JTIE 2013, 5(1):31-34 | 10.5507/jtie.2013.004

PRESCHOOL EDUCATION VERSUS CURRICULAR REFORM

Eva ŠMELOVÁ
Katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40 Olomouc, ČR

The curricular reform, its strategies and implementation requires a systematic and thorough reflection that should monitor the impact and effect on education at all levels. The curriculum is being reviewed in order to react to and eliminate any problems with an objective to increase the quality of Czech education.
The aim of the article is to inform readers about the current issues of the ongoing curricular reform in the Czech Republic with an emphasis on preschool education in the context of a research study performed within a Czech Science Foundation scheme at the Faculty of Education, Palacký University, Olomouc focusing on children's readiness for starting compulsory school attendance. The research was carried out from 2009 to 2012 and provided data that identify problem areas in preschool education.

Keywords: curriculum, reform, curriculum review, kindergarten, preschooler, school maturity, research, compulsory school attendance

Published: April 1, 2013

Download citation

References

 1. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 2. FASNEROVÁ, M, PETROVÁ, J. Zkušenosti s novou školskou reformou na základní škole. In Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Sborník z pedagogické konference. Liberec: TU, 2008. ISBN 978-80-7372-414-6.
 3. JIRÁSEK, J. Orientační test školní - příručka. Bratislava: Psychodiagnostika, 1992.
 4. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
 5. ŠMELOVÁ, E. Dítě v kontextu současného předškolního vzdělávání. In Pedagogický výzkum jako proměna současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV. [CD-ROM], Hradec Králové: PdF, 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
 6. ŠMELOVÁ, E. Práce s výukovými cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu v MŠ. In Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z 12. konference ČAPV. [CD-ROM], Ústí nad Labem: UJEP, 2004. ISBN 80-7044571-8.
 7. ŠMELOVÁ, E. Terminologie RVP PV jako pedagogický problém. In Hornáčková, V. Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM], Hradec Králové: PdF, 2009. ISBN 978-80-7041-647-1.
 8. ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. a kol. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.
 9. ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. a kol. Pre-school education in the context of curriculum. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3370-7.
 10. ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. a kol. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.
 11. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání [online]. 2009 [citováno: 2013-06-6]. Dostupný z www. msmt.cz.
 12. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: Tauris, 2001. ISBN 80-211-0372-8.