JTIE 2013, 5(3):5-14 | 10.5507/jtie.2013.027

THE ASSESSMENT OF THE COMPLETENESS OF EDUCATIONAL CONTENT USING THE EXAMPLE OF TECHNICAL SUBJECTS

Jitka PLISCHKE1, Jiří KROPÁČ2
1 Ústav pedagogiky a sociálních studií,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771
2 Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771

The text deals with the completeness of educational content, analyzes this concept especially in technical subjects. The focus of the text points to the assessment of completeness of the educational content, the possible considerations and requirements in terms of educational experience and current educational theories.

Keywords: Completeness, educational content, technical subjects, Maslow's Hierarchy of Needs

Published: December 1, 2013

Download citation

References

 1. KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha: ACADEMIA, 1992. ISBN 80-200-0447-5.
 2. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakl., 1999. ISBN 80-85866-33-1.
 3. SCHLAGENHAUF, W. Inhalte technischer Bildung: Überlegungen zu ihrer Herkunft, Legitimation und Systematik. Technik im Unterricht, Nr. 133, S. 5-13. ISSN 0342-6254.
 4. WOLFFGRAMM, H. Allgemeine Technologie. Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1978.
 5. WOLFFGRAMM, H. Allgemeine Technologie. Band 1. Teil 1. Hildesheim: Verlag Franzbecker, 1994. ISBN 3-88120-241-2.
 6. KROPÁČ, J. a J. KROPÁČOVÁ Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-244-1431-7.
 7. BLÍŽKOVSKÝ, B. Úvod do systémové metodologie. In Maňák, J. (ed.) Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: TEMPUS, 1996, s. 18-25. ISBN 80-210-1031-2.
 8. KROPÁČ, J. a J. PLISCHKE Integrace výsledků vzdělávání v obecně technických předmětech. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-650-2.
 9. PRŮCHA, J. Rámcové vzdělávací programy: problém vymezování "kompetencí žáků". Pedagogika. 2005, roč. 55, č. 1, s. 26-36. ISSN 3330- 3815.
 10. SLAVÍK, J. a T. JANÍK Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 4, s. 336-353. ISSN 0031-3815.
 11. KVIATKOWSKI, S. M. Wprowadzanie wyników badań pedagogicznych do praktyki edukacyjnej. In Symela, K. (ed.) Wdrażanie i ewaluacja treści kstałcenia zawodowego. Tom III. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. Ss. 1320. ISBN 83-87925-01-2.
 12. JERUSZKA, U. Uwarunkowania prawnoorganizacyjne wdrażania i ewaluacji nowych programów nauczania - stan aktualny i kierunki zmian. In Symela, K. (ed.) Wdrażanie i ewaluacja treści kstałcenia zawodowego. Tom III. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. Ss. 2138. ISBN 83-87925-01-2.
 13. HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 807367-040-24.
 14. NEZVALOVÁ. D. Kvalita ve škole. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-244-0452-4.
 15. KROPÁČ, J. a M. CHRÁSKA Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-244-0897-X.
 16. KRUŠPÁN, I. Rozvíjanie technického tvorivého myslenia v procese technickej záujmovej činnosti. In Rozvíjanie tvorivých činností v pracovnej výchove. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 1985, s. 47 - 58.
 17. ŠTOFA, J. O všeobecnej technickej vzdelanosti mládeže. In Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 1992, s. 30 - 33. ISBN 8085162-37-7.
 18. RIEDL, A. Didaktik II - Berufliche Bildung [online]. München: Technische Universität, 2003. [cit. 2004-11-15]. Dříve dostupné na WWW: <http://www.paed.ws.tum.de/>.
 19. HEJNÝ, M. a F. KUŘINA Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika, 2000, roč. 50, č. 1, s. 38-50. ISSN 3330-3815.
 20. ŠTECH, S. Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 2009, roč. 59, č. 2, s. 105-115. ISSN 0031-3815.
 21. FURMANEK, W. a W. WALAT Przewodnik metodyczny dla nauczycieli technikiinformatyki. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2002. ISBN 83-88845-08-X.
 22. PASCH, M. aj. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
 23. KROPÁČ, J. st., J. KROPÁČ ml. a J. PLISCHKE Ke struktuře obsahu učiva technických předmětů v základním vzdělávání - generalizace. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, ročník 1, číslo 3, s. 17 23. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 24. ČÁP, J. a J. MAREŠ Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463X.
 25. KLEMENT, M., J. KROPÁČ a A. ZUBATÁ Uplatnění kritického myšlení žáka ve výuce o technice a informačních a komunikačních technologiích. In Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov: Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove a Katedra prírodovedných a technických disciplín PF PU v Prešove, 2011, s. 171-177. ISBN 97880-555-0438-4.
 26. HARTL, P. a H. HARTLOVÁ Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
 27. WÄCHTER, Ch. Grenzüberschreitungen: TechnikbildungundVorstellungen von Technik undNaturwissenschaften - ein (Gender-) Blick nach Europa. Dostupné na WWW: <http://www.acatech.de/?id=886>.