howe, D. Free Online Dictionary of Computing [cit. 2013-10-01]. Dostupné na: http://foldoc.org/information+technology.
 2. SCHUBERT, S., SCHWILL, A. Didaktik der Informatik. 2. vydání. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2011.
 3. BLAHO, A. Informatika v štátnom vzdelávacom programe. In Kalaš, I. (ed.) Sborník DidInfo 2012. B. Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2012, s. 7-14
 4. KALAŠ, I., KABÁTOVÁ, M., BRESTENSKÁ, B., GUĽAŠA, R., CHACHALÁNOVÁ, M., PALÚCHOVÁ, K., PEKÁROVÁ, J., SZARKA, K., VANÍČEK, J., WINCZER, M. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2013, 256 s.
 5. Kol. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2007.
 6. PYSZKO, D. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na neúplných základních školách. Ostrava, 2013. rigorózní práce (PhDr.). Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce: Kapounová, J.
 7. TUCKER, A. a Model Curriculum for K-12 Computer Science: Final Report of the ACM K-12 Task Force Curriculum Committee. New York: The Association for Computing Machinery, 2003.
 8. Computing. Programmes of study for Key Stages 1-4. National curriculum in England. [online]. Computing at School Working Group, 2013. [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/computing%2004-0213_001.pdf.
 9. BLAHO, A., SALANCI, Ľ. Informatics in Primary School: Principles and Experience. In Kalaš, I. and Mittermeid, R. T. (eds.) ISSEP 2011, s. 129-142, 2011
 10. Bebras, mezinárodní web informatické soutěže (online). [cit. 2013-01-13] URL:
 11. Bobřík informatiky, web soutěže (online). [cit. 2013-01-10] URL:
 12. VANÍČEK, J. Informatika pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Computer Press, 2012, 88 s.
 13. ROHAAN, E. J., TACONIS, R., JOCHEMS, M. G. Reviewing the relations between teachers' knowledge and pupils' attitude in the field of primary technology education. International Journal of Technology and Design Education, r. 20 č. 1, 2010, s. 15-26.
 14. SALANCI, Ľ. EasyLogo - discovering basic programming concepts in a constructive manner. In Clayson, J. E., Kalaš I. (eds.) Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: lessons for the 21st century. Bratislava: Library and publishing centre Comenius University, 2010.
 15. TWYFORD, J., JÄRVINEN, E. M. The formation of children's technology concepts: a study of what it means to do technology from a child's perspective. Journal of Technology Education, Vol. 12 No. 1, 2000, s. 32-48.