JTIE 2011, 3(2):49-52 | 10.5507/jtie.2011.026

DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY IN TECHNICAL EDUCATION

Jan NOVOTNÝ
Faculty of Production Technology and, Management J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, Czech Republic

Basic education is intended to provide general education that is unique and decisive for further development of the life of every individual. In this general education must have its place even technical education, which has along with other natural science subjects to give students a basic quantum of technical knowledge and skills, develop technical thinking, creativity, helping to develop their key competencies. The creative process is undergoing human society since its inception. With the improvement of the basic means of technical teaching increases the possibility of further work. Nowadays a broad concept of creativity is based on the assumption that each person can create and creativity can occur in each activity, and therefore in each lesson of basic school.
The research, which is described in the article, is focused on the creative abilities of students on basic schools. It is a transversal research of creative abilities of second grade elementary school students. Research study was also targeted to academic groups with which students can get into close contact. The aim of the described research was to map the level of technical imagination (creativity) by means of shape-folding test, measurement the practical intelligence test, and level of creative thinking using Torrance figural test of creative thinking.

Keywords: Creativity, research, abilities, technical education article, mistakes, template

Published: August 1, 2011

Download citation

References

 1. BUZAN, T. 2007. Mentální mapování. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-200-3.
 2. CHRÁSKA, M. Didaktické testy v práci učitele, 1998. Olomouc: KPÚ.
 3. HONZÍKOVÁ, J. Teorie a praxe tvořivosti v pracovní výchově. Plzeň, Pedagogické centrum, 2003. 239 s. ISBN 80-7020-124-X.
 4. HONZÍKOVÁ, J.; MACH, P.; NOVOTNÝ, J. Alternative Approaches to Technical Education. Plzeň: ZČU, 2007.
 5. HLAVSA, J. 1981. Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha : SPN, 1981.
 6. HUTCHINSON, T. Introduction to Project Work, 1991. Oxford: Oxford University
 7. JURČOVÁ,M. 1984. Torranceho figurálny test tvorivého myslenia. Príručka. Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p., 1984.
 8. LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. 2001. Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešov : ManaCon, 2001. ISBN 80-89040-04
 9. ŠVECOVÁ, M., PUMPR, V., BENEŠ, P., HERINK, J. Školní projekt jako kreativní forma výuky přírodovědných předmětů na základní a střední škole. Pedagogika, 4/2003. Praha: UK.
 10. ZELINA, M. Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní, 1989. Bratislava: Krajský pedagogický ústav v Bratislavě.
 11. ZUKERSTEIN, J. Aktivizační metody a jejich význam. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc, UP 1999, s. 135-137.