JTIE 2013, 5(2):20-23 | 10.5507/jtie.2013.021

NEXT EVOLUTION ZONE' AS AN INDICATOR OF PRESCHOOL CHILD CAPABILITY DEVELOPMEN

Eva ŠMELOVÁ
Katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40 Olomouc, ČR

This article will help the reader to understand the 'Vygot next evolutiont zone process' and its practise use in preschool child capability development in order to start the compulsary school education.

Keywords: preschool child, maternity school, maturation, next development zone, capabilities, preschool education, curriculum

Published: August 1, 2013

Download citation

References

  1. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: GRADA, 2006. ISBN 80-247-1284-9. s. 368
  2. MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8. s. 702.
  3. MERTIN, V, KREJČOVÁ, L. a kol. Metody a postupy poznávání žáka. Wolters Kluwer, ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0. s. 343.
  4. STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-638-4. s. 636.
  5. ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E., et al., et al. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-2443345-5. s. 311.
  6. ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E., et al. Pre-school education in the context of curriculum children's readiness for compulsory school attendance in the context of selected EU countries - Czech Republic, Slovakia, Slovenia. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3370-7. s. 243.
  7. VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. s. 295.
  8. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2006. ISBN 80-8700000-5. s. 48.